Tổng hợp kiến thức và kỹ năng cần vắt vững, những dạng bài tập và câu hỏi có tài năng xuất hiện tại trong đề thi HK2 hóa học 11 chuẩn bị tới


A. ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ

I. MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

1. Quan niệm về hợp hóa học hữu cơ cùng hóa học hữu cơ

- Hợp hóa học hữu cơ là hợp hóa học của cacbon (trừ CO, CO2, muối cacbonat…).

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức hóa 11 học kì 2

- hóa học hữu cơ là nghành hóa học nghiên cứu các hợp chất hữu cơ.

2. Phân các loại hợp chất hữu cơ

- Thường phân thành hai loại

+ Hiđrocacbon

+ Dẫn xuất hiđrocacbon

3. Đặc điểm phổ biến của hợp chất hữu cơ

- Đặc điểm cấu tạo: link hóa học đa phần trong hợp hóa học hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.

- Tính chất vật lý:

+ ánh sáng nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp.

+ đa số không rã trong nước, nhưng lại tan nhiều trong số dung môi hữu cơ.

- Tính chất hóa học:

+ các hợp hóa học hữu cơ hay kém bền cùng với nhiệt với dễ cháy.

+ bội phản ứng hóa học của các hợp hóa học hữu cơ thường xẩy ra chậm và theo rất nhiều hướng không giống nhau, nên tạo nên hỗn hợp nhiều sản phẩm.

4. Qua loa về so với nguyên tố

a. So sánh định tính

* Mục đích: xác minh nguyên tố nào gồm trong hợp hóa học hữu cơ.

* Nguyên tắc: Chuyển các nguyên tố vào hợp chất hữu cơ thành các chất vô cơ đơn giản dễ dàng rồi nhận biết chúng bằng các phản ứng quánh trưng.

b. Phân tích định lượng

* Mục đích: xác minh thành phần % về trọng lượng các nguyên tố gồm trong phân tử hợp hóa học hữu cơ.

* Nguyên tắc: Cân chính xác cân nặng hợp hóa học hữu cơ, tiếp đến chuyển nhân tố C → CO2, H → H2O, N → N2, kế tiếp xác định bao gồm xác khối lượng hoặc thể tích của các chất tạo thành thành, từ đó tính % cân nặng các nguyên tố.

* Biểu thức tính toán:

(mathrmm_mathrmCmathrm=fracmathrmm_mathrmCmathrmO_mathrm2mathrm.12mathrm44mathrm(g)); (mathrmm_mathrmHmathrm=fracmathrmm_mathrmH_mathrm2mathrmOmathrm.2mathrm18mathrm(g)); (mathrmm_mathrmNmathrm=fracmathrmV_mathrmN_mathrm2mathrm.28mathrm22,4mathrm(g))


- Tính được: 

*

%O = 100 - %C - %H - %N

II. CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Công thức đơn giản nhất

a. Định nghĩa

- Công thức đơn giản nhất là công thức biểu lộ tỉ lệ buổi tối giản về số nguyên tử của những nguyên tố trong phân tử.

b. Cách thiết lập cấu hình công thức đơn giản nhất

- tùy chỉnh thiết lập công thức đơn giản nhất của hợp hóa học hữu cơ CxHyOz là tùy chỉnh tỉ lệ

*

2. Công thức phân tử

a. Định nghĩa

- bí quyết phân tử là công thức bộc lộ số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố vào phân tử.

b. Cách thiết lập công thức phân tử

- Có tía cách tùy chỉnh công thức phân tử

* phụ thuộc vào thành phần % cân nặng các nguyên tố

- cho CTPT CxHyOz: ta gồm tỉ lệ

(frac mM m100 m = frac m12. mx\% m C m = frac m1. my\% m H m = frac m16. mz\% m O)


Từ đó ta có:

(mathrmx=fracmathrmMmathrm. !!%!! ext Cmathrm12mathrm.100); (mathrmy=fracmathrmMmathrm. !!%!! ext Hmathrm1mathrm.100); (mathrmz=fracmathrmMmathrm. !!%!! ext Omathrm16mathrm.100)

