*
*
*
*
*
*
*
*

Cho tam giác $ABC$ với bố đường cao $AA";,BB";,CC"$ . Gọi $H$ là trực vai trung phong của tam giác đó. Chọn câu đúng.

Bạn đang xem: Số đường chéo của đa giác 10 cạnh


Cho hình thang $ABCD m , m AB$ tuy vậy song cùng với $CD,$ mặt đường cao $AH.$ Biết (AB = 7cm;,CD = 10cm) , diện tích s của $ABCD$ là (25,5cm^2) thì độ nhiều năm $AH$ là:


Cho hình bình hành $ABCD,$ đường cao ứng với cạnh $DC$ là (AH = 6cm); cạnh (DC = 12cm) . Diện tích của hình bình hành $ABCD$ là:


Cho hình thoi $ABCD$ có hai đường chéo cánh $AC$ cùng $BD$ cắt nhau tại $O.$ Biết (OA = 12cm), diện tích s hình thoi $ABCD$ là (168cm^2). Cạnh của hình thoi là:


Cho hình chữ nhật ABCD tất cả (AD = 8cm,;AB = 9cm). Những điểm $M, m N$ trên đường chéo cánh $BD$ làm thế nào cho $BM = MN = ND.$ Tính diện tích tam giác $CMN.$


Cho hình chữ nhật $ABCD$. Trên cạnh $AB$ lấy M . Tìm địa điểm của M để (S_MBC = dfrac14S_ABCD)


Cho hình vuông vắn $MNPQ$ nội tiếp tam giác $ABC$ vuông cân tại $A$ (hình vẽ). Biết (S_MNPQ = 484cm^2.;) Tính (S_ABC).


*

Cho tam giác $ABC$ có diện tích (12cm^2) . Call $N$ là trung điểm của $BC, m M$ bên trên $AC$ làm sao để cho (AM = dfrac13AC) , $AN$ cắt $BM$ trên $O$ .

Xem thêm: Acc Role La Gì Trên Facebook, Tìm Hiểu Nghĩa Của “Role” Chuẩn Ngữ Pháp Nhất


Cho tam giác (ABC,,,widehat A = 90^0,,,AB = 6cm,,,AC = 8cm.) Hạ $AH ot BC,$ qua (H) kẻ (HE ot AB,,,HF ot AC) với(E in AB;F in AC).


Cho hình bình hành $ABCD$ gồm (CD = 4cm) , con đường cao vẽ từ $A$ đến cạnh $CD$ bằng $3cm.$ call $M$ là trung điểm của $AB.$$DM$ cắt $AC$ trên $N.$


Cho hình bình hành $ABCD$ tất cả (widehat B = 120^0,AB = 2BC.) điện thoại tư vấn $I$ là trung điểm của $CD, m K$ là trung điểm của $AB.$ Biết chu vi hình bình hành $ABCD$ bởi $60cm.$ Tính diện tích s hình bình hành $ABCD.$


Tam giác $ABC$ gồm hai trung tuyến $AM$ cùng $BN$ vuông góc với nhau. Hãy tính diện tích tam giác đó theo nhì cạnh $AM$ với $BN.$