Bộ bài bác tập trắc nghiệm Hóa lớp 11 gồm đáp án năm 2021

Tài liệu tổng đúng theo 500 thắc mắc trắc nghiệm Hóa lớp 11 năm 2021 chọn lọc, tất cả đáp án chi tiết với các câu hỏi trắc nghiệm đa dạng và phong phú đầy đủ những mức độ dìm biết, thông hiểu, vận dụng được biên soạn theo từng bài xích học sẽ giúp học sinh ôn luyện, củng cố lại kiến thức để đạt điểm cao trong số bài thi môn Hóa lớp 11.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 11 học kì 2 có đáp an

*

Trắc nghiệm Sự điện li có đáp án năm 2021

Câu 1: Phương trình năng lượng điện li nào tiếp sau đây không đúng ?

A. HCl → H+ + Cl-

B. CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+

C. H3PO4 → 3H+ + PO43-

D. Na3PO4 → 3Na+ + PO43-

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 2: Phương trình điện li nào sau đây viết đúng ?

A. H2SO4 ⇌ H+ + HSO4-

B. H2CO3 ⇌ 2H+ + HCO3-

C. H2SO3 → 2H+ + SO32-

D. Na2S ⇌ 2Na+ + S2-

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 3: các chất dẫn năng lượng điện là

A. KCL rét chảy, hỗn hợp NaOH, dung dịch HNO3.

B. Hỗn hợp glucozơ , dung dịch ancol etylic , glixerol.

C. KCL rắn khan, NaOH rắn khan, kim cương.

D. Khí HCL, khí NO, khí O3.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 4: Dãy những chất đa số là chất điện li mạnh là

A. KOH, NaCL, H2CO3.

B. Na2S, Mg(OH)2 , HCl.

C. HClO, NaNO3, Ca(OH)3.

D. HCl, Fe(NO3)3, Ba(OH)2.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 5: Trong hỗn hợp CH3COOH 0,043M, cứ 100 phân tử hòa tan tất cả 2 phân tử phân li thành ion. độ đậm đặc của ion H+ là

A. 0,001M.B. 0,086M.C. 0,00086M.D. 0,043M.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Độ năng lượng điện li của CH3COOH là 0,02.

CM H+ = 0,043. 0,02 = 0,00086 (mol)


Câu 6: Trộn 200 ml dung dịch cất 12 gam MgSO4 với 300 ml dung dịch chứa 34,2 gam Al2(SO4)3 thu được hỗn hợp X. độ đậm đặc ion SO42- trong X là

A. 0,2M.B. 0,8M.C. 0,6M.D. 0,4M.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Phản ứng điện li:

MgSO4 → Mg2+ + SO42-

Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

nSO42- = 0,4 mol

⇒ CM(SO42-) = 0,4 / 0,5 = 0,8 (M)


Câu 7: Trộn 400 ml hỗn hợp Fe2(SO4)3 0,2M với 100 ml hỗn hợp FeCl3 0,3m thu được hỗn hợp Y. Nồng độ ion Fe3+ vào Y là

A. 0.38M.B. 0,22M.C. 0,19M.D. 0,11M.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 8: Một dung dịch chứa những ion : Cu2+ (0,02 mol), K+ (0,10 mol), NO3- (0,05 mol) cùng SO42- (x mol). Quý giá của x là

A. 0,050.B. 0.070.C. 0,030.D. 0,045.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Theo bảo toàn năng lượng điện tích: 2nCu2+ + nK+ = nNO3- + nSO42-

⇒ 2.0,02 + 0,1 = 0,05 + 2x ⇒ x = 0,045 (mol)


Câu 9: Một dung dịch đựng Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol) , Cl- (0,04 mol) với ion Z (y mol). Ion Z và giá trị của y là

A. NO3- (0,03).B. CO32- (0,015).C. SO42- (0,01).D. NH4+ (0,01)

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Gọi năng lượng điện của ion Z là x, số mol là y

Theo bảo toàn năng lượng điện tích: 2nMg2+ + nK+ + (-1)nCl- + xy = 0

⇒ xy = -0,03

Vậy Z là anion

Đáp án phù hợp là A: x = -1, y = 0,03 mol. Anion là NO3-

Nếu x = -2, y = 0,015 mol, anion là CO32- loại, vày ion này sinh sản kết tủa với Mg2+


Câu 10: dung dịch X có : 0,09 mol Cl- , 0,04 mol Na+ , a mol Fe3+ với b mol SO . Khi cô cạn X nhận được 7,715 gam muối hạt khan. Cực hiếm của a với b theo lần lượt là

