Với mỗi phương trình sau, tìm kiếm nghiệm tổng thể của phương trình cùng vẽ mặt đường thẳng màn trình diễn tập nghiệm của nó:

(a), 3x-y=2\ c),4x-3y=-1\ e), 4x+0y=-2\)(b), x+5y=3\ d), x+5y=0\ f) ,0x+2y=5\)

Hướng dẫn:

Để tra cứu nghiệm tổng quát của phương trình(ax+by=c)ta biểu diễn y theo x.

Bạn đang xem: Toán 9 tập 2 bài 2

a)

Ta có:(3x-y=2Rightarrow y=3x-2)

Nên nghiệm tổng thể của phương trình(3x-y=2)là:

(left{ eginalign và xin mathbbR \ & y=3x-2 \ endalign ight. )hoặc((x;3x-2)) với(xin mathbb R)

Đường thẳng trình diễn tập nghiệm của phương trình(3x-y=2)là đồ vật thị hàm số(y=3x-2).

Đồ thị hàm số(y=3x-2)đi qua nhị điểm((0;-2))và((1;1))

Ta có:

*

b)

Ta có:(x+5y=3Rightarrow y=-dfracx5+dfrac 3 5)

Nên nghiệm tổng thể của phương trình(x+5y=3)là:

(left{ eginalign & xin mathbbR \ và y=-dfracx5+dfrac 3 5 \ endalign ight. )hoặc(left(x; -dfracx5+dfrac 3 5 ight)) với(xin mathbb R)

Đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình(x+5y=3)là đồ thị hàm số( y=-dfracx5+dfrac 3 5).

Đồ thị hàm số( y=-dfracx5+dfrac 3 5)đi qua nhị điểm((-2;1))và((-7;2))

Ta có:

*

c)

Ta có:(4x-3y=-1Rightarrow y=dfrac4x3+dfrac 1 3)

Nên nghiệm bao quát của phương trình(4x-3y=-1)là:

(left{ eginalign & xin mathbbR \ & y=dfrac4x3+dfrac 1 3 \ endalign ight. )hoặc(left(x; dfrac4x3+dfrac 1 3 ight)) với(xin mathbb R)

Đường thẳng màn trình diễn tập nghiệm của phương trình(4x-3y=-1)là đồ vật thị hàm số( y=dfrac4x3+dfrac 1 3).

Đồ thị hàm số( y=dfrac4x3+dfrac 1 3)đi qua hai điểm((2;3))và((-1;-1))

Ta có:

*

d)

Ta có:(x+5y=0Rightarrow y=-dfrac x 5)

Nên nghiệm tổng thể của phương trình(x+5y=0)là:

(left{ eginalign và xin mathbbR \ & y=-dfrac x 5 \ endalign ight. )hoặc(left(x;-dfrac x 5 ight)) với(xin mathbb R)

Đường thẳng màn biểu diễn tập nghiệm của phương trình(x+5y=0)là thứ thị hàm số( y=-dfrac x 5).

Đồ thị hàm số( y=-dfrac x 5)đi qua nhì điểm((0;0))và((5;-1))

Ta có:

*

e)

Ta có:(4x+0y=-2Rightarrow x=-dfrac 1 2)

Nên nghiệm bao quát của phương trình(4x+0y=-2)là:

(left{ eginalign & yin mathbbR \ & x=-dfrac 1 2 \ endalign ight. )hoặc(left(-dfrac 1 2;y ight)) với(yin mathbb R)

Đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình(4x+0y=-2)là trang bị thị hàm số(x=-dfrac 1 2).

Xem thêm: Yeu Xa Là Khó - Stt Yêu Xa Cảm Động Chạm Đến Trái Tim Bao Người

Đồ thị hàm số( x=-dfrac 1 2)đi qua điểm điểm(left(dfrac-12;0 ight))và tuy nhiên song cùng với Oy

Ta có:

*

f)

Ta có:(0x+2y=5Rightarrow y=dfrac 5 2)

Nên nghiệm tổng quát của phương trình(0x+2y=5)là:

(left{ eginalign và xin mathbbR \ và y=dfrac 5 2 \ endalign ight. )hoặc(left(x; dfrac 5 2 ight)) với(yin mathbb R)

Đường thẳng trình diễn tập nghiệm của phương trình(0x+2y=5)là thiết bị thị hàm số(​​​​y=dfrac 5 2).

Đồ thị hàm số(​​​​y=dfrac 5 2)đi qua điểm điểm(left(0;​​dfrac 5 2 ight))và song song cùng với Ox

Ta có:

-->