Phần a closer look 1 cung cấp cho bạn học những từ vựng và cách phát âm câu theo chủ đề hoạt động trong thời hạn rỗi. Bài viết cung cấp những từ vựng tương tự như gợi ý giải bài tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Vocabulary 1. Look at the following pie chart on leisure activities in the US và answer the questions.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 8 unit 1 leisure activities

Nhìn vào biểu đồ hình tròn sau về những chuyển động ở Mỹ và vấn đáp những câu hỏi.

*

Answer the questions:

1. How much leisure time did people in the US have on an average day in 2012?

In 2012, people in the US spent 5.1 hours a day on sports ang leisure activities

2. What did they vì in their leisure time?

The main activities they did include watching TV, socialising & comunicating, reading, participating in sports & exercise, using computers for leisure, relaxing và thinking.

3. What were the three most common activities?

The three most common activities were watching TV, socialising and comunicating, và using computers fot leisure

2. Complete the table with information from the pie chart. Name

Hoàn thành bảng sau với thông tin từ biểu trang bị hình tròn ở trên.

Name of an activity

Verb

Relaxing

Thinking

Using

Doing

Watching

Reading

Socialising

communicating

Relax

Think

Use

Do

Watch

Read

Socialise

communicate

3. Look at the words. Match them to the category labels.

Nhìn vào các từ. Nối chúng với tên loại.

1. Skateboarding, football, badminton: e. Playing sport2. A novel, poetry, a magazine: b. Reading3. The news, a reality show, a comedy: f. Watching TV4. A new language, a skill: a. Learning something interesting5. Collecting stamps, making origami: d. Having hobbies6. Going to local performances, visiting museums: h. Going to cultural events/places7. Visiting relatives, going shopping, doing DIY: c.spending time with family8. Texting, going khổng lồ the cinema, hanging out : g. Socialising with friends

4. How much time do you spend a day on leisure activities? What are the three ativities that you bởi the most? cốt truyện your idea with a partner.

Em dành riêng bao nhiêu thời gian trong một ngày mang lại những chuyển động thư giãn ngủ ngơi? Ba chuyển động thư giãn sống nào nhưng em làm các nhất? share những chủ ý của em cùng với một bạn học.

1. How much time bởi you spend a day on leisure activities?2. What are the three activities that you vì the most? share your ideas with a partner.

Pronunciation

/br/ và /pr/ 

5. Complete the words under the pictures with /br/ or /pr/. - Listen to kiểm tra answers: 

Hoàn thành gần như từ bên dưới những album với /br/ tốt /pr/. Nghe để chất vấn những câu vấn đáp của em với lặp lại.

*

1. A_pr_icot2. _b_ridge3. _br_acelet4. _br_ead5. _pr_incess6. _pr_esident7. _pr_esent8. _br_occoli

6. Listen and repeat.

Xem thêm: Suy Nghĩ Của Em Về Nhân Vật Bé Thu Trong Truyện Ngắn Chiếc Lược Ngà Hay Nhất

Nghe cùng lặp lại.

1. She loves making apricot jam.2. My dad likes making bread in his không tính tiền time.3. Hien is our club president.4. Mai keeps all her bracelets in a beautiful box.5. You will need a brush if you want lớn paint your room.6. This is a wonderful present. Thanks so much!