A. 0.05 với 0,05.B. 0,03 cùng 0,02.

C. 0,07 cùng 0,08.D. 0,018 và 0,027.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Theo bảo toàn điện tích: 3a + 0,04 = 0,09 + 2b (1)

Theo bảo toàn khối lượng: 56a + 0,04. 23 + 0,09. 35,5 + 96b = 7,715 (2)

Giải hệ 1 và 2 ⇒ a = 0,03 cùng b = 0,02


Câu 11: gồm 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Năng lực dẫn điện của các dung dịch đó tăng vọt theo lắp thêm tự nào trong số thứ tự sau:

A. NaCl 2H5OH 3COOH 2SO4.

B. C2H5OH 3COOH 2SO4.

C. C2H5OH 3COOH 2SO4 3COOH 2H5OH 2SO4.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 12: Trong dung dịch axit nitric (bỏ qua sự phân li của H2O) gồm những bộ phận nào ?

A. H+, NO3-.

B. H+, NO3-, H2O.

C. H+, NO3-, HNO3.

D. H+, NO3-, HNO3, H2O.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 13: Trong hỗn hợp axit axetic (bỏ qua sự phân li của H2O) tất cả những thành phần nào ?

A. H+, CH3COO-.

B. H+, CH3COO-, H2O.

C. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.

D. CH3COOH, CH3COO-, H+.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 14: cho các chất: phèn K – Al; C2H5OH; glucozơ; saccarozơ; tinh bột; dầu ăn; CH3COOH; HCOOCH3; CH3CHO; C3H6; Ca(OH)2; CH3COONH4; NaHCO3; KAlO2; C2H4(OH)2; Phèn amoni – sắt. Số hóa học điện li là:

A. 6 B. 7

C. 9 D. 8

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Các chất điện li: phèn K – Al (là muối của K với Al); CH3COOH; Ca(OH)2; CH3COONH4; NaHCO3; KAlO2, Phèn amoni – fe ( muối của sắt với amoni)


Câu 15: hóa học nào tiếp sau đây không dẫn điện được ?

A. KCl rắn, khan. C. CaCl2 nóng chảy.

B. NaOH lạnh chảy. D. HBr tổ hợp trong nước

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Trắc nghiệm Axit, bazơ, muối bao gồm đáp án năm 2021

Câu 1: Axít nào sau đó là axit một nấc?

A. H2SO4B. H2CO3C. CH3COOHD. H3PO4

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 2: Dãy hóa học nào sau đây chỉ gồm những hiđrôxit lưỡng tính ?

A. Al(OH)3, Zn(OH)3, Fe(OH)2B. Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2

C. Al(OH)3, Fe(OH)2,Cu(OH)2D. Mg(OH), Pb(OH)2, Cu(OH)2

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 3: cho những dung dịch axit gồm cùng độ đậm đặc mol: H2S,HCl, H2SO4, H3PO4, dung dịch có nồng độ H lớn nhất là

A. H2SO4B. H2SC. HClD. H3PO4

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 4: Theo thuyết Areniut, tóm lại nào dưới đây đúng?

A. Bazơ là hóa học khi rã trong nước phân li mang lại anion OH.

B. Bazơ là đầy đủ chất có tác dụng phản ứng cùng với axit.

C. Một Bazơ không tuyệt nhất thiết phải gồm nhóm OH trong yếu tố phân tử.

D. Bazơ là hợp hóa học trong thành phần phân tử tất cả một hay nhiều nhóm OH.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 5: Theo thuyết Areniut kết luận nào tiếp sau đây không đúng?

A. Muối là đều hợp hóa học khi chảy trong nước chỉ phân li ra cation sắt kẽm kim loại và anion cội axit.

B. Muối axit là muối mà lại anion nơi bắt đầu axit vẫn còn đó hiđrô có khả năng phân li ra ion H+.

C. Muối trung hòa - nhân chính là muối nhưng mà anion gốc axit không còn hiđrô có chức năng phân li ra H+.

D. Hiđrôxít lưỡng tính khi tan vào nước vừa hoàn toàn có thể phân li như axit vừa hoàn toàn có thể phân li như Bazơ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 6: Cần bao nhiêu ml hỗn hợp NaOH 0,5M để phản ứng hoàn toản với 50 ml dung dịch NaHCO3 0,2M ?

A. 100 ml.B. 50 ml.C. 40 ml.D. đôi mươi ml.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Phản ứng: NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

⇒ NaOH cùng NaHCO3 phản bội ứng theo tỉ lệ 1 : 1.

