Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Để học giỏi Hóa học lớp 11, romanhords.com giới thiệu tuyển tập những Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 và câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11 được biên soạn bám quá sát nội dung lịch trình sgk Hóa 11 giúp bạn củng nỗ lực và ôn luyện kỹ năng và kiến thức về môn Hóa 11 để dành được điểm cao trong những bài kiểm soát và bài xích thi môn chất hóa học lớp 11.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 11

Mục lục bài xích tập trắc nghiệm Hóa 11

Chương 1: Sự điện li

Chương 2: Nitơ - Photpho

Chương 3: Cacbon - Silic

Chương 4: Đại cưng cửng về chất hóa học vô cơ

Chương 5: Hidrocacbon no

Chương 6: Hidrocacbon không no

Chương 7: Hidrocacbon thơm. Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hidrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic

Danh mục trắc nghiệm theo bài xích học

Chương 1: Sự năng lượng điện li

Chương 2: Nitơ - Photpho

Chương 3: Cacbon - Silic

Chương 4: Đại cương về hóa học vô cơ

Chương 5: Hidrocacbon no

Chương 6: Hidrocacbon không no

Chương 7: Hidrocacbon thơm. Mối cung cấp hidrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hidrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic

Trắc nghiệm bài xích 1: Sự điện li rất hay tất cả đáp án

Bài 1: Trộn 200 ml dung dịch cất 12 gam MgSO4 cùng với 300 ml dung dịch cất 34,2 gam Al2(SO4)3 thu được dung dịch X. Mật độ ion SO42- vào X là

A. 0,2M.B. 0,8M.C. 0,6M.D. 0,4M.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Phản ứng điện li:

MgSO4 → Mg2+ + SO42-

Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

nSO42- = 0,4 mol

⇒ CM(SO42-) = 0,4 / 0,5 = 0,8 (M)


Bài 2: Trộn 400 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,2M với 100 ml dung dịch FeCl3 0,3m thu được hỗn hợp Y. Nồng độ ion Fe3+ trong Y là

A. 0.38M.B. 0,22M.C. 0,19M.D. 0,11M.

Hiển thị đáp án

Bài 3: Một hỗn hợp chứa những ion : Cu2+ (0,02 mol), K+ (0,10 mol), NO3- (0,05 mol) với SO42- (x mol). Quý giá của x là

A. 0,050.B. 0.070.C. 0,030.D. 0,045.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Theo bảo toàn điện tích: 2nCu2+ + nK+ = nNO3- + nSO42-

⇒ 2.0,02 + 0,1 = 0,05 + 2x ⇒ x = 0,045 (mol)


Bài 4: Một dung dịch chứa Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol) , Cl- (0,04 mol) với ion Z (y mol). Ion Z và giá trị của y là

A. NO3- (0,03).B. CO32- (0,015).C. SO42- (0,01).D. NH4+ (0,01)

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Gọi điện tích của ion Z là x, số mol là y

Theo bảo toàn năng lượng điện tích: 2nMg2+ + nK+ + (-1)nCl- + xy = 0

⇒ xy = -0,03

Vậy Z là anion

Đáp án phù hợp là A: x = -1, y = 0,03 mol. Anion là NO3-

Nếu x = -2, y = 0,015 mol, anion là CO32- loại, vì chưng ion này chế tác kết tủa với Mg2+


Bài 5: dung dịch X có : 0,09 mol Cl- , 0,04 mol Na+ , a mol Fe3+ cùng b mol SO . Lúc cô cạn X nhận được 7,715 gam muối bột khan. Quý giá của a và b theo lần lượt là

A. 0.05 và 0,05.B. 0,03 cùng 0,02.

C. 0,07 với 0,08.D. 0,018 với 0,027.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Theo bảo toàn điện tích: 3a + 0,04 = 0,09 + 2b (1)

Theo bảo toàn khối lượng: 56a + 0,04. 23 + 0,09. 35,5 + 96b = 7,715 (2)

Giải hệ 1 với 2 ⇒ a = 0,03 cùng b = 0,02


Bài 6: bao gồm 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat đều phải có nồng độ 0,1 mol/l. Năng lực dẫn điện của những dung dịch đó tăng ngày một nhiều theo lắp thêm tự nào trong những thứ từ bỏ sau:

A. NaCl 2H5OH 3COOH 2SO4.

B. C2H5OH 3COOH 2SO4.

C. C2H5OH 3COOH 2SO4 3COOH 2H5OH 2SO4.

Hiển thị đáp án

Bài 7: Trong hỗn hợp axit nitric (bỏ qua sự phân li của H2O) bao gồm những thành phần nào ?