* phụ thuộc công thức đơn giản dễ dàng nhất

* Tính thẳng theo cân nặng sản phẩm cháy

B. HIDROCACBON

I. ANKAN

1. Có mang - Đồng đẵng - Đồng phân - Danh pháp

a. Khái niệm

- Ankan là hidrocacbon no mạch hở có CTTQ CnH2n+2 (n≥1). Hay còn được gọi là parafin

- các chất CH4, C­2­H6, C3H8 …. CnH2n+2 thích hợp thành dãy đồng đẳng của ankan.

b. Đồng phân

- trường đoản cú C4H10 trở đi có đồng phân kết cấu (đồng phân mạch C).

- Thí dụ: C5H10 có cha đồng phân:

CH3-CH2-CH2-CH2CH3;

CH3-CH(CH3)-CH2-CH3;

CH3-C(CH3)2-CH3

c. Danh pháp

- nạm tên những ankan mạch ko nhánh trường đoản cú C1 → C10


- Danh pháp thường.

- n - tên ankan tương ứng (n- ứng cùng với mạch C ko phân nhánh)

- iso - thương hiệu ankan tương xứng (iso- ngơi nghỉ C đồ vật hai có nhánh -CH3).

- neo - thương hiệu ankan khớp ứng (neo- ở C thiết bị hai bao gồm hai nhánh -CH3).

- Danh pháp quốc tế: Số chỉ vị trí nhánh + thương hiệu nhánh + tên mạch C thiết yếu + an

Thí dụ: (oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3mathrm-oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrmH(CmathrmH_mathrm3mathrm)-oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2mathrm-oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3)

(2-metylbutan)

- Bậc của nguyên tử C vào hiđrocacbon no được xem bằng số link của nó với các nguyên tử C khác.

Thí dụ: (oversetmathrmImathopmathrmC,mathrmH_mathrm3mathrm-oversetmathrmIVmathopmathrmC,mathrm(CmathrmH_mathrm3mathrm)_mathrm2mathrm-oversetmathrmIIImathopmathrmC,mathrmH(CmathrmH_mathrm3mathrm)-oversetmathrmIImathopmathrmC,mathrmH_mathrm2mathrm-oversetmathrmImathopmathrmC,mathrmH_mathrm3)


2. đặc điểm vật lý

- trường đoản cú CH4 → C4H10 là chất khí.

- trường đoản cú C5H12 → C17H36 là chất lỏng.

- trường đoản cú C18H38 trở đi là hóa học rắn.

3. đặc thù hóa học

a. Bội phản ứng thế do halogen (đặc trưng đến hidrocacbon no)

- Clo rất có thể thế thứu tự từng nguyên tử H vào phân tử metan

CH4 + Cl2 (xrightarrowmathrmaskt) CH3Cl + HCl

- những đồng đẵng của metan cũng tham gia phản ứng thế tựa như metan

*

- nhấn xét: Nguyên tử H link với nguyên tử C bậc cao hơn dể bị cầm hơn nguyên tử H link với nguyên tử C bậc phải chăng hơn.

b. Bội nghịch ứng tách.

(mathrmC_mathrmnmathrmH_mathrm2n+2xrightarrowmathrmt^mathrm0mathrm, xtmathrmC_mathrmnmathrmH_mathrm2nmathrm+mathrmH_mathrm2)

(mathrmC_mathrmnmathrmH_mathrm2n+2xrightarrowmathrmt^mathrm0mathrm, xtmathrmC_mathrmn !!"!! ext mathrmH_mathrm2n !!"!! ext mathrm+mathrmC_mathrmmmathrmH_mathrm2m+2mathrm(n=n !!"!! ext +m))


- Thí dụ

CH3-CH3 (xrightarrowmathrm50mathrm0^mathrm0mathrmC, xt) CH2=CH2 + H2

*

c. Bội phản ứng oxi hóa.