Ta có: CNaOH.VNaOH = CNaHCO3.VNaHCO3 ⇒ VNaOH = 20 ml


Câu 7: mang lại 8 gam hỗn hợp X tất cả Mg và Fe vào hỗn hợp hcl dư. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn , khối hỗn hợp tăng 7,6 gam. Số mol Mg vào X là

A. 0,05 mol.B. 0,075 mol.C. 0,1 mol.D. 0,15 mol.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

nFe = x mol; nMg = y mol

X + HCl → muối hạt + H2

mdung dịch tăng = mX – mH2

m2 = 0,4 gam ⇒ nH2 = 0,2 mol

Ta có: nFe + nMg = x + y = nH2 = 0,2 mol (1)

56x + 24y = 8 gam (2)

Từ (1) cùng (2) ⇒ x = 0,1; y = 0,1 mol


Câu 8: Hòa tan tía muối X, Y, Z vào nước thu được dung dịch chứa: 0,40 mol K+; 0,20 mol Al3+: 0,2 mol SO42- cùng a mol Cl-. Cha muối X, Y, Z là

A. KCl, K2SO4, AlCl3.

B. KCl, K2SO4, Al2(SO4)3.

C. KCl, AlCl3, Al2(SO4)3.

D. K2SO4, AlCl3, Al2(SO4)3.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Bảo toàn năng lượng điện ⇒ a = 0,6

Xét đáp án:

Đáp án A: SO42- chỉ nghỉ ngơi K2SO4 ⇒ K+ sinh hoạt K2SO4 là 0,4 mol (đủ)

⇒ không tồn tại KCl ⇒ nhiều loại

Đáp án B: Cl- chỉ gồm ở KCl ⇒ K+ sinh sống KCl là 0,6 mol (dư) ⇒ một số loại

Đáp án C: 0,4 mol KCl; 0,2/3 mol AlCl3; 0,2/3 mol Al2(SO4)3

⇒ Chọn giải đáp C

Đáp án D: Cl- chỉ làm việc AlCl3 ⇒ Al3+ là 0,2 mol (đủ) ⇒ không có Al2(SO4)3 ⇒ loại


Câu 9: Khi đến 100ml hỗn hợp NaOH 1M vào 100 ml hỗn hợp HNO3 xM, nhận được dung dịch bao gồm chứa 7,6 gam hóa học tan. Cực hiếm của x là

A. 1,2.B.0,8.C. 0,6.D. 0,5.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

nNaOH = 0,1 mol.

Nếu NaOH hết ⇒ mNaNO3 = 0,1. 85 = 8,5g loại

nHNO3 = 0,1x = nNaOH pư = nNaNO3

⇒mchất tung = mNaNO3 + mNaOH dư

⇒0,1x. 85 + (0,1 – 0,1x). 40 = 7,6

⇒x = 0,8


Câu 10: trung hòa - nhân chính 100 gam hỗn hợp A chứa hỗn hợp HCl với H2SO4 yêu cầu vừa đầy đủ 100 ml hỗn hợp B đựng NaOH 0,8M cùng Ba(OH)2 0,6M thu được 11,65 gam kết tủa. Nồng độ tỷ lệ của HCl trong dung dịch A là

A. 7,30%B. 5,84%C. 5,00%D. 3,65%

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Đặt số mol HCl với H2SO4 lần lượt là x cùng y

Phản ứng trung hòa: H+ + OH- → H2O

Phản ứng sản xuất kết tủa: Ba2+ + SO42- → BaSO4

Ta có: nH+ = nOH- ⇒ x + 2y = 0,2

nBaSO4 = 0,05 mol, nBa(OH)2 = 0,06 mol

⇒ Ba2+ dư sau phản nghịch ứng, SO42- đã kết tủa hết

⇒ y = nBaSO4 ⇒ x = 0,1 mol

CHCl = 0,1.36.5 / 100 = 3,56%


Câu 11: Theo tư tưởng về axit - bazơ của Bron - stêt có bao nhiêu ion trong số các ion sau đấy là bazơ: Na+, Cl-, CO32-, HCO3-, CH3COO-, NH4+, S2- ?

A. 1.B. 2.

C. 3.D. 4.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

CO32- + 2H2O ⇆ H2CO3 + 2OH-

CH3COO- + H2O ⇆ CH3COOH + OH-

S2- + 2H2O ⇆ H2S + 2OH-


Câu 12: cho những ion sau:

(a) PO43- (b) CO32-(c) HSO3-(d) HCO3-(e) HPO32-Theo Bron-stêt phần đông ion như thế nào là lưỡng tính ?

