- qui định 1: những nguyên tố được xếp theo chiều tăng cao của điện tích hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố được sắp xếp

- chính sách 2: những nguyên tố có cùng số lớp electron vào nguyên tử được xếp thành một hàng.

- hình thức 3: các nguyên tố bao gồm cùng số electron hóa trị vào nguyên tử được bố trí thành một cột.

+ Electron hóa trị là hầu hết electron có chức năng tham gia hình thành link hóa học (electron phần bên ngoài cùng hoặc phân lớp kế ngoài cùng không bão hòa).

II. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên tố

- từng nguyên tố hóa học được xếp vào một trong những ô của bảng điện thoại tư vấn là ô nguyên tố.

- Số thiết bị tự của ô nguyên tố đúng ngay số hiệu nguyên tử của nhân tố đó.

*

2. Chu kì

a) Định nghĩa

- Chu kì là dãy các nguyên tố nhưng nguyên tử của chúng tất cả cùng số lớp electron, được bố trí theo chiều năng lượng điện hạt nhân tăng dần.

b) reviews các chu kì

- Chu kì 1: tất cả 2 nhân tố $H,(Z=1)$ mang lại $He,(Z=2)$.

- Chu kì 2: có 8 yếu tắc $Li,(Z=3)$ mang đến $Ne,(Z=10)$.

- Chu kì 3: bao gồm 8 nhân tố $Na,(Z=11)$ mang lại $Ar,(Z=18)$.

- Chu kì 4: tất cả 18 thành phần $K,(Z=19)$ đến $Kr,(Z=36)$.

- Chu kì 5: gồm 18 nguyên tố $Rb,(Z=37)$ mang lại $Xe,(Z=54)$.

- Chu kì 6: có 32 yếu tố $Cs,(Z=55)$ mang đến $Rn,(Z=86)$.

- Chu kì 7: ban đầu từ nguyên tố $Fr,(Z=87)$ mang đến nguyên tố gồm $Z=110$, đây là một chu kì chưa hoàn thành.

c) Phân các loại chu kì

- Chu kì $1,, 2,, 3$ là những chu kì nhỏ.

- Chu kì $4,, 5,, 6,, 7$ là các chu kì lớn.

$ Rightarrow$ nhấn xét:

- các nguyên tố trong thuộc chu kì bao gồm số lớp electron cân nhau và ngay số thứ từ của chu kì.

- bắt đầu chu kì là sắt kẽm kim loại kiềm, gần cuối chu kì là halogen (trừ chu kì 1); cuối chu kì là khí hiếm.

- 2 hàng cuối bảng là 2 họ nguyên tố có thông số kỹ thuật electron quánh biệt: Lantan với Actini.

+ chúng ta Lantan: gồm 14 nguyên tố che khuất $La,(Z=57)$ thuộc chu kì 6.

+ chúng ta Actini: có 14 nhân tố sau $Ac,(Z=89)$ ở trong chu kì 7.

3. Team nguyên tố

a) Định nghĩa

- nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố nhưng nguyên tử có cấu hình electron giống như nhau, cho nên vì vậy có tính chất hóa học tương tự nhau và được sắp xếp thành một cột.

b) Phân loại

- Bảng tuần hoàn tạo thành 8 team A (đánh số tự IA đến VIIIA) với 8 nhóm B (đánh số trường đoản cú IB mang đến VIIIB). Mỗi nhóm là 1 cột, riêng đội VIIIB có 3 cột.

- Nguyên tử những nguyên tố trong cùng một đội có số electron hóa trị cân nhau và thông qua số thứ tự của nhóm (trừ hai cột cuối của nhóm VIIIB).

* đội A:

- nhóm A tất cả 8 đội từ IA mang lại VIIIA.

- những nguyên tố đội A có nguyên tố $s$ cùng nguyên tố $p$:

+ yếu tắc $s$: đội IA (nhóm kim loại kiềm, trừ $H$) cùng nhóm IIA (kim một số loại kiềm thổ).

+ nhân tố $p$: team IIIA cho VIIIA (trừ $He$).

- STT đội = Số $e$ phần bên ngoài cùng = Số $e$ hóa trị

+ thông số kỹ thuật electron hóa trị tổng quát của group A:

$ longrightarrow ns^a,,np^b$

$ longrightarrow ĐK: 1 le a le 2 ;,, 0 le b le 6$

+ Số sản phẩm tự của tập thể nhóm $A = a + b$

$ longrightarrow$ ví như $a+b le 3$ $Rightarrow$ Kim loại

$ longrightarrow$ nếu như $5 le a+b le 7$ $Rightarrow$ Phi kim

$ longrightarrow$ nếu như $a+b = 8$ $Rightarrow$ Khí hiếm

+ Ví dụ:

$ longrightarrow Na,(Z=11): 1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^1 ,Rightarrow ,IA$

$ longrightarrow O,(Z=8): 1s^2,,2s^2,,2p^4 ,Rightarrow ,VIA$

* nhóm B:

- đội B tất cả 8 đội được đánh số từ IIIB mang lại VIIIB, rồi IB với IIB theo chiều từ trái sang phải trong bảng tuần hoàn.

- nhóm B chỉ gồm các nguyên tố của các chu kỳ lớn.

Xem thêm: Avatar: Thành Phố Diệu Kỳ

- team B gồm những nguyên tố $d$ cùng nguyên tố $f$ (thuộc 2 hàng cuối bảng).

- STT nhóm = Số $e$ phần bên ngoài cùng = Số $e$ hóa trị (Ngoại lệ: Số $e$ hóa trị = 9, 10 thuộc đội VIIIB)