Để phương trình sau có 4 nghiệm phân biệt: \(\left| {10x - 2{x^2} - 8} \right| = {x^2} - 5x + a\) thì giá trị của tham số \(a\) là:
Bạn đang xem: Tìm m để phương trình có 4 nghiệm phân biệt

- Cô lập \(a\) đưa về \(a = \left| {10x - 2{x^2} - 8} \right| - {x^2} + 5x\)

- Sử dụng phương pháp xét hàm số vế phải, lập bảng biến thiên suy ra giá trị của \(a\) để phương trình có \(4\) nghiệm.


Xét phương trình: \(\left| {10x - 2{x^2} - 8} \right| = {x^2} - 5x + a\) (1)

\( \Leftrightarrow a = \left| {10x - 2{x^2} - 8} \right| - {x^2} + 5x\)

Xét \(f\left( x \right) = \left| {10x - 2{x^2} - 8} \right| - {x^2} + 5x\)

\( = \left\{ \begin{array}{l}\left( {10x - 2{x^2} - 8} \right) - {x^2} + 5x{\rm{ }} & {\rm{khi }}10x - 2{x^2} - 8 \ge 0\\ - \left( {10x - 2{x^2} - 8} \right) - {x^2} + 5x{\rm{ }} & {\rm{khi }}10x - 2{x^2} - 8 d*
*
*
*
*
*
*
*


Xem thêm: Hệ Tọa Độ Vn 2000 - Hệ Tọa Độ Vn2000 Là Gì

Tìm \(m\) để bất phương trình \(\sqrt {x - {m^2} - m} \left( {3 - \dfrac{{x + 1}}{{{x^3} - {x^2} - 3x + 3}}} \right)

Một viên gạch hình vuông có cạnh thay đổi được đặt nội tiếp trong một hình vuông có cạnh bằng 20cm, tạo thành bốn tam giác xung quanh như hình vẽ.

*

Tìm tập hợp các giá trị của x để diện tích viên gạch không vượt quá \(208c{m^2}\).