(eginarraylx4,,,,,,,,,,mathop Mglimits^0 - 2e o mathop Mglimits^ + 2 \x1,,,,,,,,,,,2mathop Nlimits^ + 5 + 8e o 2mathop Nlimits^ + 1 endarray)

4Mg + 10HNO3 → 4Mg(NO3)2 + N2O↑ + 5H2O

Tổng hệ số các chất tham gia là: 4 + 10 = 14
Bạn đang xem: Tổng hệ số cân bằng

*
*
*
*
*
*
*
*

Tổng thông số cân bằng của những chất trong phản bội ứng dưới đây là :

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O


Cho sơ thiết bị phản ứng : FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

Sau khi cân nặng bằng, hệ số cân đối của HNO3 trong bội phản ứng là :


Tỉ lệ số phân tử HNO3 vào vai trò chất oxi hóa và môi trường trong bội nghịch ứng sau là :

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O


Cho sơ vật phản ứng : Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + N2O + H2O

Biết khi cân đối tỉ lệ số mol thân N2O cùng N2 là 3 : 2. Tỉ lệ mol nAl : nN2O : nN2 theo lần lượt là


Cho 0,05 mol Mg phản nghịch ứng toàn diện với HNO3 giải phóng ra V lít khí N2 (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Quý giá của V là


Cho 19,2 gam sắt kẽm kim loại M rã trong dung dịch HNO3 dư được 4,48 lít NO (đktc, là thành phầm khử duy nhất). M là


Hoà tan hết 5,4 gam kim loại M vào HNO3 dư được 8,96 lít khí đktc tất cả NO với NO2, dX/H2 = 21. Search M biết rằng N+2 và N+4 là sản phẩm khử của N+5


Cho 11 gam láo lếu hợp bao gồm Al với Fe vào hỗn hợp HNO3 dư được 6,72 lít NO (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng của Al cùng Fe lần lượt là


Hoà tan không còn m gam Al vào dung dịch HNO3 dư được 0,01 mol NO với 0,015 mol N2O là các sản phẩm khử của N+5. Quý hiếm của m là


Cho 6,4 gam Cu tan hoàn toản trong 200ml dung dịch HNO3 nhận được khí X bao gồm NO cùng NO2, dX/H2 = 18 (không còn thành phầm khử nào khác của N+5). Mật độ mol/lít của hỗn hợp HNO3 đã dùng là


Cho 1,35 gam hỗn hợp bao gồm Cu, Mg, Al chức năng hết với dung dịch HNO3 thu được tất cả hổn hợp khí tất cả 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2 (không còn sản phẩm khử nào khác của N+5). Trọng lượng muối trong dung dịch là


Hòa tan trọn vẹn 8,9 gam hỗn hợp có Mg với Zn bằng lượng vùa dùng 500 ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau khoản thời gian các làm phản ứng kết thúc, thu được 1,008 lít khí N2O (đktc, khí duy nhất) cùng dung dịch X chứa m gam muối. Quý giá của m là


Hoà rã hết tất cả hổn hợp X gồm Zn và ZnO trong hỗn hợp HNO3 loãng dư thấy không có khí cất cánh ra và trong dung dịch chứa 113,4 gam Zn(NO3)2 cùng 8 gam NH4NO3. Phần trăm khối lượng Zn vào X là


Cho láo hợp bao gồm 6,72 gam Mg và 0,8 gam MgO tính năng hết cùng với lượng dư dung dịch HNO3. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 0,896 lít một khí X (đktc) cùng dung dịch Y. Làm cất cánh hơi hỗn hợp Y chiếm được 46 gam muối khan. Khí X là


Cho 20,88 gam FexOy bội nghịch ứng với dung dịch HNO3 dư được 0,672 lít khí B (đktc, là thành phầm khử duy nhất) cùng dung dịch X. Trong dung dịch X gồm 65,34 gam muối. Oxit của sắt với khí B là


Hoà tan đến phản ứng trọn vẹn 0,1 mol FeS2 vào HNO3 sệt nóng dư. Thể tích NO2 cất cánh ra (ở đktc, biết rằng N+4 là thành phầm khử duy nhất của N+5) là


Cho 19,2 gam Cu bội phản ứng cùng với 500 ml hỗn hợp NaNO3 1M và 500 ml HCl 2M. Tính thể tích khí NO bay ra (đktc) biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 :


Cho 4,8 gam S tan hết trong 100 gam HNO3 63% thu được NO2 (sản phẩm khử duy nhất, khí duy nhất) với dung dịch X. Dung dịch X rất có thể hoà rã hết buổi tối đa từng nào gam Cu (biết thành phầm khử sinh ra là NO2) ?


Cho 2 xem sét sau:

Thí nghiệm 1: cho 6,4 gam Cu bội nghịch ứng với 120 ml hỗn hợp HNO3 1M được a lít NO.

Thí nghiệm 2: đến 6,4 gam Cu bội nghịch ứng cùng với 120 ml dung dịch HNO3 1M và H2SO4 0,5M được b lít NO.

