Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang VBT toán 5 bài 4 : Ôn tập : So sánh hai phân số (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

a) Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm \((>\,; \;& {4 \over 7} & {7 \over 4} > 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{8 \over 5} > 1 \cr} \)

b)

- Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó nhỏ hơn \(1\).

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 4

- Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng \(1\).

- Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn \(1\).


Bài 2

a) Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm \((>\,; \;& {2 \over 9}\;...\;{2 \over 7}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{4 \over {15}}\;...\;{4 \over {19}} \cr & {{15} \over 8}\;...\;{{15} \over {11}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{22} \over 9}\;...\;{{22} \over 5} \cr} \)

b) Viết “bé hơn”; “lớn hơn” vào chỗ chấm thích hợp

Trong hai phân số có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số bé hơn (lớn hơn) thì phân số đó ..............(................) phân số kia.

Phương pháp giải:

Trong hai phân số có cùng tử số:

- Phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn.

- Phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

a)

\( \displaystyle \eqalign{& {2 \over 9} {4 \over {19}} \cr & {{15} \over 8} > {{15} \over {11}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\quad{{22} \over 9} \,; \;& {3 \over 5}\;...\;{4 \over 7} \;; \quad \quad \quad{9 \over {11}}\;...\;{9 \over {13}} \cr} \) ; \( \displaystyle {2 \over 3}\;...\;{3 \over 2} \)

Phương pháp giải:

- Quy đồng mẫu số hai phân số rồi so sánh hai phân số sau khi quy đồng.

Xem thêm: Cách Tìm Tập Nghiệm Của Bất Phương Trình, Cách Giải Bất Phương Trình Lớp 10 Hay Nhất

- Áp dụng cách so sánh hai phân số có cùng tử số; cách so sánh hai phân số với \(1\).

Lời giải chi tiết:

a) Ta có : \(\dfrac{3}{5} = \dfrac{21}{35} \) ; \(\dfrac{4}{7} = \dfrac{20}{35} \) 

Mà \(\dfrac{21}{35} > \dfrac{20}{35} \) (vì \(21>20\))

Do đó : \(\dfrac{3}{5} > \dfrac{4}{7} \).

b) Vì \(11 \dfrac{9}{13} \).

c) Vì \(\dfrac{2}{3} 1\) nên ta có \(\dfrac{2}{3} & {3 \over 5}>{4 \over 7} \;; \quad \quad \quad{9 \over {11}}>{9 \over {13}} \cr} \) ; \( \displaystyle {2 \over 3}

*
Bình luận
*
Chia sẻ