Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 50 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 50 Toán 9 Tập 2 . Hãy tính x1 + x2; x1.x2

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 51 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 51 Toán 9 Tập 2. Cho phương trình 3x^2+7x+4=0...

Bạn đang xem: Toán 9 hệ thức vi ét và ứng dụng

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 52 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 52 Toán 9 Tập 2. Tính nhẩm nghiệm của các phương trình:

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 5 Bài 6 trang 52 Toán 9 Tập 2

Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 1 và tích của chúng bằng 5.

Xem lời giải


Bài 25 trang 52 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 25 trang 52 SGK Toán 9 tập 2. Đối với phương trình sau, kí hiệu

Xem lời giải


Bài 26 trang 53 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 26 trang 53 SGK Toán 9 tập 2. Dùng điều kiện a + b + c = 0...

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Tả Sân Trường Giờ Ra Chơi Ngắn, Tả Quang Cảnh Sân Trường Trong Giờ Ra Chơi

Xem lời giải


Bài 27 trang 53 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 27 trang 53 SGK Toán 9 tập 2. Dùng hệ thức Vi-ét để tính nhẩm các nghiệm của phương trình

Xem lời giải


Bài 28 trang 53 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 28 trang 53 SGK Toán 9 tập 2. Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau:

Xem lời giải


Bài 29 trang 54 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 29 trang 54 SGK Toán 9 tập 2. Không giải phương trình, hãy tính tổng

Xem lời giải


Bài 30 trang 54 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 30 trang 54 SGK Toán 9 tập 2. Tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm

Xem lời giải


Bài 31 trang 54 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 31 trang 54 SGK Toán 9 tập 2. Tính nhẩm nghiệm của các phương trình:

Xem lời giải


Bài 33 trang 54 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 33 trang 54 SGK Toán 9 tập 2. Chứng tỏ rằng nếu phương trình

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | Chính sách

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép romanhords.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.