tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tìm giá trị thực của thông số m để hàm số f ( x ) = x 2 - x - 2 x - 2 k h i x ≠ 2 m k h i x = 2 l i ê n t ụ c t ạ i x = 2

A.3

B.1

C.2

D.0


*

*


Cho hàm số f(x) = x - m 2 + m x + 1 với m là thông số thực. Tìm tất cả các quý giá của m nhằm hàm số có giá trị nhỏ dại nhất bên trên đoạn <0; 1> bởi – 2.

Bạn đang xem: Tìm giá trị thực của tham số m

A. M= 1

B. M= -2

C. M= -1

D. M= -1 hoặc m= 2


Câu 1 : Tìm toàn bộ các quý hiếm của tham số thực m để hàm số (y=mx^3-2mx^2+left(m-2 ight)x+1) không bao gồm cực trị 

Câu 2: Tìm tất cả các quý giá thực của tham số m để hàm số (y=left(m-1 ight)x^4-2left(m-3 ight)x^2+1) không bao gồm cực đại


Câu 1: Tìm giá trị thực của tham số m nhằm hàm số

y= (dfrac13x^3-mx^2^ +left(m^2-4 ight)x+3) tại x=3

Câu 2:Tìm m nhằm hàm số (y=x^3-2mx^2+mx+1) đạt rất tiểu tại x=1


Câu 3 Để vật thị hàm số (y=-x^4-left(m-3 ight)x^2+m+1) có điểm rất đạt mà không có điểm rất tiểu thì tất cả giá trị thực của thông số m là

Câu 4 cho hàm số (y=x^4-2mx^2+m) .Tìm toàn bộ các quý giá thực của m nhằm hàm số tất cả 3 rất trị


Cho hàm số y=f(x) xác định, liên tục trên ℝ  và có bảng biến hóa thiên như sau:

*

 

Tìm tất cả các giá trị thực của thông số m để phương trình f(x)-1=m có đúng 2 nghiệm.

A. -20,m=-1

C. M=-2,m>-1

D. M=-2,m ≥ -1


Cho hàm số f ( x ) = 2 x 2 + 3 x - 2 x + 2 k h i x ≠ - 2 m 2 + m x - 8 k h i x = - 2

Tính tổng những giá trị kiếm được của thông số m để hàm số liên tiếp tại x=-2

A.2

B.4

C.1

D.5


Cho hàm số y= f(x) xác định trên R và có đồ thị như hình bên. Tìm toàn bộ các quý hiếm thực của thông số m để phương trình

2 f ( x ) - m = 0 bao gồm đúng tứ nghiệm phân biệt. 

*

*

A. 0

B.m> 4

C.m 8

D. -2


Tìm toàn bộ các giá trị thực của tham số m nhằm hàm số y = 1 3 x 3 + ( m 2 - m + 2 ) x 2 + ( 3 m 2 + 1 ) x đạt cực tiểu trên x = - 2

*

B. M = 3 .

C. . m = 1

*


Bài 1. Cho hàm số: y = 1/3 x3 - mx2 +(m2 - m + 1)x + 1. Với giá trị như thế nào của m thì hàm số đạt cực lớn tại điểm x = 1

Bài 2. Cho hàm số y = 1/3 x3 + (m2 - m + 2) x2 + (3m2 + 1)x + m - 5. Tra cứu m nhằm hàm số đạt rất tiểu trên x = -2 .

Bài 3. Cho hàm số y = 1/3 x3 - (m+1) x2 + (m2 + 2m)x + 1 (m là tham số). Tìm toàn bộ tham số thực m nhằm hàm số đạt rất tiểu trên x = 2.

Xem thêm: 0287 Là Mạng Gì? Tra Thông Tin Đầu Số 0287 Ở Đâu ? Giải Đáp Mã Vùng Và Đầu Số 0287 Là Mạng Nào

Bài 4. Tìm tất cả tham số thực m để hàm số y = (m-1)x4 - (m2 - 2) x2 + năm nhâm thìn đạt rất tiểu tại

x = -1.

Bài 5. Tìm quý hiếm của tham số m để hàm số y = x3/3 +(2m - 1)x2 + (m - 9)x + 1 đạt cực tiểu tại