1. Match the adjectives in A with their opposites in B – Nối rất nhiều tính từ trong phần A với tự trái nghĩa trong phần B

A

B

1. Major – lớn 

⇒ d. Minor – nhỏ 

2. Simple – đơn giản 

⇒ c. Complicated – phức tạp 

3. Modern – hiện đại 

⇒ g. Traditional – truyền thống 

4. Spoken – nói ⇒ a. Written – viết 
5. Rich – giàu có ⇒ f. Poor – nghèo 
6. Developed – phát triển ⇒ e. Basic – cơ bản 
7. Important – quan trọng ⇒ b. Insignificant – không đáng kể 

Từ vựng phải nhớ:

Complicated (adj): Phức tạp 

Insignificant (adj): Không đáng kể 

2. Use some words from 1 to lớn complete the sentences – áp dụng những từ trong phần 1 để kết thúc các câu.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 8 unit 3 a closer look 1

1. Written 2. Traditional 3. Important
4. Simple/ basic 5. Rich 

Dịch:

1. Không hề ít dân tộc có ngôn từ riêng, thậm chí một số còn có cả ngôn từ viết. 

2. Người dân sinh sống ở các vùng núi xa xăm vẫn giữ đông đảo lối sống truyền thống của họ. 

3. Tụ tập và săn bắn vẫn đóng góp một vai trò đặc biệt quan trọng trong nền tài chính của bạn Laha. 

4. Những người dân dân tộc sống ở vùng miền núi bao gồm cách làm cho nông đối chọi giản. Họ áp dụng những công cụ đơn giản dễ dàng để có tác dụng nông. 

5. Người Mường ở hòa bình và Thanh Hóa danh tiếng về nền văn học tập dân gian phú quý và những bài bác hát truyền thống lịch sử của họ. 

3. Work in pairs. Discuss what the word is for each picture. The first and last letters of each word are given – làm theo cặp. Trao đổi những từ nào cho mỗi bức hình. Những chữ cái đầu với cuối của từng từ được cho.

*

1. Ceremony – nghi lễ 2. Pagoda – chùa 3. Temple – đền 
4. Water wheel – bánh xe cộ nước 5. Shawl – khăn choàng 6. Basket – rổ

Từ vựng đề nghị nhớ:

Ceremony (n): Nghi lễ

Pagoda (n): Chùa 

Temple (n): Đền 

Shawl (n): Khăn choàng 

4. Listen and repeat the following words – Nghe và tái diễn những từ sau.

skateboard /ˈskeɪtbɔːd/

stamp /stæmp/speech /spiːtʃ/

display /dɪˈspleɪ/

first /fɜːst/station /ˈsteɪʃn/instead /ɪnˈsted/crisp /krɪsp/

school /skuːl/

basket /ˈbɑːskɪt/space /speɪs/

task /tɑːsk/

5. Listen again và put them in the right column according to lớn their sounds – Nghe lại với xếp chúng nó vào đúng cột dựa theo các âm.

/sk/

/sp/

/st/

skateboard – ván trượt 

basket – rổ

school – trường học 

task – nhiệm vụ display – hiển thị 

crisp – quăn, khô 

space – khoảng không 

speech – bài phát biểu instead – cầm vì 

stamp – nhỏ tem 

first – đầu tiên 

station – trạm 6. Listen and read the following sentences. Then underline the words with the sounds /sk/, /sp/, or /st/ – Nghe và đọc số đông câu sau. Tiếp nối gạch dưới hồ hết từ cùng với âm sk/, /sp/, /st/.

Xem thêm: What Is The Difference Between Notes Payable And Accounts Payable Vs

1. The Hmong people I met in Sapa speak English very well – những người dân Hmong nhưng mà tôi gặp mặt ở Sapa nói giờ Anh khôn xiết giỏi

2. You should go out to lớn play instead of staying here – Cậu nên ra phía bên ngoài chơi thay vị ngồi sống đây. 

3. This local speciality is not very spicy – Món đặc sản của địa phương này không thực sự cay. 

4. Many ethnic minority students are studying at boarding schools – khôn cùng nhiều học sinh người dân tộc bản địa thiểu số vẫn học sinh sống trường nội trú. 

5. Most children in far-away villages can get some schooling – Phần lớn trẻ em ở những làng quê miền xa xôi có thể đi học tập được một chút.