CnH2n+2 + (fracmathrm3n+1mathrm2)O2 → nCO2 + nH2O 

4. Điều chế:

a. Phòng thí nghiệm:

- CH3COONa + NaOH (xrightarrowmathrmCaO, mathrmt^mathrm0) CH4↑+ Na2CO3

- Al4C3 + 12H2O → 3CH4↑ + 4Al(OH)3

b. Trong công nghiệp:

Đi từ bỏ khí thiên nhiên, khí mỏ dầu với từ dầu mỏ.

II. ANKEN

1. Tư tưởng - Đồng phân - Danh pháp

a. Khái niệm:

- Anken là hidrocacbon không no mạch hở tất cả một nối song trong phân tử. Bao gồm CTTQ là CnH2n (n)

- những chất C2H4, C3H6, C4H8 . . . CnH2n (n≥2) đúng theo thành hàng đồng đẵng của anken.

b. Đồng phân: tất cả hai một số loại đồng phân

- Đồng phân cấu tạo: (Đồng phân mạch C và đồng phân vị trí link đôi)

Thí dụ: C4H8 có ba đồng phân cấu tạo.


CH2=CH-CH2-CH3;CH3-CH=CH-CH3; CH2=C(CH3)-CH3

- Đồng phân hình học tập (cis - trans): mang lại anken tất cả CTCT: abC=Ccd.

Điều khiếu nại để mở ra đồng phân hình học tập là: a ≠ b với c ≠ d.

c. Danh pháp:

- Danh pháp thường: thương hiệu ankan nhưng nỗ lực đuôi an = ilen.

+ Ví dụ: C2H4 (Etilen), C3H6 (propilen)

- Danh pháp thế giới (tên cố thế):

Số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch C thiết yếu + số chỉ vị trí links đôi + en

+ Ví dụ: (oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3mathrm-oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH=oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrmH-oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3) (C4H8) But-2-en

(oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2mathrm=oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrm(CmathrmH_mathrm3mathrm)-oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3) (C4H8) 2 - Metylprop-1-en


2. Tính chất vật lý

Ở điều kiện thường thì

- tự C2H4 → C4H8 là chất khí.

- từ bỏ C5H10 trở đi là hóa học lỏng hoặc hóa học rắn.

3. đặc thù hóa học

a. Làm phản ứng cộng (đặc trưng)

* cộng H2: CnH2n+H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0)CnH2n+2

 CH2=CH-CH3+H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0)CH3-CH2-CH3

* cộng Halogen: CnH2n + X2 → CnH2nX2

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

Phản ứng anken tính năng với Br2 dùng để nhận biết anken (dd Br2 mất màu)

* cộng HX (X: Cl, Br, OH . . .)

Thí dụ:

CH2=CH2 + HOH (xrightarrowmathrmH^mathrm+) CH3-CH2OH

CH2=CH2 + HBr (xrightarrow) CH3-CH2Br

- những anken có kết cấu phân tử ko đối xứng khi cộng HX hoàn toàn có thể cho hỗn hợp hai sản phẩm

*

- phép tắc Maccopnhicop: Trong bội nghịch ứng cùng HX vào link đôi, nguyên tử H (phần mang điện dương) hầu hết cộng vào nguyên tử C bậc thấp rộng (có các H hơn), còn nguyên hay nhóm nguyên tử X (phần mang điện âm) cộng vào nguyên tử C bậc cao hơn (ít H hơn).


b. Phản bội ứng trùng hợp:

Điều kiện: Phân tử bắt buộc có links đôi C=C.

*

c. Bội nghịch ứng oxi hóa:

- Oxi hóa hoàn toàn:

CnH2n + (fracmathrm3nmathrm2)O2(xrightarrowmathrmt^mathrm0)nCO2 + nH2O

- oxi hóa không trả toàn: Anken hoàn toàn có thể làm mất màu dung dịch B2 cùng dung dịch thuốc tím. Phản nghịch ứng này dùng để làm nhận biết anken với hợp chất đựng liên kết (pi).

