Bạn đã xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Coi và tải ngay bạn dạng đầy đủ của tư liệu tại đây (1.1 MB, 10 trang )
Bạn đang xem: Unit 3 tiếng anh lớp 9: a trip to the countryside

UNIT 3: A TRIP lớn THE UNIT 3: A TRIP to THE COUNTRYSIDECOUNTRYSIDE exchange student:exchange student:/iks’t∫eindz//iks’t∫eindz/VocabularyVocabularyTrao âäøi du hoüc sinhTrao âäøi du hoüc sinhSchool in the USASchool in the USA maize /meIz/(n): = maize /meIz/(n): = corncorn Ngä, bàõpNgä, bàõp grocery store /'grous ri/:әgrocery store /'grous ri/:ә Cæía haìng taûp hoaï, taûp pháøm
Cæía haìng taûp hoaï, taûp pháømfeed (v):feed (v): cho ànCho ànPart - time :Part - time : Laìm viãûc baïn thåìi gianLaìm viãûc baïn thåìi gian True or False StatementsTrue or False Statements 1.1.Van is a student from Ha NoiVan is a student from Ha Noi2. Mr Parker is a worker2. Mr Parker is a worker3. Mrs Parker works part-time at a grocery store3. Mrs Parker works part-time at a grocery store4. The Parker family have two children4. The Parker family have two children5. Van often does chores after school.5. Van often does chores after school.6. Van doesn’t lượt thích the Parkers 6. Van doesn’t like the Parkers True or False Statements
True or False Statements 1.1.Van is a student from Ha Noi Van is a student from Ha Noi  FF2. Mr Parker is a worker 2. Mr Parker is a worker  FF3. Mrs Parker works part-time at a grocery 3. Mrs Parker works part-time at a grocery storestore  T
T4. The Parker family have two children 4. The Parker family have two children  TT5. Van often does chores after school. 5. Van often does chores after school.  TT6. Van doesn’t like the Parkers 6. Van doesn’t like the Parkers  FF MatchingMatching
e. Shorter or less than e. Shorter or less than standard timestandard time5.Collect5.Collectd. Cornd. Corn4.Part-time 4.Part-time c. Give food to lớn eatc. Give food khổng lồ eat3.Grocery 3.Grocery store store b. Where people buy food b. Where people buy food & small thingsand small things2.Feed2.Feeda. Bring things togethera. Bring things together1.Maize1.MaizeBBA
A Completing the summaryCompleting the summary A Vietnamese boy named Van is living with A Vietnamese boy named Van is living with the Parker family in the American state the Parker family in the American state of Mr. Parker is a và Mr of Mr. Parker is a and Mr Parker Parker in a nearby town. They have two in a nearby town. They have two children, children, & . Van often does & . Van often does chores school. Sometimes, he also has chores school. Sometimes, he also has khổng lồ help on the . The family relaxes to help on the . The family relaxes on Saturday afternoon và on Saturday afternoon và Peter play Van likes Peter play Van likes the Parkers, & he enjoys being the Parkers, và he enjoys being a of their family.
a of their family. A Vietnamese boy named Van is living with A Vietnamese boy named Van is living with the Parker family in the American state of the Parker family in the American state of OhioOhio. Mr. Parker is a . Mr. Parker is a farmerfarmer & Mr Parker và Mr Parker works part-timeworks part-time at a grocery storeat a grocery store in a in a nearby town. They have two children,nearby town. They have two children, Peter Peter &


Xem thêm: Anh Hùng Lao Động Trần Đại Nghĩa Trang 21 Sgk Tiếng Việt 4 Tập 2

and SamSam. Van often does chores . Van often does chores afterafter school. school. Sometimes, he also has lớn help on the Sometimes, he also has lớn help on the farmfarm. . The family relaxes on Saturday afternoon The family relaxes on Saturday afternoon và and they watchthey watch Peter play Peter play baseball.baseball. Van Van likes the Parkers, and he enjoys being a likes the Parkers, & he enjoys being a member
member of their family. of their family. ANSWER THE QUESTIONSANSWER THE QUESTIONS1.1.What does Van bởi vì after finishing his What does Van bởi vì after finishing his homework?homework?2. How vì the Parker family spend their 2. How bởi the Parker family spend their weekend?weekend? HomeworkHomework- Learn vocabulary by your hearts- Learn vocabulary by your hearts- Write down the summary in their - Write down the summary in their notebooksnotebooks