Toán lớp 4 tính quý giá của biểu thức là bài bác toán học viên vận dụng nhiều kỹ năng và kiến thức của phép nhân, chia, cộng, trừ để đo lường và tính toán giá trị.Bài học toán lớp 4 tính quý giá của biểu thức hôm nay, romanhords.com sẽ đề cập lại những kiến thức đề xuất nhớ và những dạng bài xích tập vận dụng để học viên luyện tập.

Bạn đang xem: Tính giá trị biểu thức phân số lớp 4

1. Giới thiệu về bài học tính quý hiếm của biểu thức

1.1. Ví dụ như 1: Tính cực hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính với tính có:

*

Thực hiện nay phép tính theo sản phẩm công nghệ tự từ đề xuất qua trái ta có:

1 cộng 7 bởi 8, viết 8

5 cùng 4 bằng 9, viết 9

9 cộng 7 bởi 16, viết 6 ghi nhớ 1

2 cộng 4 bởi 6 thêm một bằng 7, viết 7

Hạ 17 xuống được 177696

Vậy giá trị của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Ví dụ 2: Tính quý hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện nay phép tính theo luật lệ nhân phân tách trước, cùng trừ sau ta có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy quý giá của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính quý hiếm của biểu thức

a) trong một biểu thức, nếu chỉ có phép nhân và phép phân chia hoặc phép trừ với phép cộng, ta thực hiện đo lường và thống kê từ trái qua phải.

Nếu vào biểu thức, bao gồm cả phép nhân, phép chia, phép cộng và phép trừ, ta triển khai nhân/ phân tách trước, cộng/ trừ sau.Nếu trong biểu thức, có dấu ngoặc, ta triển khai phép tính ngơi nghỉ trong ngoặc trước, ngoại trừ ngoặc sau.

b) thực hiện biểu thức tất cả phép cộng

Nhóm các số hạng trong biểu thức đã mang đến thành nhóm gồm tổng là các số tròn chục/ tròn trăm/ tròn nghìn.Vận dụng tính chất phối hợp của phép cộng: Khi đổi chỗ những số hạng trong một tổng thì tổng không gắng đổi.Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài bác tập vận dụng tính giá trị biểu thức

3.1. Bài bác tập

Bài 1: Tính cực hiếm biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính giá trị biểu thức theo cách dễ dãi nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: search Y biết:

a) y x 5 = 1948 + 247

b) y : 3 = 190 - 90

c) y - 8357 = 3829 x 2

d) y x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính cực hiếm của phép tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 5: nhì ngày shop bán được 5124 lít dầu, biết ngày trang bị hai phân phối được thấp hơn ngày đầu tiên 124 lít. Hỏi từng ngày bán được từng nào lít dầu.

Bài 6. Tú có 76 viên bi, số bi của An gấp 7 lần số bi của Tú. An cho Hùng 24 viên. Hỏi toàn bô bi của 3 chúng ta là bao nhiêu?

Bài 7: mang đến dãy số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính số lượng các số hạng trong dãy số.

b) Tính tổng của hàng số.

3.2. Bài xích giải

Bài 1:

Thực hiện theo luật lệ của phép nhân, chia, cộng trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện theo luật lệ của biểu thức tất cả chứa phép cộng, trừ ta có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) y x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) y : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) y - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) y x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính với tính, những chữ số đặt thẳng sản phẩm với nhau. Triển khai phép tính từ bắt buộc qua trái. Ta có:

*

7 cùng 5 bằng 12, viết 2 ghi nhớ 1

3 cộng 4 bằng 7 thêm 1 bằng 8, viết 8

8 cùng 2 bằng 10, viết 0 lưu giữ 1

2 cùng 1 bởi 3 thêm một bằng 4, viết 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

*

7 cùng 9 bởi 16, viết 6 lưu giữ 1

5 cùng 1 bằng 6 thêm một được 7, viết 7

8 cùng 0 bằng 8, viết 8

4 cùng 2 bằng 6, viết 6

Hạ 19 xuống được hiệu quả 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

*

5 trừ 4 bởi 1, viết 1

7 trừ 3 bởi 4, viết 4

4 không trừ được mang đến 7 mượn 1, 14 trừ 7 bằng 7, viết 7 nhớ 1

Mượn 1 được 18 trừ 9 bằng 9, viết 9 lưu giữ 1

2 thêm một bằng 3, 9 trừ 3 bởi 6, viết 6

1 trừ 0 bởi 1, viết 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741

*

3 trừ 2 bằng 1, viết 1

4 trừ 3 bởi 1, viết 1

6 không trừ đến 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bởi 9, viết 9 nhớ 1

2 thêm 1 bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4

Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán được số lít dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày thứ nhất bán được rộng ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày thứ nhất bán được 2624 lít, ngày thiết bị hai bán được 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 các bạn là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) biện pháp tính số lượng các số hạng trong hàng số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài bác ra ta tất cả số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy hàng số trên bao gồm 18 số hạng

b) các tính tổng trong hàng số:

Tổng = < (số đầu + số cuối) x số lượng số hạng > : 2

Theo bài bác ra ta gồm tổng của hàng số trên là: <(69 + 1) x 18> : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng trong hàng số trên là 630

4. Bài bác tập từ luyện toán lớp 4 tính cực hiếm biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài xích tập

Bài 1: Tính cực hiếm biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm bí quyết tính thuận lợi nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5

Bài 3: kiếm tìm y biết

a) y x 15 = 7264 + 5111

b) y + 4763 = 1947 x 3

c) y : 8 = 478 - 98

d) y - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho hàng số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính con số số hạng của những dãy số.

Xem thêm: Nỗ Lực Táo Bạo Hồi Sinh Loài Tê Giác Trắng Phương Bắc Đực Cuối Cùng

b) Tính tổng của dãy số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) y = 825

b) y = 1078

c) y = 3040

d) y = 19794

Bài 4

a) bao gồm 50 số hạng

b) tổng là 2500

Toán lớp 4 tính cực hiếm của biểu thứcyêu cầuhọc sinh cần vận dụng nhiều con kiến thức, năng lực để giải. Để bé học tập tốt hơn phụ huynh rất có thể tham khảo các khóa học toán online trên romanhords.com nhé!