4. Điều chế

a. Chống thí nghiệm:

CnH2n+1OH (xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, 17mathrm0^mathrm0mathrmC) CnH2n+H2O

b. Điều chế từ ankan:

CnH2n+2(xrightarrowmathrmt^mathrm0mathrm, p, xt)CnH2n + H2

III. ANKADIEN

1. Định nghĩa - Phân một số loại - Danh pháp

a. Định nghĩa: Là hidrocacbon không no mạch hở, vào phân tử cất hai liên kết C=C, có CTTQ CnH2n-2 (n)


- Ví dụ: CH2=C=CH2, CH2=CH-CH=CH2 . . .

b. Phân loại:

Có bố loại:

- Ankadien bao gồm hai link đôi liên tiếp.

- Ankadien bao gồm hai liên kết đôi giải pháp nhau vị một liên kết đơn (ankadien liên hợp).

- Ankadien tất cả hai liên kết đôi giải pháp nhau tự hai liên kết đơn trở lên.

c. Danh pháp:

Số chỉ địa chỉ nhánh + tên nhánh + thương hiệu anka mạch C thiết yếu + số chỉ vị trí liên kết đôi + đien.

CH2=CH-CH=CH2 (buta-1,3-đien)

2. đặc thù hóa học

a. Bội phản ứng cùng (H2, X2, HX)

* cùng H2:

CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0)CH3-CH2-CH2-CH3

* cùng brom: 

Cộng 1:2

CH2=CH-CH=CH2+ Br2 (dd) (xrightarrowmathrm-8mathrm0^mathrm0mathrmC) CH2=CH-CHBr-CH2Br (spc)

Cộng 1:4

CH2=CH-CH=CH2 + Br2 (dd)(xrightarrowmathrm4mathrm0^mathrm0mathrmC)CH2Br-CH=CH-CH2Br (spc)


Cộng đôi khi vào hai liên kết đôi

CH2=CH-CH=CH2 + 2Br2 (dd) (xrightarrow) CH2Br-CHBr-CHBr-CH2Br

* cùng HX

Cộng 1:2

CH2=CH-CH=CH2 + HBr (xrightarrowmathrm-8mathrm0^mathrm0mathrmC)CH2=CH-CHBr-CH3 (spc)

Cộng 1:4

CH2=CH-CH=CH2+ HBr (xrightarrowmathrm4mathrm0^mathrm0mathrmC) CH2=CH-CH2-CH2Br (spc)

b. Phản ứng trùng hợp:

VD: 

*

(cao su buna)

c. Bội phản ứng oxi hóa:

- Oxi hóa hoàn toàn

2C4H6 + 11O2 (xrightarrowmathrmt^mathrm0) 8CO2 + 6H2O

- Oxi hóa không hoàn toàn: tương tự như như anken thì ankadien rất có thể làm mất màu hỗn hợp thuốc tím. Phản ứng này dùng để nhận biết ankadien.

3. Điều chế

- Được pha trộn từ ankan khớp ứng bằng phản ứng tách bóc H2.

CH3CH2CH2CH3(xrightarrowmathrmxt, mathrmt^mathrm0)CH2=CH-CH=CH2+2H2


CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 (xrightarrowmathrmxt, mathrmt^mathrm0) CH2=C(CH3)-CH=CH2 +2H2

IV. ANKIN

1. Quan niệm - Đồng phân - Danh pháp

a. Khái niệm

- Là hidrocacbon ko no mạch hở vào phân tử bao gồm một links , tất cả CTTQ là CnH2n-2 (n2).

- các chất C2H2, C3H4, C4H6 . . .CnH2n-2 (n2) hợp thành một dãy đồng đẵng của axetilen.

b. Đồng phân

- Chỉ bao gồm đồng phân kết cấu (đồng phân mạch C với đồng phân vị trí liên kết ). Ankin không tồn tại đồng phân hình học.