A. (a), (b).B. (b), (c).

C. (c), (d).D. (d), (e).

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

HSO3- + H2O ⇆ H2SO3 + OH-

Axit: HSO3- + H2O ⇆ SO32- + H3O+

HCO3- tương tự


Câu 13: Chọn những chất là hiđroxit lưỡng tính trong các các hiđroxit sau:

A. Zn(OH)2, Cu(OH)2.B. Al(OH)3, Cr(OH)2

C. Sn(OH)2, Pb(OH)2.D. Cả A, B, C.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 14: cho những chất cùng ion sau: HCO3-, Cr(OH)3, Al, Ca(HCO3)2, Zn, H2O, Al2O3, (NH4)2CO3, HS-, Zn(OH)2, Cr2O3, HPO42-, H2PO4-, HSO3-. Theo Bron-stêt bao gồm bao nhiêu hóa học và ion là lưỡng tính ?

A. 12. B. 11.

C. 13. D. 14.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

HCO3-, Cr(OH)3, Ca(HCO3)2, H2O, Al2O3, HS-, Zn(OH)2, Cr2O3, HPO42-, H2PO4-, HSO3-


Câu 15: Dãy hóa học và ion nào sau đây có đặc điểm trung tính ?

A. Cl-, Na+, NH4+.

B. Cl-, Na+, Ca(NO3)2.

C. NH4+, Cl-, H2O.

D. ZnO, Al2O3, Ca(NO3)2.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Trắc nghiệm Sự điện li của nước. PH. Chất thông tư axit - bazơ có đáp án năm 2021

Câu 1:Trộn V1 ml hỗn hợp NaOH gồm pH = 13 với V2 ml hỗn hợp Ba(OH)2 bao gồm pH = 11, thu được hỗn hợp mới có pH = 12. Tỉ số V1 : V2 có giá trị là

A. 1/1 B. 2/1 C. 1/10D. 10/1

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Ban đầu nOH- = 0,1. V1 + 0,002. V2

pH = 12 ⇒

*

⇒V1 : V2 = 1/10


Câu 2: Trộn V1 lít hỗn hợp H2SO4 bao gồm pH = 3 cùng với 2 lít dung dịch NaOH bao gồm pH = 12, nhận được dung dịch new cố pH = 4. Tỉ số V1 : V2 có mức giá trị là

A. 8/1 B. 101/9C. 10/1D. 4/1

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Ban đầu nH+ = 0,001.V1; nOH- = 0,01.V2

Dung dịch sau có: pH = 4 ⇒

*

⇒V1 : V2 = 101/9


Câu 3: Trộn hai hỗn hợp Ba(HCO3)2 cùng NaHSO4 có cùng nồng độ mol với nhau theo tỉ lệ thể tích 1 : 1 chiếm được kết tủa và dung dịch cùng dung dịch . Làm lơ sự thủy phân của những ion cùng sự điện li của nước, các ion cos khía cạnh trong hỗn hợp Y là

A. Na+ cùng SO42-B. Ba2+ ,HCO32- với Na+

C. Na+ , HCO32-D. Na+ , HCO32- và SO42-

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 4: cho những dung dịch HCl, H2SO4 với CH3COOH gồm cùng quý hiếm pH. Sự sqps xếp nào sau đây đúng với giá trị mật độ mol của những dung dịch bên trên ?

A. HCl 2SO4 3COOH

B. H2SO4 3COOH

C. H2SO4 3COOH 3COOH 2SO4

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 5: Chỉ sử dụng quỳ tím , có thể nhận biết ba dung dịch đơn nhất nào dưới đây ?

A. HCl, NaNO3, Ba(OH)2B. H2SO4, HCl,KOH.

C. H2SO4, NaOH, KOHD. Ba(OH)2, NaCl, H2SO4

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 6: chọn câu trả lời đúng, khi nói về muối axit :

A. Hỗn hợp muối bao gồm pH Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 7: mang đến 10 ml dung dịch X cất HCl 1M cùng H2SO4 0,5M. Thể tích dung dịch NaOH 1M phải đẻ trung hòa - nhân chính dung dịch X là

A. 10 ml.B. 15 ml.C. Trăng tròn ml.D. 25 ml.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

H+ + OH- → H2O

Ta có: ⇒ V = đôi mươi ml.


