Giải bài bác 79 : luyện tập phần chuyển động cơ bạn dạng trang 54, 55 sách VNEN toán lớp 4 với giải thuật dễ hiểu


Câu 1

a) Em và các bạn tính rồi so sánh :

(dfrac23 imes dfrac45,,;) (dfrac45 imes dfrac23,,;) (dfrac23 imes dfrac45,,....,,dfrac45 imes dfrac23)

b) Em đọc cho chính mình nghe :

Khi thay đổi chỗ những phân số trong một tích thì tích của bọn chúng không rứa đổi.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 bài 79 luyện tập

Phương pháp giải:

Áp dụng cách nhân nhị phân số : ước ao nhân hai phân số, ta đem tử số nhân cùng với tử số, mẫu số nhân với chủng loại số.

Lời giải chi tiết:

a) Ta tất cả :

(dfrac23 imes dfrac45 = dfrac2 imes 43 imes 5 = dfrac815)

(dfrac45 imes dfrac23 = dfrac4 imes 25 imes 3 = dfrac815)

Mà : (dfrac815 = dfrac815).

Vậy : (dfrac23 imes dfrac45 = dfrac45 imes dfrac23).


Câu 2

a) Em và chúng ta tính rồi so sánh:

(left( dfrac23 imes dfrac45 ight) imes dfrac34,,;) (dfrac23 imes left( dfrac45 imes dfrac34 ight),,;) (left( dfrac23 imes dfrac45 ight) imes dfrac34,,....,,dfrac23 imes left( dfrac45 imes dfrac34 ight))

b) Em đọc cho bạn nghe :

Khi nhân một tích hai phân số với phân số thứ ba, ta rất có thể nhân phân số trước tiên với tích của phân số máy hai với phân số đồ vật ba.

Phương pháp giải:

- Tính quý giá biểu thức theo nguyên tắc : Biểu thức gồm dấu ngoặc thì ta tính vào ngoặc trước, ngoại trừ ngoặc sau.

- Áp dụng biện pháp nhân nhì phân số : hy vọng nhân nhị phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, chủng loại số nhân với mẫu mã số.

Lời giải đưa ra tiết:

a) Ta gồm :

(left( dfrac23 imes dfrac45 ight) imes dfrac34 = dfrac815 imes dfrac34 = dfrac2460 = dfrac25,,;) (dfrac23 imes left( dfrac45 imes dfrac34 ight) = dfrac23 imes dfrac1220 = dfrac2460 = dfrac25)

Mà : (dfrac25 = dfrac25)

Vậy : (left( dfrac23 imes dfrac45 ight) imes dfrac34 = dfrac23 imes left( dfrac45 imes dfrac34 ight))


Câu 3

a) Em và chúng ta tính rồi so sánh:

(left( dfrac15 + dfrac35 ight) imes dfrac23,,;) (dfrac15 imes dfrac23 + dfrac35 imes dfrac23,,;) (left( dfrac15 + dfrac35 ight) imes dfrac23,,....,,dfrac15 imes dfrac23 + dfrac35 imes dfrac23)

b) Em đọc cho bạn nghe :

Khi nhân một tổng hai phân số với phân số sản phẩm ba, ta hoàn toàn có thể nhân từng phân số của tổng với phân số thứ cha rồi cộng các kết quả lại cùng với nhau.

Phương pháp giải:

Tính cực hiếm biểu thức theo luật lệ :

- Biểu thức bao gồm dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, không tính ngoặc sau.

- Biểu thức có những phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước, tiến hành các phép cộng, trừ sau.

Lời giải đưa ra tiết:

Ta bao gồm :

(left( dfrac15 + dfrac35 ight) imes dfrac23 = dfrac45 imes dfrac23 = dfrac815)

(dfrac15 imes dfrac23 + dfrac35 imes dfrac23 = dfrac215 + dfrac615 = dfrac815)

Mà : (dfrac815 = dfrac815).

Vậy : (left( dfrac15 + dfrac35 ight) imes dfrac23 = dfrac15 imes dfrac23 + dfrac35 imes dfrac23).


Câu 4

Tính bằng hai cách:

a) (dfrac524 imes dfrac512 imes 24)

b) (left( dfrac14 + dfrac23 ight) imes dfrac45)

c) (dfrac37 imes dfrac1633 + dfrac1633 imes dfrac47)

Phương pháp giải:

a) cách 1 : Tính theo máy tự từ bỏ trái sang trọng phải.

Cách 2 : Áp dụng đặc thù giao hoán và phối kết hợp của phép nhân.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (dfrac524 imes dfrac512 imes 24)

Cách 1: (dfrac524 imes dfrac512 imes 24 = dfrac25288 imes dfrac241)( = dfrac600288 = dfrac2512)

Cách 2 : (dfrac524 imes dfrac512 imes 24 = left( dfrac524 imes 24 ight) imes dfrac512)( = 5 imes dfrac512 = dfrac2512)

b) (left( dfrac14 + dfrac23 ight) imes dfrac45)

Cách 1 : (left( dfrac14 + dfrac23 ight) imes dfrac45 = left( dfrac312 + dfrac812 ight) imes dfrac45)( = dfrac1112 imes dfrac45 = dfrac4460 = dfrac1115)

Cách 2 : (left( dfrac14 + dfrac23 ight) imes dfrac45 = dfrac14 imes dfrac45 + dfrac23 imes dfrac45)( = dfrac420 + dfrac815 = dfrac1260 + dfrac3260 = dfrac4460 = dfrac1115)

c) (dfrac37 imes dfrac1633 + dfrac1633 imes dfrac47)

Cách 1: (dfrac37 imes dfrac1633 + dfrac1633 imes dfrac47 = dfrac48231 + dfrac64231)( = dfrac112231 = dfrac1633)

Cách 2 : (dfrac37 imes dfrac1633 + dfrac1633 imes dfrac47 = left( dfrac37 + dfrac47 ight) imes dfrac1633)( = dfrac77 imes dfrac1633 = 1 imes dfrac1633 = dfrac1633)


Câu 5

Giải những bài toán sau:

a) Tính chu vi hình chữ nhật bao gồm chiều dài (dfrac56m) cùng chiều rộng (dfrac25m).

b) May một loại túi hết (dfrac35m) vải. Hỏi may (5) chiếc túi như thế hết từng nào mét vải ?

Phương pháp giải:

a) Áp dụng công thức: Chu vi hình chữ nhật (=) (chiều lâu năm (+) chiều rộng) ( imes ;2).

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Hình Học, Giải Toán 7 Trang 82, 83

b) Số vải may (5) dòng túi (=) số vải may (1) chiếc túi ( imes ,5).

Lời giải đưa ra tiết:

a) Chu vi hình chữ nhật là :

(left( dfrac56 + dfrac25 ight) imes 2 = dfrac7430 = dfrac3715,,left( m ight))