- Thí dụ: C4H6 gồm hai đồng phân

CH≡C-CH2-CH3; CH3-C≡C-CH3.

c. Danh pháp:

- Danh pháp thường: Tên nơi bắt đầu ankyl + axetilen

+ VD: C2H2 (axetilen), CH≡C-CH3 (metylaxetilen)

- Danh pháp cố kỉnh thế:

Số chỉ địa chỉ nhánh + thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch C chủ yếu + số chỉ địa điểm nối 3 + in

(oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3mathrm-oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2mathrm-oversetmathrm2mathopmathrmC,equiv oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH)


But-1-in

(oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3mathrm-oversetmathrm3mathopmathrmC,equiv oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrm-oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3)

But-2-in

2. đặc thù hóa học:

a. Phản bội ứng cộng (H2, X2, HX, phản ứng đime hóa với trime hóa).

- Thí dụ

+ cộng H­2

CH≡CH + H2­ (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0) CH2=CH2

CH2=CH2 + H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0) CH3-CH3

Nếu dùng xúc tác Pd/PbCO3 hoặc Pd/BaSO4, ankin chỉ cộng một phân tử H2 tạo thành anken

CH≡CH + H2­ (xrightarrowmathrmPd/PbCmathrmO_mathrm3mathrm, mathrmt^mathrm0) CH2=CH2

+ cùng X2

CH≡CH + Br2­ (xrightarrow) CHBr=CHBr


CHBr=CHBr + Br2 (xrightarrow) CHBr2-CHBr2

+ cộng HX

CH≡CH + HCl (xrightarrowmathrmHgCmathrml_mathrm2) CH2 =CHCl

+ làm phản ứng đime hóa - trime hóa

2CH≡CH (xrightarrowmathrmxt, mathrmt^mathrm0) CH2=CH-C≡CH

(vinyl axetilen)

3CH≡CH (xrightarrowmathrm60mathrm0^mathrm0mathrmC) C6H6

b. Bội nghịch ứng thế bởi ion kim loại:

- Điều kiện: phải có link 3 sinh sống đầu mạch.

R-C≡CH + AgNO3 + NH3 → R-C≡CAg↓+ NH4NO3

Phản ứng này dùng để nhận biết Ank-1-in

c. Bội phản ứng oxi hóa:

- Oxi hóa trả toàn:

CnH2n-2+ O2 → nCO2 + (n-1)H2O 

- Oxi hóa không hoàn toàn: tựa như như anken cùng ankadien, ankin cũng có tác dụng làm mất màu dung dịch thuốc tím. Phản bội ứng này dùng làm nhận biết ankin.


3. Điều chế:

a. Chống thí nghiệm:

CaC2 + 2H2O → C2H2↑ + Ca(OH)2

b. Trong công nghiệp:

2CH4 (xrightarrowmathrm150mathrm0^mathrm0mathrmC) C2H2 + 3H2

V. BENZEN VÀ DÃY ĐỒNG ĐẴNG:

1. Đồng đẳng - Đồng phân - Danh pháp:

a. Đồng đẳng: dãy đồng đẵng của benzen có CTTQ là CnH2n-6.

b. Đồng phân: Đồng phân về địa điểm tương đối của các nhóm ankyl xung quanh vòng benzen (o, m, p).

- Ví dụ: C8H10

*

c. Danh pháp: gọi tên theo danh pháp hệ thống.

Số chỉ địa điểm nhóm ankyl + tên ankyl + benzen.

- VD: C6H5CH3 (metylbenzen).

2. Tính chât hóa học:

a. Làm phản ứng thế:

* cố kỉnh nguyên tử H sống vòng benzen

- tác dụng với halogen

*

Cho ankyl benzen bội phản ứng cùng với brom bao gồm bột sắt thì thu được láo lếu hợp sản phẩm thế brom hầu hết vào vị trí ortho với para.

*

- phản ứng thân benzen cùng đồng đẳng với axit HNO3 xãy ra tựa như như làm phản ứng với halogen.


- Quy tắc nỗ lực H sinh sống vòng benzen: những ankyl benzen dể tham gia phản ứng cầm cố nguyên tử H của vòng benzen rộng benzen với sự nuốm ưu tiên tại đoạn ortho và para so với team ankyl.