Câu 8: hỗn hợp A bao gồm chứa 5 ion :Mg2+ ,Ba2+ ,Ca2+ và 0,1 mol Cl- và 0,2 mol NO3 . Thêm dần dần V ml dung dịch K2CO3 1M vào hỗn hợp A đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất. V có mức giá trị là

A. 150 ml.B. 300 ml.C. 200 ml.D. 250 ml.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Khi thêm K2CO3 vào dung dịch A, khi lượng kết tủa chiếm được là khủng nhất tức là toàn cỗ Mg2+, Ba2+, Ca2+ đã kết tủa, vào dung dịch sót lại KCl cùng KNO3

⇒ nK+ = nCl- + nNO3- = 0,3 mol

⇒ nK2CO3 = 0,15 mol

⇒ VK2CO3 = 150 ml


Câu 9: Trộn 200 ml dung dịch bao gồm HCl 0,1M vá H2SO4 0,15M với 300 ml dung dịch

Ba(OH)2 nồng độ aM, nhận được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch tất cả pH = 1. Giá trị của a với m theo lần lượt là

A.0,15 và 2,330B. 0,10 cùng 6,990.

C.0,10 cùng 4,660D. 0.05 và 3,495

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Sau phản bội ứng trung hòa pH = 1 ⇒ H+ dư

H+ + OH- → H2O

nH+bd = 0,08 mol; sau bội nghịch ứng pH = 1

⇒ nH+ sau p/ư = 0,05 mol

nH+p/ư = nOH- = 0,03 mol

⇒ nBa(OH)2 = 0,015 mol

⇒ cm Ba(HCO3)2 = 0,05 (mol/l)

nBaSO4 = nBa(OH)2 = 0,015 mol (H2SO4 dư) ⇒ mBaSO4 = 3,495g


Câu 10: mang lại 300 ml dung dịch cất H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M cùng HCl 0,3M tác dụng với V ml dung dịch NaOH 0,2 M cùng KOH 0,29M thu được dung dịch gồm pH = 2. Giá trị của V là

A. 134.B. 147.C. 114.D. 169.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Coi 300 ml hỗn hợp A tất cả 100 ml H2SO4 0,1M 100 ml HNO3 0,2M cùng 100 ml HCl 0,3M trộn lại với nhau. Vậy:

Phản ứng của hỗn hợp A cùng B là: H+ + OH- → H2O

nH+ p/ư = nOH- = 0,049.0,001V ⇒ nH+ p/ư = 0,01 (0,3 + 0,001V)

⇒ 0,07 = 0,49.0,001V + 0,010,3 + 0,001V) ⇒ V = 134 ml


Câu 11: Dung dịch có pH = 7 là:

A. NH4Cl. B. CH3COONa.

C. C6H5ONa. D. KClO3.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 12: Khi hài hòa trong nước, chất nào tiếp sau đây làm mang đến quỳ tím chuyển màu xanh lá cây ?

A. NaCl. B. NH4Cl.

C. Na2CO3. D. FeCl3.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 13: Hãy cho thấy thêm dãy các dung dịch nào sau đây có công dụng đổi màu quỳ tím thanh lịch đỏ (hồng) ?

A. CH3COOH, HCl với BaCl2.

B. NaOH, Na2CO3 và Na2SO3.

C. H2SO4, NaHCO3 và AlCl3.

D. NaHSO4, HCl cùng AlCl3.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 14: cho những dung dịch muối: Na2CO3 (1), NaNO3 (2), NaNO2 (3), NaCl (4), Na2SO4 (5), CH3COONa (6), NH4HSO4 (7), Na2S (8). Phần đông dung dịch muối có tác dụng quỳ hoá xanh là :

A. (1), (2), (3), (4). B. (1), (3), (5), (6).

Xem thêm: Chữa Mụn Nước Ở Tay - Nguyên Nhân Nổi Mụn Nước Ở Tay Và Cách Chữa Trị

C. (1), (3), (6), (8). D. (2), (5), (6), (7).

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

(2) (4) (5): trung tính

(7): axit


Câu 15: cho các muối sau đây: NaNO3; K2CO3; CuSO4; FeCl3; AlCl3; KCl. Các dung dịch tất cả pH = 7 là :

A. NaNO3; KCl.

B. K2CO3; CuSO4; KCl.

C. CuSO4; FeCl3; AlCl3.

D. NaNO3; K2CO3; CuSO4.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

K2CO3: Bazơ

CuSO4, FeCl3, FeCl2: Axit


❮ bài trướcBài sau ❯
*

giáo dục cấp 1, 2
giáo dục và đào tạo cấp 3