$color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 color#FF6800 + color#FF6800 2 color#FF6800 x = 0$


Bạn đang xem: X mũ 2 x 0

$color#FF6800 x left ( color#FF6800 x color#FF6800 + color#FF6800 2 ight ) = 0$
$color#FF6800 x left ( color#FF6800 x color#FF6800 + color#FF6800 2 ight ) = color#FF6800 0 $
$eginarray l color#FF6800 x = color#FF6800 0 \ color#FF6800 x color#FF6800 + color#FF6800 2 = color#FF6800 0 endarray$
$eginarray l color#FF6800 x = color#FF6800 0 \ color#FF6800 x color#FF6800 + color#FF6800 2 = color#FF6800 0 endarray$
$eginarray l color#FF6800 x = color#FF6800 0 \ color#FF6800 x = color#FF6800 - color#FF6800 2 endarray$
$color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 color#FF6800 + color#FF6800 2 color#FF6800 x = color#FF6800 0 $
$ $ Hãy đổi khác biến đổi vế trái của phương trình bậc hai thành dạng bình phương của một hiệu hoặc một tổng $ $
$left ( color#FF6800 x color#FF6800 + color#FF6800 1 ight ) ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 1 ^ color#FF6800 2 = color#FF6800 0 $
$left ( x + 1 ight ) ^ 2 color#FF6800 - color#FF6800 1 ^ color#FF6800 2 = 0$
$left ( color#FF6800 x color#FF6800 + color#FF6800 1 ight ) ^ color#FF6800 2 = color#FF6800 1 $
$color#FF6800 x color#FF6800 + color#FF6800 1 = pm sqrt color#FF6800 1 $
$color#FF6800 x color#FF6800 + color#FF6800 1 = pm sqrt color#FF6800 1 $
$eginarray l color#FF6800 x = color#FF6800 - color#FF6800 1 color#FF6800 + color#FF6800 1 \ color#FF6800 x = color#FF6800 - color#FF6800 1 color#FF6800 - color#FF6800 1 endarray$
$eginarray l x = color#FF6800 - color#FF6800 1 color#FF6800 + color#FF6800 1 \ x = - 1 - 1 endarray$
$eginarray l x = 0 \ x = color#FF6800 - color#FF6800 1 color#FF6800 - color#FF6800 1 endarray$
$color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 color#FF6800 + color#FF6800 2 color#FF6800 x = 0$
$color#FF6800 x left ( color#FF6800 x color#FF6800 + color#FF6800 2 ight ) = 0$
$color#FF6800 x = color#FF6800 dfrac - 2 pm sqrt 2 ^ 2 - 4 imes 1 imes 0 2 imes 1 $
$eginarray l color#FF6800 x = color#FF6800 dfrac - 2 + 2 2 \ color#FF6800 x = color#FF6800 dfrac - 2 - 2 2 endarray$
$eginarray l x = dfrac color#FF6800 - color#FF6800 2 color#FF6800 + color#FF6800 2 2 \ x = dfrac - 2 - 2 2 endarray$
$eginarray l x = color#FF6800 dfrac 0 2 \ x = dfrac - 2 - 2 2 endarray$
$eginarray l x = 0 \ x = dfrac color#FF6800 - color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 2 2 endarray$
$eginarray l x = 0 \ x = dfrac color#FF6800 - color#FF6800 4 2 endarray$
$color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 color#FF6800 + color#FF6800 2 color#FF6800 x = color#FF6800 0 $
$color#FF6800 D = color#FF6800 2 ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 4 color#FF6800 imes color#FF6800 1 color#FF6800 imes color#FF6800 0 $
$color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 color#FF6800 + color#FF6800 2 color#FF6800 x = color#FF6800 0 $
$ $ Nếu gọi hai nghiệm của phương trình bậc nhị $ ax^2+bx+c=0 $ là $ alpha, eta $ thì ta bao gồm $ alpha + eta =-dfracba $ , $ alpha imeseta=dfracca$
$color#FF6800 alpha color#FF6800 + color#FF6800 eta = color#FF6800 - color#FF6800 dfrac 2 1 , color#FF6800 alpha color#FF6800 eta = color#FF6800 dfrac 0 1 $
*


*

*Xem thêm: Bầu Khí Quyển Là Gì - Khí Quyển Có Vai Trò Gì Với Cuộc Sống Con Người

*