* cụ nguyên tử H sinh hoạt mạch chính

- C6H5CH3 + Br2 (xrightarrowt^0) C6H5CH2Br + HBr

b. Bội nghịch ứng cộng:

- cùng H2 và cộng Cl2.

c. Phản bội ứng oxi hóa:

- thoái hóa không hoàn toàn: Toluen có khả năng làm mất màu hỗn hợp thuốc tím còn benzen thì không. Phản bội ứng này dùng để làm nhận biết Toluen.

- phản nghịch ứng oxi hóa hoàn toàn:

CnH2n-6 + (fracmathrm3n-3mathrm2)O2 → nCO2 + (n-3)H2O

VI. STIREN:

1. Cấu tạo: CTPT: C8H8;

CTCT: 

*

2. đặc điểm hóa học:

a. Bội nghịch ứng với hỗn hợp Br2. Bội nghịch ứng này dùng để làm nhận biết stiren.

b. Bội nghịch ứng cùng với H2.

c. Thâm nhập phản ứng trùng phù hợp ở liên kết đôi C=C.

VII. NAPTTALEN: CTPT: C10H8. 

1. CTCT: 

*

2. đặc thù hóa học:


- gia nhập phản ứng nạm và gia nhập phản ứng cộng.

B. ANCOL- PHENOL

I. ANCOL

1. Định nghĩa - Phân loại

a. Định nghĩa

- Ancol là rất nhiều hợp chất hữu cơ vào phân tử gồm nhóm OH liên kết trực tiếp cùng với nguyên tử C no. Ví dụ: C2H5OH

- Bậc ancol là bậc của nguyên tử C link trực tiếp với team OH.

Thí dụ

CH3-CH2-CH2-CH2OH: ancol bậc I

CH3-CH2-CH(CH3)-OH: ancol bậc II

CH3-C(CH3)2-OH: ancol bậc III

b. Phân loại

- Ancol no, đơn chức, mạch hở (CnH2n+1OH): Ví dụ: CH3OH . . .

- Ancol ko no, 1-1 chức mạch hở: CH2=CH-CH2OH 

- Ancol thơm 1-1 chức: C6H5CH2OH

- Ancol nhiều chức: CH2OH-CH2OH (etilen glicol),

CH2OH-CHOH-CH2OH (glixerol)

2. Đồng phân - Danh pháp

a. Đồng phân: Chỉ tất cả đồng phân cấu trúc (gồm đồng phân mạch C và đồng phân vị trí nhóm OH).

- tỉ dụ C4H10O gồm 4 đồng phân ancol

CH3-CH2-CH2-CH2OH;


CH3-CH(CH3)-CH2OH

CH3-CH2-CH(CH3)-OH;

CH3-C(CH3)2-OH

b. Danh pháp:

- Danh pháp thường: Ancol + tên cội ankyl + ic

+ Ví dụ: C2H5OH (ancol etylic)

- Danh pháp chũm thế: Tên hidrocacbon khớp ứng với mạch chủ yếu + số chỉ địa chỉ nhóm OH + ol

+ Ví dụ:

(oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH(CmathrmH_mathrm3mathrm)oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2mathrmOH)

(3-metylbutan-1-ol)

3. đặc điểm vật lý

- Tan những trong nước vày tạo được liên kết H với nước. Độ rã trong nước bớt dần khi số nguyên tử C tăng lên.

4. Tính chất hóa học

a. Bội nghịch ứng cầm cố H của nhóm OH

* đặc điểm chung của ancol

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑


* tính chất đặc trưng của ancol nhiều chức gồm hai team OH tức thời kề

- hòa tan được Cu(OH)2 ở đk thường tạo ra thành dung dịch màu xanh da trời lam. Phản nghịch ứng này dùng để làm nhận biết ancol đa chức bao gồm hai đội OH lập tức kề.

