B. Lời gọi giấy tờ thủ tục nhất thiết phải có tham số thực thụ còn lời điện thoại tư vấn hàm không độc nhất thiết phải tất cả tham số thực sự

C. Lời call hàm một mực phải tất cả tham số thực thụ còn lời gọi giấy tờ thủ tục không độc nhất vô nhị thiết phải tất cả tham số thực sự

D. Lời điện thoại tư vấn hàm cùng lời hotline thủ tục hoàn toàn có thể có tham số thực thụ hoặc không tồn tại tham số đích thực tuỳ nằm trong vào từng hàm với thủ tục.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 11 hk2 có đáp an

Câu 4: Trong NNLT Pascal, khai báo làm sao sau đó là đúng lúc khai báo tệp văn bản?

A. Var f: String;

B. Var f: byte;

C. Var f = record;

D. Var f: Text;

Câu 5: Giả sử bên trên thư mục nơi bắt đầu của đĩa C bao gồm tệp f đã gồm nội dung sẵn. Khi triển khai thủ tục Rewrite(f); 

A. Ngôn từ trong tệp f sẽ hiện ra trên màn hình

B. Câu chữ trong tệp cũ vẫn tồn tại nguyên

C. Nội dung mới sẽ được ghi tiếp theo phía dưới tệp đã bao gồm sẵn

D. Ngôn từ trong tệp cũ sẽ bị xoá để sẵn sàng ghi dữ liệu mới

Câu 6: Câu lệnh dùng thủ tục đọc gồm dạng:

A. Read();

B. Read(,);

C. Read(, );

D. Read();

Câu 7: Cho đoạn công tác sau:

Var g:text;

I:integer;

Begin

Assign(g, ‘C:DLA.txt’);

Rewrite(g);

For i:=1 to lớn 10 do

If i mod 2 0 then write(g, i);

Close(g);

Readln

End.

Sau khi tiến hành chương trình trên, nội dung của tệp ‘DLA.txt’ gồm những thành phần nào?

A. 2; 4; 6; 8;10

B. 1; 3; 5; 9

C. 1; 3; 5;7; 9

D. 4; 6; 8;10

Câu 8: Tệp f có dữ liệu

5 9 15

để phát âm 3 giá trị trên từ tệp f và ghi các giá trị này vào 3 đổi mới x, y, z ta áp dụng câu lệnh:

A. Read(f, x, y, z);

B. Read(f, ‘x’, ‘y’, ‘z’);

C. Read(x, y, z);

D. Read(‘x’, ‘y’, ‘z’);

Câu 9: Giả sử a = 5; b = 9; c = 15; để ghi các giá trị trên vào tệp f gồm dạng là

5 9 15

ta sử dụng thủ tục ghi:

A. Write(f, a,b,c);

B. Write(a, ‘ ’, b, ‘ ’, c);

C. Write(f, a, ‘ ’, bc);

D. Write(f, a ‘’, b‘’, c);

Câu 10: xác định nào sau đây là đúng?

A. Biến tổng thể là thay đổi chỉ được sử dụng trong lịch trình chính.

B. Biến toàn thể là biến hóa chỉ được sử dụng trong chương trình bé chứa nó.

C. Biến toàn thể là biến được sử dụng trong chương trình nhỏ chứa nó cùng trong công tác chính.

D. Biến toàn bộ chỉ được sử dụng trong chương trình chính và không được sử dụng trong những chương trình con.

Xem thêm: Nguồn Gốc, Ý Nghĩa Ngày Quốc Tế Đàn Ông Là Ngày Nào? Quà Tặng, Lời Chúc Ý Nghĩa

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 1: mang đến chương trình sau

Program Baitap;

Var x, y, z , t: word;

Function BCNN(a, b:word):word;

Var du, c, d:word;

Begin

c:=a; d:=b;

While b0 do

Begin

du:=a thủ thuật b;

a:=b;

b:=du;

End;

BCNN:=(c*d) div a;

End;

Begin

Write(‘nhap 4 so x, y, z, t: ‘); readln(x, y, z, t);

Write(‘BCNN cua 4 so la: ’, BCNN(BCNN(x, y),BCNN(z, t)));

Readln;

End.

Câu hỏi: Quan cạnh bên và:

a) Nêu những tham số thực sự, thông số hình thức?

b) Nêu tên các biến cục bộ, trở thành toàn cục?

Câu 2: mang lại mảng A tất cả N thành phần thuộc vẻ bên ngoài nguyên (N≤50)? Viết chương trình con triển khai các yêu cầu sau: