Khi học về tính chất của một hóa học khí làm sao đó, câu hỏi được đặt ra là làm núm nào để hiểu rằng chất khí đó nặng hay nhẹ nhàng hơn khí Oxi O2 , khí Hidro H2 , hay không khí.

Bạn đang xem: Tỉ khối của chất khí


Vậy tỉ khối của hóa học khí là gì? cách làm tỉ khối của chất khí như vậy nào? làm sao tính được tỉ khối của khí, các thành phần hỗn hợp khí so với Hidro (H2) tuyệt so với Oxi (O2), Heli (He) và không khí, toàn bộ sẽ được đáp án qua nội dung bài viết này.

I. Tỉ khối của chất khí là gì?

 Khái niệm tỉ khối của hóa học khí: 

- Tỉ khối là có mang chỉ thực hiện cho hóa học khí.

- Để biết khí A nặng nề hay khối lượng nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần, ta so sánh cân nặng mol của khí A (MA) với cân nặng mol của khí B (MB).

• Công thức tính tỉ khối của hóa học khí:  

- trong đó: 

*
: tỉ khối của khí A so với khí B

 MA: cân nặng mol của khí A

 MB: cân nặng mol của khí B

- Tỉ khối là công thức khẳng định phân tử khối của chất khí A so với chất khí B xem hóa học A nặng nề hay nhẹ hơn chất B bao nhiêu lần.

II. Khí A nặng nề hay nhẹ nhàng hơn khí B?

• Để biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần, ta so sánh cân nặng mol của khí A với khối lượng mol của khí B.

 - bí quyết tính tỉ khối của khí A đối với khí B: 

• Hoặc ngược lại, để tìm hiểu khí B nặng trĩu hay khối lượng nhẹ hơn A từng nào lần, ta so sánh trọng lượng mol của khí B so với khí A:

 - phương pháp tính tỉ khối của khí B so với khí A:

*

• Ví dụ: Muốn biết khí Oxi O2 nặng hay nhẹ hơn Hidro H2 bao nhiêu lần?

- Ta tính tỉ khối của Oxi (O2) so với Hidro (H2) : 

*

⇒ Vậy khí oxi nặng rộng khí hidro 16 lần.

III. Khí A nặng trĩu hay nhẹ hơn không khí?

• Thực tế, trong không khí là các thành phần hỗn hợp nhiều khí, tuy nhiên, để đơn giản và dễ dàng ta xem cất 80% khí nito với 20% khí oxi. Cân nặng mol của bầu không khí (tức là một trong mol ko khí) được tính bằng trọng lượng của 0,8 mol khí nito + 0,2 mol khí oxi:

 Mkk = (28 x 0,8) + (32 x 0,2) ≈ 29 (g/mol).

• Vậy để biết khí A nặng nề hay nhẹ nhàng hơn không khí từng nào lần ta so sánh khối lượng mol của khí A với khối lượng mol của không gian (=29g/mol)

 - Công thức tính tỉ khối của khí A so với không khí:

*

• Ví dụ: Khí hidro dịu hay khối lượng nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?

- Ta tính tỉ khối của Hidro (H2) so với ko khí:

*

⇒ Vậy khí hidro khối lượng nhẹ hơn không khí 0,069 lần (hay không khí nặng hơn khí hidro 14,49 lần).

IV. Cách tính tỉ khối của chất khí

1. Phương pháp tính tỉ khối so với Hidro (H2).

- Tỉ khối của khí A so với Hidro (H2) tính theo công thức: 

*

2. Phương pháp tính tỉ khối so với Heli (He).

- Tỉ khối của khí A so với Heli (He) tính theo công thức:

*

3. Cách tính tỉ khối so với Oxi (O2).

- Tỉ khối của khí A so với Oxi (O2) tính theo công thức:

*

4. Phương pháp tính tỉ khối so với ko khí.

- Tỉ khối của khí A so với không khí tính theo công thức:

*

5. Phương pháp tính tỉ khối của tất cả hổn hợp khí

- Tỉ khối của HỖN HỢP khí A so với KHÍ B tính theo công thức:

*

V. Bài tập vận dụng cách tính tỉ khối của hóa học khí

Bài 1 trang 69 SGK hoá 8: Có đa số khí sau: N2 , O2 ,Cl2 , co , SO2.

Hãy đến biết:

a) Những khí nào nặng hay khối lượng nhẹ hơn khí hiđro từng nào lần?

b) Những khí nào nặng hơn hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?

* giải mã bài 1 trang 69 SGK hoá 8:

a) Nhận xét : trong các các khí thì khí hiđro là dịu nhất mH2= 2g bởi vậy tất cả các khí phần đa nặng hơn khí hiđro. Ta có:

 dN2/H2 = 28 : 2 = 14 lần.

 dO2/H2 = 32 : 2 = 16 lần.

 dCl2/H2 = 71 : 2 = 35,5 lần.

 dCO/H2 = 28 : 2 = 14 lần.

 dSO2/H2 = 64 : 2 = 32 lần.

b) dN2/kk = 28/29 ≈ 0,965 (Nitơ nhẹ nhàng hơn không khí và bằng 0,965 lần không khí)

 dO2/kk = 32/29 ≈ 1,10 (Oxi nặng hơn không khí 1,103 lần)

 dCl2/kk = 71/29 ≈ 2,448 (clo nặng hơn không khí 2,448 lần)

 dCO/kk = 28/29 ≈ 0,965 (CO nhẹ hơn không khí và bởi 0,965 lần ko khí)

 dSO2/kk = 64/29 ≈ 2, 207 (SO2 nặng rộng không khí 2,207 lần).

Bài 2 trang 69 SGK hoá 8: Hãy tìm trọng lượng mol của không ít khí:

a) Có tỉ khối so với oxi là: 1,375 ; 0,0625.

b) Có tỉ khối đối với không khí là: 2,207; 1,172.

* lời giải bài 2 trang 69 SGK hoá 8:

- cân nặng mol của rất nhiều khí cho:

a) 

*
 ⇒ Mx = 1,375.32 = 44(g/mol)

 

*
 ⇒ MY = 0,0625.32= 2(g/mol)

b) 

*
⇒ Mx = 2,207.29 = 64(g/mol)

 

*
⇒ MY = 1,172.29 = 34(g/mol)

Bài 3 trang 69 SGK hoá 8: Có thể thu đầy đủ khí nào vào bình (từ đông đảo thí nghiệm trong chống thí nghiệm) khí hiđro, khí clo, khí cacbon đioxit, khí metan bởi cách:

a) Đặt đứng bình.

b) Đặt ngược bình.

Giải thích vấn đề làm này?

* lời giải bài 3 trang 69 SGK hoá 8: 

- Tính tỉ khối của từng khí hiđro, khí clo, khí cacbon đioxit, khí metan so với ko khí, ta có:

 

*

 

*

 

*

 

*


a) Đặt bình ngửa (miệng bình phía lên trời) thu được phần đa khí tất cả tỉ khối đối với không khí to hơn 1

- Khí clo nặng hơn không khí 2,45 lần

- Khí cacbon đioxit nặng rộng không khí 1,52 lần

b) Đặt úp bình (miệng bình phía xuống đất) thu được số đông khí còn lại có tỉ khối đối với không khí nhỏ hơn 1:

- Khí hiđro nhẹ hơn không khí và bởi 0,07 lần không khí

- Khí metan CH4 nhẹ rộng không khí và bằng 0,55 lần không khí.

Xem thêm: Dòng Thuần Là Gì ? (Sinh Học) Là Dòng Mà Tất Cả Cá Thể Có Kiểu Gen Chỉ Cho

Hy vọng với bài viết về tỉ khối khí, công thức và cách tính tỉ khối của hóa học khí, hỗn hợp khí đối với Oxi, Hidro ở trên giúp ích cho những em. đều góp ý và thắc mắc các em phấn kích để lại bình chế độ dưới nội dung bài viết để Hay học tập Hỏi ghi nhận với hỗ trợ, chúc những em học tập tốt.