$\color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ x } = 0$


Bạn đang xem: X mũ 2 x 0

$\color{#FF6800}{ x } \left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 2 } \right ) = 0$
$\color{#FF6800}{ x } \left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 2 } \right ) = \color{#FF6800}{ 0 }$
$\begin{array} {l} \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ 0 } \\ \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 2 } = \color{#FF6800}{ 0 } \end{array}$
$\begin{array} {l} \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ 0 } \\ \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 2 } = \color{#FF6800}{ 0 } \end{array}$
$\begin{array} {l} \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ 0 } \\ \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 } \end{array}$
$\color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ 0 }$
$ $ Hãy biến đổi biến đổi vế trái của phương trình bậc hai thành dạng bình phương của một hiệu hoặc một tổng $ $
$\left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } = \color{#FF6800}{ 0 }$
$\left ( x + 1 \right ) ^ { 2 } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } = 0$
$\left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } = \color{#FF6800}{ 1 }$
$\color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } = \pm \sqrt{ \color{#FF6800}{ 1 } }$
$\color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } = \pm \sqrt{ \color{#FF6800}{ 1 } }$
$\begin{array} {l} \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \\ \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 } \end{array}$
$\begin{array} {l} x = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \\ x = - 1 - 1 \end{array}$
$\begin{array} {l} x = 0 \\ x = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 } \end{array}$
$\color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ x } = 0$
$\color{#FF6800}{ x } \left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 2 } \right ) = 0$
$\color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ \dfrac { - 2 \pm \sqrt{ 2 ^ { 2 } - 4 \times 1 \times 0 } } { 2 \times 1 } }$
$\begin{array} {l} \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ \dfrac { - 2 + 2 } { 2 } } \\ \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ \dfrac { - 2 - 2 } { 2 } } \end{array}$
$\begin{array} {l} x = \dfrac { \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 2 } } { 2 } \\ x = \dfrac { - 2 - 2 } { 2 } \end{array}$
$\begin{array} {l} x = \color{#FF6800}{ \dfrac { 0 } { 2 } } \\ x = \dfrac { - 2 - 2 } { 2 } \end{array}$
$\begin{array} {l} x = 0 \\ x = \dfrac { \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 } } { 2 } \end{array}$
$\begin{array} {l} x = 0 \\ x = \dfrac { \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 4 } } { 2 } \end{array}$
$\color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ 0 }$
$\color{#FF6800}{ D } = \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 4 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 0 }$
$\color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ 0 }$
$ $ Nếu gọi hai nghiệm của phương trình bậc hai $ ax^{2}+bx+c=0 $ là $ \alpha, \beta $ thì ta có $ \alpha + \beta =-\dfrac{b}{a} $ , $ \alpha\times\beta=\dfrac{c}{a}$
$\color{#FF6800}{ \alpha } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \beta } = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 2 } { 1 } } , \color{#FF6800}{ \alpha } \color{#FF6800}{ \beta } = \color{#FF6800}{ \dfrac { 0 } { 1 } }$
*


*

*Xem thêm: Bầu Khí Quyển Là Gì - Khí Quyển Có Vai Trò Gì Với Cuộc Sống Con Người

*