Ứng dụng tích phân trong hình học bao gồm: Tính diện tích hình phẳng, tính thể tích vật thể.

ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG

Nếu hàm số f(x) và g(x) cùng liên tục trên thì diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y=f(x), y=g(x), x=a, x=b được tính theo công thức sau:


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ứng dụng của tích phân trong hình học là một ứng dụng quan trọng. Nó không chỉ quan trọng trong giải bài tập toán. Nó còn giúp chúng ta giải quyết các bài toán thực tế trong cuộc sống chúng ta nữa. Vấn đề này sẽ được đề cập trong một bài viết khác.