(eginarrayl;;x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2.x.3 + 3^2\ = left( x + 3 ight)^2.\endarray)
Bạn đang xem: Toán 8 trang 20

LG b

 (10x - 25 - x^2);

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức xứng đáng nhớ:

(left( A - B ight)^2 = A^2 - 2AB + B^2)

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayl;10x - 25 - x^2 \= - left( - 10x + 25+x^2 ight)\= - left( x^2 - 10x + 25 ight) \=-(x^2-2.x.5+5^2)\= - left( x - 5 ight)^2.\endarray)


LG c

(8x^3-dfrac18);

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức xứng đáng nhớ:

(A^3 - B^3 = left( A - B ight)(A^2 + AB + B^2))

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayl;8x^3 - dfrac18 = left( 2x ight)^3 - left( dfrac12 ight)^3\= left( 2x - dfrac12 ight)left< left( 2x ight)^2 + 2x.dfrac12 + left( dfrac12 ight)^2 ight>\= left( 2x - dfrac12 ight)left( 4x^2 + x + dfrac14 ight).\endarray)


LG d

(dfrac125x^2 - 64y^2)

Phương pháp giải:

 Áp dụng hằng đẳng thức xứng đáng nhớ:

(A^2 - B^2 = left( A + B ight)left( A - B ight))

Lời giải chi tiết:

(eginarrayl;dfrac125x^2 - 64y^2 = left( dfrac15x ight)^2 - left( 8y ight)^2\= left( dfrac15x - 8y ight)left( dfrac15x + 8y ight).endarray)

romanhords.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp romanhords.com
Xem thêm: Cách Bấm Máy Tính Ra Số Mũ Trên Máy Tính Cầm Tay, Máy Tính Bỏ Túi

Cảm ơn bạn đã sử dụng romanhords.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép romanhords.com nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận được các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.