Câu trả lời được bảo đảm chứa thông tin đúng mực và đáng tin cậy, được xác thực hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.

Bạn đang xem: Viết phương trình điện li của cuso4


*

Câu 1: Phương trình năng lượng điện li:

a.

$HNO_3 o H^ + + NO_3^ -$

$Ba(OH)_2 o Ba^2 + + 2OH^ - $

$H_2SO_4 o 2H^ + + SO_4^2 - $

$BaCl_2 o Ba^2 + + 2Cl^ - $

$NaHCO_3 o Na^ + + HCO_3^ - $

b.

$Cu,SO_4 o Cu^2 + + SO_4^2 - $

$Na_2SO_4 o 2Na^ + + SO_4^2 - $

$Fe_2(SO_4)_3 o 2Fe^3 + + 3SO_4^2 - $

$NaHPO_4 o Na^ + + HPO_4^ - $

$H_3PO_4overset leftrightarrows H^ + + H_2PO_4^ - $

Câu 2:

a. $ 2HNO_3 + CaCO_3 o Ca(NO_3)_2 + CO_2 + H_2O $

$2H^ + + CaCO_3 o Ca^2 + + CO_2 + H_2O $

c. $HCl + NaOH o NaCl + H_2O $

$H^ + + OH^ - o H_2O $

e. $NaOH + Al(OH)_3 o Na,AlO_2 + 2H_2O $

$OH^ - + Al(OH)_3 o AlO_2^ - + 2H_2O $

g. $FeS + 2HCl o FeCl_2 + H_2S $

$FeS + 2H^ + o Fe^2 + + H_2S $

i. $NaHCO_3 + HCl o NaCl + CO_2 + H_2O $

$HCO_3^ - + H^ + o CO_2 + H_2O $

Câu 3:

a. $NH_4NO_3,,,(NH_4)_2CO_3,,,Na_2SO_4,,,NaCl$

Thêm hỗn hợp $Ba(OH)_2$ vào những dung dịch trên:

$NH_4NO_3$: gồm khí thoát ra.

$(NH_4)_2CO_3$: bao gồm khí thoát ra và xuất hiện thêm kết tủa trắng.

$Na_2SO_4$: mở ra kết tủa trắng.

$NaCl$: Không hiện nay tượng.

Phương trình hóa học:

$2NH_4NO_3 + Ba(OH)_2 o Ba(NO_3)_2 + 2NH_3 uparrow + H_2O $

$ (NH_4)_2CO_3 + Ba(OH)_2 o BaCO_3 downarrow + 2NH_3 uparrow + 2H_2O $

$Na_2SO_4 + Ba(OH)_2 o BaSO_4 downarrow + 2NaOH $

b. Em làm tương tự như với thuốc demo là: quỳ tím, Ba(OH)2 và AgNO3.

c. Sử dụng quỳ tím ta được:

Quỳ đưa đỏ: $H_2SO_4$

Quỳ đưa xanh: $NaOH$

Quỳ không chuyển màu: $BaCl_2, Na_2SO_4, NaNO_3.$ (Nhóm 1)

Thêm $H_2SO_4$ vào những chất trong đội 1:

Kết tủa trắng: $BaCl_2$.

Không hiện tại tượng: $Na_2SO_4$ cùng $NaNO_3$. (Nhóm 2)

Thêm $BaCl_2$ vào các chất trong đội 2:

Kết tủa trắng: $Na_2SO_4$.

Không hiện tại tượng: $NaNO_34.

Xem thêm: Bài Tập Nhị Thức Niu Tơn Lớp 11 Có Đáp Án, Trắc Nghiệm Nhị Thức Niu

PTHH: Em trường đoản cú viết nhé.

Câu 4:

a.$BaCl_2 + Na_2CO_3 o BaCO_3 + 2NaCl $

b.$ NH_4Cl + NaOH o NH_3 + NaCl + H_2O $

c.$Na_2S + 2HCl o 2NaCl + H_2S $

d.$ FeCl_3 + 3NaOH o Fe(OH)_3 + 3NaCl $

e. $ AgNO_3 + HCl o AgCl + HNO_3 $

f. $HCl + NaHCO_3 o NaCl + CO_2 + H_2O$

Câu 5:

$Pb(NO_3)_2 + 2NaCl o PbCl_2 + 2NaNO_3 $

$FeCl_3 + NaOH o Fe(OH)_3 + 3NaCl $

$BaCl_2 + Na_2SO_4 o Ba,SO_4 + 2NaCl $

$2HCl + Na_2CO_3 o 2NaCl + CO_2 + H_2O $

$NH_4NO_3 + NaOH o NaNO_3 + NH_3 + H_2O $

Câu 6:

$egingathered H_2SO_4 o 2H^ + + SO_4^2 - hfill \ ,,,,0,1,,,,, o ,,,,0,2,,,,,,,,,0,1 hfill \ BaCl_2 o Ba^2 + + 2Cl^ - hfill \ 0,2,,,,,,,, o ,,,,,,0,2,,,,,,,,0,4 hfill \ Ca(OH)_2 o Ca^2 + + 2OH^ - hfill \ 0,1,,,,,,,,,,,,,,,,,, o 0,1,,,,,,,,,,,,,0,2 hfill \ endgathered $

Câu 7:

$egingathered a.n_NaOH = 0,5,,mol \ o C_M,,NaOH = frac0,50,5 = 1M hfill \ NaOH o Na^ + + OH^ - hfill \ 0,1 o ,,,,,,,,,0,1,,,,,,,,,,0,1 hfill \ o = = 0,1M \ b.,,n_HCl = n_NaOH = 0,5,,mol hfill \ o V_HCl = frac0,52 = 0,25,,l = 250,,ml hfill \ endgathered $