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → 2Cu + 2H2O

b. Phản nghịch ứng nạm nhóm OH

* phản nghịch ứng cùng với axit vô cơ

C2H5 - OH + H-Br → C2H5Br + H2O

* phản bội ứng với ancol

2C2H5OH(xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, 14mathrm0^mathrm0mathrmC)C2H5OC2H5 + H2O

- PTTQ: 2ROH(xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, 14mathrm0^mathrm0mathrmC) R-O-R + H2O

c. Làm phản ứng bóc nước

C2H5OH (xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, 17mathrm0^mathrm0mathrmC) C2H4 + H2O


- PTTQ:

CnH2n+1OH (xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, 17mathrm0^mathrm0mathrmC) CnH2n+ H2O

d. Phản nghịch ứng oxi hóa:

- lão hóa không trả toàn:

+ Ancol bậc 1 lúc bị oxi hóa vì chưng CuO/to mang lại ra sản phẩm là andehit

RCH2OH + CuO (xrightarrowmathrmt^mathrm0) RCHO + Cu↓ + H2O

+ Ancol bậc nhị khi bị oxi hóa vị CuO/to mang đến ra sản phẩm là xeton.

R-CH(OH)-R’ + CuO (xrightarrowmathrmt^mathrm0) R-CO-R’ +Cu↓ + H2O

+ Ancol bậc III khó khăn bị oxi hóa.

- Oxi hóa trả toàn:

CnH2n+1OH + O2 (xrightarrowmathrmt^mathrm0) nCO2 + (n+1)H2O

5. Điều chế:

a. Phương pháp tổng hợp:

- Điều chế tự anken tương ứng:

CnH2n + H2O (xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, mathrmt^mathrm0) CnH2n+1OH


- Điều chế Glixerol đi trường đoản cú anken tương xứng là CH2=CH-CH3.

b. Phương thức sinh hóa: Điều chế C2H5OH trường đoản cú tinh bột.

(C6H10O5)n (xrightarrowmathrm+mathrmH_mathrm2mathrmO) C6H12O6

C6H12O6 (xrightarrowmathrmenzim) 2C2H5OH + 2CO2

II. PHENOL

1. Định nghĩa - Phân nhiều loại - Danh pháp

a. Định nghĩa: Phenol là hầu như hợp hóa học hữu cơ vào phân tử bao gồm nhóm -OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C vòng benzen.

- Ví dụ: C6H5OH (phenol) . . .

b. Phân loại:

- Phenol 1-1 chức: Phân tử có một đội nhóm -OH phenol.

- Phenol nhiều chức: Phân tử chứa hai hay nhiều nhóm -OH phenol.

c. Danh pháp: Số chỉ địa điểm nhóm nạm + phenol

2. đặc điểm hóa học:

a. Phản ứng nạm nguyên tử H của nhóm OH

- tính năng với sắt kẽm kim loại kiềm

 2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2↑

- tính năng với dung dịch bazơ


C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

b. Làm phản ứng thay H của vòng benzen: chức năng với dung dịch Brom (Phản ứng này dùng làm nhận biết phenol).

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH↓ + 3HBr

3. Điều chế: Để điều chế phenol ta gồm sơ trang bị sau:

C6H6 → C6H5Br → C6H5ONa → C6H5OH

C. ANDEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC

I. ANDEHIT

1. Định nghĩa - Danh pháp

a. Định nghĩa: Andehit là số đông hợp chất hữu tuy thế phân tử bao gồm nhóm -CH=O link trực tiếp với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

- Ví dụ: HCHO, CH3CHO...

b. Danh pháp:

- Tên thay thế sửa chữa của những andehit no đối chọi chức mạch hở như sau:

Tên hidrocacbon no khớp ứng với mạch chính + al

Ví dụ: (oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH(CmathrmH_mathrm3mathrm)oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmHO) (3-metylbutanal)


- Tên thường xuyên của một số anđehit: Andehit + tên axit tương ứng

Ví dụ: HCHO (andehit fomic), CH3CHO (andehit axetic) . . .

