Nhân viên tín dụng thanh toán là vị trí công việc đầy tiềm năng trong nghành nghề dịch vụ ngân hàng có thể kiếm được thu nhập cá nhân “khủng” mỗi tháng. Để làm cho được điều này, ngoài trình độ nghiệp vụ xuất nhan sắc thì một nhân viên cấp dưới tín dụng phải nắm vững các thuật ngữ giờ Anh chuyên ngành ngân hàng cho cần thiết nhằm ship hàng cho các giao dịch và thu hút dòng tiền của cá nhân, tổ chức.Bạn vẫn xem: tổ chức triển khai tín dụng tiếng anh là gì
Bạn đang xem: Tổ chức tín dụng tiếng anh là gì

*

Các thuật ngữ giờ đồng hồ Anh chuyên ngành ngân hàng cho nhân viên cấp dưới tín dụng

ATM: abbreviation of Automated Teller Machine: a machine, usually in a wall outside a bank, from which you can take money out of your bank account using a special card. – sản phẩm công nghệ rút tiền tự động hóa ATM: viết tắt của từ Automated Teller Machine: một một số loại máy thường xuyên được dựng bên phía ngoài ngân hàng, để chúng ta có thể rút chi phí từ nó thoát khỏi tài khoản ngân hàng bằng một các loại thẻ đặc biệt.Bank chargers: sums of money paid by a customer for bank’s services. – tầm giá ngân hàng: tổng số chi phí được trả bởi quý khách hàng cho những dịch vụ ngân hàng.Cash: money in the form of notes and coins, rather than checks or credit cards. – chi phí mặt: tiền dạng tiền giấy với tiền xu chứ chưa phải là séc hoặc thẻ tín dụng.Cheque: a printed form, used instead of money, khổng lồ make payments from your ngân hàng account. – Séc: một mẫu mã giấy được in ấn sẵn, hoàn toàn có thể sử dụng cố tiền, để thanh toán từ tài khoản ngân hàng của bạn.Credit card: a small plastic card which can be used as a method of payment, the money being taken from you at a later time. – Thẻ tín dụng: một dòng thẻ nhựa nhỏ dại có thể áp dụng như một phương thức thanh toán, tiền sẽ tiến hành thu từ bỏ bạn vào trong 1 khoảng thời gian sau.Debit: (a record of) money taken out of a bank account. – Ghi nợ: (một ghi chép về) số chi phí được rút ra khỏi một thông tin tài khoản ngân hàngDebt: money, which is owed khổng lồ someone else, or the state of owing something. –Khoản nợ: số chi phí nợ một người khác hoặc triệu chứng nợ một chiếc gì đó.Deposit/ pay in: khổng lồ put money into a ngân hàng account. – gửi tiền/ thanh toán: nộp tiền vào tài khoản ngân hàng.Expense: when you spend or use money. – chi phí: được tính khi chúng ta tiêu hoặc sử dụng tiền.Insurance: an agreement in which you pay a company money và they pay your costs if you have an accident, injury, etc. – Bảo hiểm: một thỏa thuận mà trong số ấy bạn trả mang lại một công ty một só tiền cùng họ trả cho chính mình giá trị nếu như bạn xảy ra tai nạn, yêu đương tích,…Interest: money which is charged by a ngân hàng or other financial organization for borrowing money/money that you earn from keeping your money in an tài khoản in a ngân hàng or other financial organization. – Lãi: số tiền được trả bởi ngân hàng hoặc tổ chức triển khai tín dụng khác cho vay tiền/ dấn tienf vay nhưng bạn kiếm được từ bài toán giữ tiền của người tiêu dùng trong một thông tin tài khoản hoặc tổ chức tín dụng khác.Loan: a sum of money which is borrowed, often from a bank, and has lớn be paid back, usually together with an additional amount of money that you have lớn pay as a charge for borrowing. – Khoản vay: số chi phí được mang đến vay, thường từ bank và yêu cầu được hoàn lại lại, thường đi cùng rất một khoản tiền phân phối mà bạn phải trả như một khoản phí để vay tiền.Payee: a person who money is paid lớn or should be paid to. – người thụ hưởng: bạn được trả tiền hoặc sẽ tiến hành trả tiền.Savings account/deposit account: a bank account in which you usually leave money for a long time & which pays you interest. – thông tin tài khoản tiết kiệm/ tài khoản tiền gửi tất cả kỳ hạn: một thông tin tài khoản ngân hanf mà các bạn thường chuyển tiền vào một khoảng thời gian dài cùng trả cho chính mình tiền lãi.Tax: (an amount of) money paid lớn the government, which is based on your income or of the cost of goods or services you have bought. – Thuế: (một khoản) tiền được trả cho chính phủ, dựa trên thu nhập của chúng ta hoặc ngân sách hàng hóa hay dịch vụ thương mại mà các bạn đã mua.Withdraw: to lớn take money out of a ngân hàng account. – Rút tiền: rước tiền ra khỏi thông tin tài khoản ngân hàng.
*

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ COVID-19

Từ lúc bùng phát vào thời điểm tháng 12/2019, Covid-19 tốt đại dịch SARS-CoV-2...
Xem thêm: Giá Trị Tích Số Ion Của Nước Sẽ Tăng Lên Khi Tăng, Giá Trị Tích Số Ion Của Nước Phụ Thuộc Vào

*

tiếng Anh ngân hàng: tình huống thanh toán thế giới

Tiếng Anh bank trong các trường hợp thanh toán khôn cùng quan...