*Bạn đang xem: Ý nghĩa tên huyền trang

Bộ 170 阜 phụ <4, 7> 阮阮 nguyễnruǎn, juàn, yuán(Danh) Nước Nguyễn 阮, tên một nước ngày xưa, ni thuộc tỉnh Cam Túc 甘肅.(Danh) Tục gọi cháu là nguyễn. § Nguyễn Tịch 阮籍, Nguyễn Hàm 阮咸 nhị chú cháu đều có tiếng giỏi ở đời nhà Tấn 晉, cho nên mượn dùng như chữ điệt 姪.(Danh) Đàn Nguyễn.(Danh) Họ Nguyễn.
Bộ 95 玄 huyền <0, 5> 玄玄 huyềnxuán, xuàn(Danh) Màu đen đậm.(Danh) Trời.(Danh) Chỉ huyền học 玄學 (Ngụy, Tấn).(Danh) Họ Huyền.(Tính) Đen. ◎Như: huyền hồ 玄狐 nhỏ cáo đen.(Tính) Áo diệu, sâu xa. ◎Như: huyền diệu 玄妙. ◇Đạo Đức gớm 道德經: Huyền chi hựu huyền, chúng diệu chi môn 玄之又玄, 眾妙之門 (Chương 1).(Tính) Hư ngụy, không đáng tin. ◎Như: giá thoại thái huyền liễu, bất yếu tương tín 這話太玄了, 不要相信.(Tính) Kể từ bổn thân trở xuống, đời thứ năm gọi là huyền tôn 玄孫. ◇Nhĩ Nhã 爾雅: Tôn bỏ ra tử vi tằng tôn, tằng tôn bỏ ra tử vi huyền tôn 孫之子為曾孫, 曾孫之子為玄孫 (Thích thân 釋親) nhỏ của cháu là "tằng tôn" (chắt), nhỏ của chắt là "huyền tôn" (chút).1. <九天玄女> cửu thiên huyền thiếu nữ 2. <玄妙> thần hiệu 3. <鉤玄> câu huyền
玄 bao gồm 5 nét, bộ huyền: màu black huyền, huyền bí(95)县 bao gồm 7 nét, cỗ khư,tư: riêng rẽ tư(28)弦 bao gồm 8 nét, bộ cung: mẫu cung (để bắn tên)(57)痃 gồm 10 nét, cỗ nạch: dịch tật(104)絃 gồm 11 nét, bộ mịch: sợi tơ nhỏ(120)悬 bao gồm 11 nét, bộ tâm: quả tim, trung tâm trí, tấm lòng(61)舷 bao gồm 11 nét, bộ chu: dòng thuyền(137)舷 tất cả 11 nét, bộ chu: loại thuyền(137)蚿 bao gồm 11 nét, cỗ trùng: sâu bọ(142)縣 có 16 nét, bộ mịch: sợi tơ nhỏ(120)懸 có 20 nét, cỗ tâm: trái tim, chổ chính giữa trí, tấm lòng(61)
Bộ 38 女 thiếu phụ <3, 6> 妆妆 trang妝 zhuāngGiản thể của chữ 妝.


Xem thêm: Lễ Khai Giảng Trường Thpt Thực Hành Sư Phạm Cần Thơ, Lễ Khai Giảng Trường Thpt Thực Hành Sư Phạm

妆 bao gồm 6 nét, cỗ nữ: nữ giới, con gái, bọn bà(38)庄 gồm 6 nét, cỗ nghiễm: mái nhà(53)妝 có 7 nét, bộ nữ: người vợ giới, bé gái, lũ bà(38)奘 có 10 nét, bộ đại: khổng lồ lớn(37)莊 có 11 nét, bộ thảo: cỏ(140)装 gồm 12 nét, bộ y: áo(145)粧 có 12 nét, bộ mễ: gạo(119)裝 gồm 13 nét, bộ y: áo(145)樁 tất cả 15 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)