A. H+, NO3-.

B. H+, NO3-, H2O.

C. H+, NO3-, HNO3.

D. H+, NO3-, HNO3, H2O.

Hiển thị đáp án

Bài 8: Trong dung dịch axit axetic (bỏ qua sự phân li của H2O) có những thành phần nào ?

A. H+, CH3COO-.

B. H+, CH3COO-, H2O.

C. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.

D. CH3COOH, CH3COO-, H+.

Hiển thị đáp án

Bài 9: cho những chất: phèn K – Al; C2H5OH; glucozơ; saccarozơ; tinh bột; dầu ăn; CH3COOH; HCOOCH3; CH3CHO; C3H6; Ca(OH)2; CH3COONH4; NaHCO3; KAlO2; C2H4(OH)2; Phèn amoni – sắt. Số hóa học điện li là:

A. 6 B. 7

C. 9 D. 8

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Các hóa học điện li: phèn K – Al (là muối hạt của K với Al); CH3COOH; Ca(OH)2; CH3COONH4; NaHCO3; KAlO2, Phèn amoni – sắt ( muối bột của sắt cùng amoni)


Bài 10: hóa học nào sau đây không dẫn điện được ?

A. KCl rắn, khan. C. CaCl2 rét chảy.

B. NaOH nóng chảy. D. HBr kết hợp trong nước

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm bài bác 2: Axit, bazơ, muối rất hay bao gồm đáp án

Bài 1: Cần từng nào ml hỗn hợp NaOH 0,5M để phản ứng trọn vẹn với 50 ml dung dịch NaHCO3 0,2M ?

A. 100 ml.B. 50 ml.C. 40 ml.D. 20 ml.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Phản ứng: NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

⇒ NaOH cùng NaHCO3 phản bội ứng theo tỉ trọng 1 : 1.

Ta có: CNaOH.VNaOH = CNaHCO3.VNaHCO3 ⇒ VNaOH = trăng tròn ml


Bài 2: mang đến 8 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Mg và Fe vào hỗn hợp hcl dư. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn , khối hỗn hợp tăng 7,6 gam. Số mol Mg trong X là

A. 0,05 mol.B. 0,075 mol.C. 0,1 mol.D. 0,15 mol.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

nFe = x mol; nMg = y mol

X + HCl → muối hạt + H2

mdung dịch tăng = mX – mH2

m2 = 0,4 gam ⇒ nH2 = 0,2 mol

Ta có: nFe + nMg = x + y = nH2 = 0,2 mol (1)

56x + 24y = 8 gam (2)

Từ (1) cùng (2) ⇒ x = 0,1; y = 0,1 mol


Bài 3: Hòa tan ba muối X, Y, Z vào nước thu được dung dịch chứa: 0,40 mol K+; 0,20 mol Al3+: 0,2 mol SO42- với a mol Cl-. Bố muối X, Y, Z là

A. KCl, K2SO4, AlCl3.

B. KCl, K2SO4, Al2(SO4)3.

C. KCl, AlCl3, Al2(SO4)3.

D. K2SO4, AlCl3, Al2(SO4)3.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Bảo toàn năng lượng điện ⇒ a = 0,6

Xét đáp án:

Đáp án A: SO42- chỉ nghỉ ngơi K2SO4 ⇒ K+ nghỉ ngơi K2SO4 là 0,4 mol (đủ)

⇒ không tồn tại KCl ⇒ một số loại

Đáp án B: Cl- chỉ gồm ở KCl ⇒ K+ nghỉ ngơi KCl là 0,6 mol (dư) ⇒ các loại

Đáp án C: 0,4 mol KCl; 0,2/3 mol AlCl3; 0,2/3 mol Al2(SO4)3

⇒ Chọn giải đáp C

Đáp án D: Cl- chỉ ở AlCl3 ⇒ Al3+ là 0,2 mol (đủ) ⇒ không có Al2(SO4)3 ⇒ loại


Bài 4: Khi mang lại 100ml hỗn hợp NaOH 1M vào 100 ml dung dịch HNO3 xM, chiếm được dung dịch có chứa 7,6 gam chất tan. Quý hiếm của x là

A. 1,2.B.0,8.C. 0,6.D. 0,5.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

nNaOH = 0,1 mol.