Biết NO là thành phầm khử tốt nhất của N+5. Mối contact giữa a và b là


Cho 29 gam láo lếu hợp gồm Al, Cu cùng Ag tác dụng vừa đầy đủ với 950 ml dung dịch HNO3 1,5M, thu được dung dịch cất m gam muối cùng 5,6 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) có NO cùng N2O. Tỉ khối của X đối với H2 là 16,4. Cực hiếm của m là


Hòa tan trọn vẹn m gam Al bởi 620 ml dung dịch HNO3 1M trọn vẹn thu được tất cả hổn hợp khí X ( bao gồm hai khí) cùng dung dịch Y đựng 8m gam muối. Cho dung dịch NaOH dư vào Y thấy bao gồm 25,84 gam NaOH làm phản ứng. Nhị khí vào X là cặp khí như thế nào sau đây


Cho 21,6 gam bột Mg tan không còn trong dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 với NaHSO4 thu được dung dịch X chỉ cất m gam tất cả hổn hợp muối trung hòa - nhân chính và 5,6 lít hỗn hợp khí Y có N2O cùng H2( tỉ khối của Y đối với H2 là 13,6). Cực hiếm gần nhất của m là


Hòa tan hết 28,16 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, Fe3O4 cùng FeCO3 vào dung dịch chứa H2SO4 với NaNO3, chiếm được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2, H2) có trọng lượng 5,14 gam cùng dung dịch Z chỉ chứa những muối trung hòa. Dung dịch Z phản bội ứng về tối đa với 1,285 mol NaOH, nhận được 43,34 gam kết tủa cùng 0,56 lít khí (đktc). Phương diện khác, đến dung dịch Z chức năng với lượng dư dung dịchBaCl2thu được 166,595 gam kết tủa. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Mg trong X là


Dung dịch X đựng 0,2 mol Fe(NO3)3 cùng 0,24 mol HCl. Hỗn hợp X hoàn toàn có thể hòa chảy được buổi tối đa từng nào gam Cu (biết bội phản ứng chế tác khí NO là sản phẩm khử duy nhất)


Cho hỗn hợp X cất 18,6 gam tất cả Fe, Al, Mg, FeO, Fe3O4 với CuO. Tổ hợp hết trong dung dịch HNO3 dư thấy gồm 0,98 mol HNO3 gia nhập phản ứng nhận được 68,88 gam muối với 2,24 lít (đktc) khí NO duy nhất. Khía cạnh khác, từ tất cả hổn hợp X ta rất có thể điều chế được về tối đa m gam kim loại. Cực hiếm của m là


Hỗn phù hợp X gồm Al với Fe tất cả tỉ lệ số mol khớp ứng là 1:1. Mang lại 2,49 gam X vào dung dịch chứa 0,17 mol HCl, thu được dung dịch Y. Mang đến 200 ml dung dịch AgNO3 1M vào Y, nhận được khí NO cùng m gam hóa học rắn. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử tốt nhất của N+5. Giá trị của m ngay gần nhất với mức giá trị như thế nào sau đây


Cho m gam các thành phần hỗn hợp G bao gồm Mg với Al gồm tỉ lệ mol 4 : 5 vào hỗn hợp HNO3 20%. Sau khoản thời gian các sắt kẽm kim loại tan hết gồm 6,72 lít tất cả hổn hợp X bao gồm NO, N2O, N2 cất cánh ra (đktc) với được hỗn hợp T. Thêm 1 lượng O2 toàn diện vào X, sau phản nghịch ứng được tất cả hổn hợp khí Y. Dẫn Y nhàn rỗi qua hỗn hợp KOH dư, tất cả 4,48 lít tất cả hổn hợp khí Z đi ra (đktc). Tỉ khối của Z đối với H2 bằng 20. Nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch T thì lượng kết tủa lớn nhất thu được là (m + 39,1) gam. Biết HNO3 cần sử dụng dư 20% đối với lượng nên thiết. Nồng độ xác suất của Al(NO3)3 vào T gần nhất với


Cho m gam tất cả hổn hợp X (gồm Mg, Al, Zn với Cu) chức năng hết với hỗn hợp HNO3 thu được dung dịch Y (không có muối amoni) và 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí Z (gồm N2, NO, N2O và NO2, trong đó N2 và NO2 có phần trăm thể tích bằng nhau) có tỉ khối so với heli bởi 8,9. Số mol HNO3 phản bội ứng là


Cho đôi mươi gam Fe tính năng với HNO3 loãng thu được thành phầm khử độc nhất NO. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn còn dư 3,2 gam Fe. Thể tích NO thu được ở đktc là :


Cho hỗn hợp có 0,1 mol CuO và 0,1 mol Cu chức năng với dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thu được V lít khí NO2 (đktc). Cực hiếm của V là
Xem thêm: Mẫu Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Trực Tiếp Excel, Top 10 Mới Nhất 2022

tổ hợp hết 30 gam chất rắn tất cả Mg, MgO, MgCO3 trong hỗn hợp HNO3 thấy tất cả 2,15 mol HNO3 phản ứng. Sau bội nghịch ứng chiếm được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí NO, CO2 tất cả tỉ khối so với H2 là 18,5 và dung dịch X đựng m gam muối. Quý giá m là


tất cả hổn hợp X có a mol p. Và b mol S. Hoà tan trọn vẹn X trong hỗn hợp HNO3 đặc, nóng mang dư 20% so với lượng đề xuất phản ứng thu được hỗn hợp Y và thoát ra khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Trung hoà hỗn hợp Y bằng NaOH thì cần bao nhiêu mol?