$left ( - dfrac 7 2 + dfrac sqrt 89 2 , 0 ight )$, $left ( - dfrac sqrt 89 2 - dfrac 7 2 , 0 ight )$


Bạn đang xem:

$eginarray l x = dfrac - 7 + sqrt 89 2 \ x = dfrac - 7 - sqrt 89 2 endarray$
$color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 color#FF6800 + color#FF6800 7 color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 10 = color#FF6800 0 $
$ $ Hãy thay đổi biến đổi vế trái của phương trình bậc nhì thành dạng bình phương của một hiệu hoặc một tổng $ $
$left ( color#FF6800 x color#FF6800 + color#FF6800 dfrac 7 2 ight ) ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 10 color#FF6800 - left ( color#FF6800 dfrac 7 2 ight ) ^ color#FF6800 2 = color#FF6800 0 $
$left ( x + dfrac 7 2 ight ) ^ 2 color#FF6800 - color#FF6800 10 color#FF6800 - left ( color#FF6800 dfrac 7 2 ight ) ^ color#FF6800 2 = 0$
$left ( x + dfrac 7 2 ight ) ^ 2 = color#FF6800 10 color#FF6800 + left ( color#FF6800 dfrac 7 2 ight ) ^ color#FF6800 2 $
$left ( x + dfrac 7 2 ight ) ^ 2 = 10 + left ( color#FF6800 dfrac 7 2 ight ) ^ color#FF6800 2 $
$left ( x + dfrac 7 2 ight ) ^ 2 = 10 + dfrac color#FF6800 7 ^ color#FF6800 2 color#FF6800 2 ^ color#FF6800 2 $
$left ( color#FF6800 x color#FF6800 + color#FF6800 dfrac 7 2 ight ) ^ color#FF6800 2 = color#FF6800 10 color#FF6800 + color#FF6800 dfrac 7 ^ 2 2 ^ 2 $
$left ( color#FF6800 x color#FF6800 + color#FF6800 dfrac 7 2 ight ) ^ color#FF6800 2 = color#FF6800 dfrac 89 4 $
$left ( color#FF6800 x color#FF6800 + color#FF6800 dfrac 7 2 ight ) ^ color#FF6800 2 = color#FF6800 dfrac 89 4 $
$color#FF6800 x color#FF6800 + color#FF6800 dfrac 7 2 = pm sqrt color#FF6800 dfrac 89 4 $
$color#FF6800 x color#FF6800 + color#FF6800 dfrac 7 2 = pm sqrt color#FF6800 dfrac 89 4 $
$color#FF6800 x = pm color#FF6800 dfrac sqrt 89 2 color#FF6800 - color#FF6800 dfrac 7 2 $
$color#FF6800 x = pm color#FF6800 dfrac sqrt 89 2 color#FF6800 - color#FF6800 dfrac 7 2 $
$eginarray l color#FF6800 x = color#FF6800 - color#FF6800 dfrac 7 2 color#FF6800 + color#FF6800 dfrac sqrt 89 2 \ color#FF6800 x = color#FF6800 - color#FF6800 dfrac 7 2 color#FF6800 - color#FF6800 dfrac sqrt 89 2 endarray$
$eginarray l color#FF6800 x = color#FF6800 - color#FF6800 dfrac 7 2 color#FF6800 + color#FF6800 dfrac sqrt 89 2 \ color#FF6800 x = color#FF6800 - color#FF6800 dfrac 7 2 color#FF6800 - color#FF6800 dfrac sqrt 89 2 endarray$
$eginarray l color#FF6800 x = color#FF6800 dfrac - 7 + sqrt 89 2 \ color#FF6800 x = color#FF6800 dfrac - 7 - sqrt 89 2 endarray$
$eginarray l x = dfrac - 7 + sqrt 89 2 \ x = dfrac - 7 - sqrt 89 2 endarray$
$x = dfrac - 7 pm sqrt color#FF6800 7 ^ color#FF6800 2 - 4 imes 1 imes left ( - 10 ight ) 2 imes 1 $
$x = dfrac - 7 pm sqrt color#FF6800 49 - 4 imes 1 imes left ( - 10 ight ) 2 imes 1 $
$x = dfrac - 7 pm sqrt 49 - 4 color#FF6800 imes color#FF6800 1 imes left ( - 10 ight ) 2 imes 1 $
$x = dfrac - 7 pm sqrt 49 color#FF6800 - color#FF6800 4 color#FF6800 imes left ( color#FF6800 - color#FF6800 10 ight ) 2 imes 1 $
$x = dfrac - 7 pm sqrt color#FF6800 49 color#FF6800 + color#FF6800 40 2 imes 1 $
$eginarray l color#FF6800 x = color#FF6800 dfrac - 7 + sqrt 89 2 \ color#FF6800 x = color#FF6800 dfrac - 7 - sqrt 89 2 endarray$
$color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 color#FF6800 + color#FF6800 7 color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 10 = color#FF6800 0 $
$color#FF6800 D = color#FF6800 7 ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 4 color#FF6800 imes color#FF6800 1 color#FF6800 imes left ( color#FF6800 - color#FF6800 10 ight )$
$D = 49 color#FF6800 - color#FF6800 4 color#FF6800 imes left ( color#FF6800 - color#FF6800 10 ight )$
$color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 color#FF6800 + color#FF6800 7 color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 10 = color#FF6800 0 $
$ $ Nếu điện thoại tư vấn hai nghiệm của phương trình bậc hai $ ax^2+bx+c=0 $ là $ alpha, eta $ thì ta bao gồm $ alpha + eta =-dfracba $ , $ alpha imeseta=dfracca$
$color#FF6800 alpha color#FF6800 + color#FF6800 eta = color#FF6800 - color#FF6800 dfrac 7 1 , color#FF6800 alpha color#FF6800 eta = color#FF6800 dfrac - 10 1 $
*

*Xem thêm: Ảnh Thành Phố New York - 150 New York <3 Ý Tưởng