toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

(NaCl ightarrow Na^++Cl^-\HCl ightarrow H^++Cl^-\Baleft(OH ight)_2 ightarrow Ba^2++2OH^-\AgNO_3 ightarrow Ag^++NO_3^-\H_2SO_4 ightarrow2H^++SO^2-_4\HClO_4 ightarrow H^++ClO^-_4)


*

Phân một số loại chất điện li và viết phương trình điện li của những chất sau: K2S, NaH2PO4, Pb(OH)2, CaO, HCOOH, MgCl2, Al2(SO4)3, H2CO3, H3PO4, Ba(OH)2


Cho những chất sau: HCl, HNO3, NaOH, Ba(OH)2, CH3COOH, K2SO4, Na3PO4, HF, Al2(SO4)3, H2SO3, H3PO4. Số hóa học điện li yếu ớt là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


4. Thăng bằng phương trình hóa học của những phản ứng sau bằng phương pháp thăng bởi electron. Cho biết thêm chất oxi hóa và chất khử của mỗi phản nghịch ứng :

 Al + H2SO4 đặc,nóng  Al2 (SO4)3 + SO2 + H2O

MnO2 + HCl  MnCl2 + Cl2 + H2O


Cho các phản ứng chất hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 → (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 →

(3) Na2SO4 + BaCl2 → (4) H2SO4 + BaCO3 →

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → (6) Al2(SO4)3 + Ba(NO3)2 →

Các bội nghịch ứng đều sở hữu cùng một phương trình ion rút gọn là:

A.

Bạn đang xem: Viết phương trình điện li của agno3

(1), (2), (3), (6).

B. (1), (2), (5), (6).

C. (2), (3), (4), (6).

D. (3), (4), (5), (6).


Cho những chất sau: H2CO3, Al2(SO4)3, HNO3, glucozơ, C2H5OH, NaOH, CH3COOH, Ba(OH)2, HF. Số chất điện li mạnh dạn là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6


4. Thăng bằng phương trình hóa học của những phản ứng sau bằng phương pháp thăng bởi electron. Cho biết chất lão hóa và chất khử của mỗi bội nghịch ứng :

 Al + H2SO4 đặc,nóng  Al2 (SO4)3 + SO2 + H2O

MnO2 + HCl  MnCl2 + Cl2 + H2O

5. Tính trọng lượng KMnO4 cần dùng làm điều chế 1120 lít khí Clo (điều kiện tiêu chuẩn).

6. Phối hợp 10,2 gam các thành phần hỗn hợp bột magie cùng nhôm trong dung dịch HCl chiếm được 11,2 lit khí (điều khiếu nại tiêu chuẩn).

c. Khẳng định thành phần tỷ lệ về cân nặng của mỗi kim loại trong lếu hợp.

Xem thêm: Danh Sách Trúng Tuyển Đại Học Bách Khoa Hà Nội 2018, Đại Học Bách Khoa Hà Nội

d. Tính thể tích hỗn hợp HCl 2M đang dùng.

(Cho K = 39; Mn = 55; O =16; Mg = 24; Al = 27)


Lớp 11 chất hóa học
1
0

Viết phương trình phân tử, phương trình ion rất đầy đủ và phương trình ion rút gọn cho những phản ứng Sau ( giả dụ có) : 1) FeSo4 + NaoH

2)Fe2(So4)3 + NaoH

3) (NH4)2SO4 + BaCl2+ HCl 4) AgNo3+ HCl

5) NaF +AgNo3 + Ca(No3)2 6) Na2Co3+Ca(NO3)2 7)Na2Co3+Ca(OH)2+Na2S 8)CuSo4+Na2S


Lớp 11 hóa học
0
0

a)Nhận biết các dung dịch sau với viết phương trình bội phản ứng chất hóa học xảy ra: (NH4)2SO4; KNO3; NaCl; Fe2(SO4)3; Na2CO3; Ba(OH)2


Lớp 11 chất hóa học
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)