Đồ thị tọa độ thời gian của chuyển động thẳng đều theo chiều dương (v > 0)

Cách đọc đồ thị tọa độ thời gian của chuyển động thẳng đều theo chiều dương

*

Hình 1: xo = 0; điểm M (t1;x1) → v = x1/t1 → phương trình: x = v.t

Hình 2: xo ≠ 0; điểm M(t1;x1) → v = x1/t1 → phương trình: x = xo + v.t

Hình 3: xo ≠ 0; v = 0 → x = xo (đây là đồ thị tọa độ thời gian của vật đứng yên)

Hình 4: xo ≠ 0; v = xo/to → x = xo + v.(t – to)

Chú ý: Đồ thị tọa độ thời gian của chuyển động thẳng đều theo chiều âm (vBài tập đồ thị tọa độ thời gian của chuyển động thẳng đều:

Câu 1: Một chất điểm chuyển động thẳng đều có đồ thị tọa độ thời gian như hình vẽ. Viết phương trình chuyển động của vật và mô tả lại chuyển động của vật theo đồ thị. Sau bao lâu vật đi hết quãng đường.

Bạn đang xem: Vẽ đồ thị vật lý 10

*
<Ẩn HD>*

Chọn chiều dương là chiều từ A đến B, gốc thời gian là lúc 7h; gốc tọa độ tại điểm A

Phương trình chuyển động của 2 ô tô

x1 = x$_{01}$ + 80.t

x2 = x$_{02}$ – 80.t

a/ Tại thời điểm to = 0 (lúc đồng hồ chỉ 7h)

ô tô 1 đang ở A => x$_{01}$ = 0 => x$_{01}$ = 0 => x1 = 80t (km)

ô tô 2 đang ở B (cách A 200km) => x$_{02}$ = 100 => x2 = 200 – 80t (km)

b/ Hai xe gặp nhau => x1 = x2 => 80t = 200 – 80t => t = 1,25 (h)

=> x1 = 80.t = 80.1,25 = 100 (km)

=> hai xe gặp nhau sau 1,25h ( lúc 8,25h) chuyển động và tại vị trí cách điểm A 100km => cách điểm B (200 – 100 = 100km)

c/

*


<Ẩn HD>

Câu 3: Một vật chuyển động thẳng trên trục Ox. Đồ thị chuyển động của nó được cho như hình vẽ

*

a) Hãy mô tả chuyển động của vật.

b) Viết phương trình chuyển động của vật.

c) Tính quãng đường vật đi được sau 2 giờ.

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích - Tam Giác: Vuông, Thường, Cân, Đều

Hướng dẫn

45phút = 0,75h; 30phút = 0,5h; chọn gốc thời gian là lúc 6h

a/ Phương trình chuyển động của xe 1 từ 6h đến 6h45: x1 = 40t

Phương trình chuyển động của xe 1 từ 6h45 đến 7h15: x1 = 40.0,75 = 30

Phương trình chuyển động của xe 1 từ 7h15 trở đi: x1 = 30 + 40(t – 1,25)

Phương trình chuyển động của xe 2: x2 = 50(t – 0,5)

*

b/ từ đồ thị => hai xe có gặp nhau

tọa độ gặp nhau x1 = 30 = x2 = 50(t – 0,5) => t = 1,1h = 1h6phút

=> hai xe gặp nhau lúc: 6h + 1h6phút = 7h6 phút tại điểm cách A 30km

c/ Thời gian 1 đến B: t1 = 100/40 + 0,5 = 3h => lúc xe 1 đến B là 9h

thời gian xe 2 đến B: t2 = 100/50 = 2h => lúc xe 2 đến B là 8h30


<Ẩn HD>


Hướng dẫn

a; Chọn chiều dương là chiều chuyển động từ A đến B, gốc tọa độ tại A, gốc thời gian là lúc hai xe xuất phát

phương trình chuyển động của hai xe

Đối với xe chuyển động từ A :

Đối với xe chuyển động từ B :

b; Ta có bảng ( x, t )

t (h)012
x1 (km)060120
x2 (km)2060100

Đồ thị:

*

c; Dựa vào đồ thị ta thấy 2 xe gặp nhau ở vị trí cách A 60km và thời điểm mà hai xe gặp nhau 1h.


<Ẩn HD>

Câu 6: Cho đồ thị chuyển động của hai xe được mô tả như hình vẽ. (Hình 1). Hãy nêu đặc điểm chuyển động của mỗi xe và viết phương trình chuyển động

*Hướng dẫnHướng dẫn


<Ẩn HD><Ẩn HD><Ẩn HD>

VẬT LÝ 10 | VẬT LÝ 11 | VẬT LÝ 12 | TÀI LIỆU VẬT LÝ TOÁN 10 | TOÁN 11 | TOÁN 12 | HỌC247