Nếu NaOH không còn ⇒ mNaNO3 = 0,1. 85 = 8,5g loại

nHNO3 = 0,1x = nNaOH pư = nNaNO3

⇒mchất chảy = mNaNO3 + mNaOH dư

⇒0,1x. 85 + (0,1 – 0,1x). 40 = 7,6

⇒x = 0,8


Bài 5: trung hòa - nhân chính 100 gam dung dịch A chứa hỗn hợp HCl và H2SO4 phải vừa đầy đủ 100 ml hỗn hợp B cất NaOH 0,8M với Ba(OH)2 0,6M chiếm được 11,65 gam kết tủa. Nồng độ xác suất của HCl trong hỗn hợp A là

A. 7,30%B. 5,84%C. 5,00%D. 3,65%

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Đặt số mol HCl cùng H2SO4 theo thứ tự là x với y

Phản ứng trung hòa: H+ + OH- → H2O

Phản ứng tạo kết tủa: Ba2+ + SO42- → BaSO4

Ta có: nH+ = nOH- ⇒ x + 2y = 0,2

nBaSO4 = 0,05 mol, nBa(OH)2 = 0,06 mol

⇒ Ba2+ dư sau phản bội ứng, SO42- sẽ kết tủa hết

⇒ y = nBaSO4 ⇒ x = 0,1 mol

CHCl = 0,1.36.5 / 100 = 3,56%


Bài 6: Theo khái niệm về axit - bazơ của Bron - stêt có bao nhiêu ion trong các các ion sau đó là bazơ: Na+, Cl-, CO32-, HCO3-, CH3COO-, NH4+, S2- ?

A. 1.B. 2.

C. 3.D. 4.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

CO32- + 2H2O ⇆ H2CO3 + 2OH-

CH3COO- + H2O ⇆ CH3COOH + OH-

S2- + 2H2O ⇆ H2S + 2OH-


Bài 7: cho những ion sau:

(a) PO43- (b) CO32-(c) HSO3-(d) HCO3-(e) HPO32-Theo Bron-stêt các ion nào là lưỡng tính ?

A. (a), (b).B. (b), (c).

C. (c), (d).D. (d), (e).

Hiển thị đáp án

Bài 8: Chọn các chất là hiđroxit lưỡng tính trong các các hiđroxit sau:

A. Zn(OH)2, Cu(OH)2.B. Al(OH)3, Cr(OH)2

C. Sn(OH)2, Pb(OH)2.D. Cả A, B, C.

Hiển thị đáp án

Bài 9: cho những chất với ion sau: HCO3-, Cr(OH)3, Al, Ca(HCO3)2, Zn, H2O, Al2O3, (NH4)2CO3, HS-, Zn(OH)2, Cr2O3, HPO42-, H2PO4-, HSO3-. Theo Bron-stêt bao gồm bao nhiêu chất và ion là lưỡng tính ?

A. 12. B. 11.

C. 13. D. 14.

Xem thêm: Khoảng Cách Tính Khoảng Cách Từ 1 Điểm Đến 1 Mặt Phẳng Trong Oxyz

Hiển thị đáp án

Bài 10: Dãy chất và ion nào dưới đây có tính chất trung tính ?

A. Cl-, Na+, NH4+.

B. Cl-, Na+, Ca(NO3)2.

C. NH4+, Cl-, H2O.

D. ZnO, Al2O3, Ca(NO3)2.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Giới thiệu kênh Youtube romanhords.com


Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.romanhords.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, romanhords.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học giỏi 11 giành riêng cho teen 2k4 tại khoahoc.romanhords.com