2. Tính chất hóa học

- Vừa thể hiện tính oxi hóa, vừa mô tả tính khử

a. Tính oxi hóa: làm phản ứng cùng H2 (tạo thành ancol bậc I):

RCHO + H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0) RCH2OH

b. Tính khử: công dụng với những chất oxi hóa

R-CHO +2AgNO3+H2O +3NH3 (xrightarrowmathrmt^mathrm0) R-COONH4+2Ag↓+2NH4NO3

R-CHO + 2Cu(OH)2+NaOH (xrightarrowmathrmt^mathrm0) RCOONa +Cu2O↓ +3H2O

Các phản bội ứng trên dùng để làm nhận biết andehit.

3. Điều chế

- Để pha trộn andehit ta đi tự ancol bởi phản ứng oxi hóa không trả toàn.

CH3CH2OH+ CuO(xrightarrowmathrmt^mathrm0)CH3CHO +Cu +H2O

- Đi từ bỏ hidrocacbon.

2CH2=CH2 +O2 (xrightarrowmathrmxt, mathrmt^mathrm0) 2CH3CHO


II. XETON

1. Định nghĩa

- Là hầu như hợp hóa học hữu tuy nhiên phân tử bao gồm nhóm

*
links trực tiếp với nhị nguyên tử C.

 -Ví dụ: CH3-CO-CH3 (đimetyl xeton), CH3-CO-C6H5 (metyl phenyl xeton) . . .

2. đặc điểm hóa học

- cộng H2­ tạo ra thành ancol bậc II.

R-CO-R’ + H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0) RCH(OH)R’ 

CH3-CO-CH3 + H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0)CH3CH(OH)CH3

- Xeton không gia nhập phản ứng tráng gương.

3. Điều chế

- oxi hóa không trọn vẹn ancol bậc II.

CH3CH(OH)CH3+ CuO (xrightarrowmathrmt^mathrm0) CH3-CO-CH3+ Cu + H2O

III. AXIT CACBOXYLIC

1. Định nghĩa - Danh pháp

a. Định nghĩa

- Là phần đa phân tử hợp chất hữu tuy vậy phân tử gồm nhóm -COOH liên kết trực tiếp cùng với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

- Ví dụ: HCOOH, CH3COOH, . . .

b. Danh pháp

- Tên sửa chữa của những axit cacboxylic no, đối kháng chức, mạch hở như sau:


Axit + tên hidrocacbon no tương xứng với mạch thiết yếu + oic

- Ví dụ: (oversetmathrm5mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH(CmathrmH_mathrm3mathrm)oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmOOH) (Axit-4-metylpentanoic)

2. đặc điểm vật lý

- Axit tan các trong nước vì tạo được link hidro cùng với nước cùng độ tan bớt dần lúc số nguyên tử C tăng lên.

- ánh sáng sôi cao hơn ancol tương ứng do links hidro giữa những nguyên tử bền hơn link H giữa những phân tử ancol.

3. đặc điểm hóa học

a. Tính axit: Có rất đầy đủ tính chất của một axit.

Xem thêm: Tungsten Carbide Là Gì ? Ứng Dụng Tungsten Carbide Trong Đời Sống?

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O2CH3COOH + ZnO → (CH3COO)2Zn + H2O

2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2↑ +H2O

2CH3COOH + Zn →(CH3COO)2Zn +H2↑

b. Phản nghịch ứng thay nhóm -OH (phản ứng este hóa):

RCOOH + R’OH (oversetmathrmH^mathrm+mathrm, mathrmt^mathrm0→) RCOOR’ + H2O

CH3COOH + C2H5OH(oversetmathrmH^mathrm+mathrm, mathrmt^mathrm0→) CH3COOC2H5 + H2O

4. Điều chế axit axetic

a. Lên men giấm

C2H5OH + O2 (xrightarrowmen giấm) CH3COOH + H2O

b. Thoái hóa andehit axetic

2CH3CHO + O2 (xrightarrowmathrmxt) 2CH3COOH

c. Từ bỏ metanol

CH3OH + co (xrightarrowmathrmt^mathrm0mathrm, xt) CH3COOH Đây là phương pháp hiện đại cung ứng axit axetic.