Phương trình quy về phương trình hàng đầu bậc hai

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1.

Bạn đang xem: Phương trình quy về bậc nhất bậc hai

Giải với biện luận phương trình

ax + b = 0 (1)


Khi a ≠ 0 phương trình (1) được hotline là phương trình bậc nhất một ẩn.

2. Giải và biện luận phương trình bậc hai

a

*
+ bx + c = 0, (a ≠ 0) (2)

3. Định lí Vi-ét.

Nếu phương trình (2) tất cả hai nghiệm x1, x2, thì:

Ngược lại, nếu hai số u và v có tổng u + v = S và tích uv = p thì u với v là nhì nghiệm của phương trình

*
– Sx + p. = 0.

4. Phương trình bao gồm nghiệm trùng phương a

*
+ b
*
+ c = 0, (a ≠ 0) hoàn toàn có thể đưa về phương trình bậc hai bằng cách đặt t =
*
, (t ≥ 0).

5. Có thể khử vết giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất trong phương trình chứa án trong vết giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất nhờ áp dụng định nghĩa:

Đặc biệt, so với phương trình |f(x)| = |g(x)|, ta có:

6. Khi giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn thức bận nhì ta thường bình phương hai vế nhằm khử vệt căn thức và đưa đến một phương trình hệ quả.

B. BÀI TẬP MẪU

BÀI 1

Giải cùng biện luận những phương trình sau theo thông số m

Giải

a)

*
(x + 1) – 1 = (2 – m)x

⇔ (

*
+ m – 2)x = 1 –
*

⇔ (m – 1)(m + 2)x = -(m – 1)(m + 1).

Nếu m = 1 thì có mọi số thực x phần nhiều là nghiệm của phương trình.

Nếu m = -2 thì phương trình vô nghiệm.

b) Điều khiếu nại của phương trình là x ≠ 2. Khi ấy ta có:

Nghiệm này vừa lòng điều kiện của phương trình đã cho khi còn chỉ khi

hay -2m – 4 ≠ 2m – 4 ⇔ m ≠ 0.

Với m = 2 phương trình (3) trở nên 0, x = -8, phương trình này vô nghiệm, cho nên phương trình đã mang lại vô nghiệm.

BÀI 2

Cho phương trình bậc hai

*
+ (2m – 3)x +
*
– 2m = 0

a) khẳng định m nhằm phương trình tất cả hai nghiệm phân biệt.

b) với mức giá trị làm sao của m thì phương trình có hai nghiệm và tích của chúng bởi 8? Tìm những nghiệm vào trường thích hợp đó.

Giải

a) Phương trình tất cả hai nghiệm tách biệt khi biểu thức Δ > 0. Ta có

Vậy lúc m

b) Phương trình tất cả hai nghiệm m ≤ 9/4. Theo định lí Vi-ét ta có:

BÀI 3

Cho phường m

*
+ (
*
– 3)x + m = 0

a) khẳng định m nhằm phương trình có nghiệm kép và tìm nghiệm kép đó.

b) với cái giá trị nào của m thì phương trình x1, x2 thỏa mãn

Giải

a) Phương trình có nghiệm kép m ≠ 0 và Δ = 0. Ta có

Δ =

*
– 4
*
=
*
– 10
*
+ 9.

Phương trình trùng phương

*
– 10
*
+ 9 = 0 bao gồm bốn nghiệm m = ±1 cùng m = ±3

Với m = 1 hoặc m = -3 phương trình đang cho gồm nghiệm kép x = 1.

Với m = -1 hoặc m = 3 phương trình sẽ cho tất cả nghiệm kép x = -1.

b) Điều kiện để phương trình có hai nghiệm là

m ≠ 0 và Δ =

*
– 10
*
+ 9 ≥ 0

Theo định lí Vi-ét ta có

BÀI 4.

Giải phương trình sau bằng phương pháp bình phương nhì vế:

Hướng dẫn: lúc bình phương nhị vế của một phương trình, ta được một phương trình hệ quả. Bởi vì vậy, khi tìm ra các giá trị của ẩn số, ta nên thử lại xem quý giá đó có thỏa mãn phương trình đã đến hay không.

Giải

a) Điều kiện của phương trình là x ≥ 9/4. Ta có.

b) Điều kiện của phương trình là

*
– 7x + 10 ≥ 0

Ta có

Thử lại ta thấy phương trình vẫn cho chỉ một nghiệm x = 1.

Vậy nghiệm của phương trình đã mang lại x = 1.

BÀI 5.

Giải và biện luận những phương trình sau theo thông số m

Giải

a) Ta xét nhị trường hợp

Với x ≥ 3m/4 phương trình đã cho trở thành

4x – 3m = 2x + m ⇔ 2x = 4m ⇔ x =2m.

Ta bao gồm 2m ≥ 3m/4 ⇔ m ≥ 0.

Vậy với m ≥ 0 thì phương trình gồm nghiệm x = 2m.

Với x

-4x + 3m = 2x + m ⇔ 6x = 2m ⇔ x =m/3.

Kết luận: cùng với m > 0 phương trình tất cả nghiệm x = 2m và x = m/3

Với m = 0 phương trình gồm nghiệm x = 0

Với m

b) Ta có

Ta thấy

(1) ⇔ x = 2m + 1

(2) ⇔ 5x = -1 ⇔ x = -1/5

Hay nghiệm này trùng nhau khi 2m + 1 = -1/5 ⇔ 2m = -6/5 ⇔ m = -3/5.

Kết luận. Với m ≠ -3/5 phương trình tất cả hai nghiệm phân biệt

x = 2m + 1 cùng x = -1/5

Với m = -3/5 phương trình tất cả nghiệm kép x = -1/5.

Ghi chú. Vì nhì vế của phương trình là phần đa biểu thức không âm nên ta cũng có thể bình phương hai vế và để được một phương trình tương đương.

c) Điều kiện của phương trình x ≠ -1. Khi ấy ta có

⇔ (m + 3)x + 2(3m + 1) = <(2m – 1)x + 2>(x + 1)

⇔ (m + 3)x + 2(3m + 1) = (2m – 1)

*
+ (2m + 1)x + 2

⇔ (2m – 1)

*
+ (m – 2)x – 6m = 0 (*)

Với m = một nửa phương trình (*) trở thành

Gia trị x = -2 thỏa mãi điều kiện của phương trình đang cho.

Với m ≠ 1/2 phương trình (*) là 1 phương trình bậc hai tất cả biệt thức

Δ =

*
+ 24m(2m – 1)

= 49

*
– 28m + 4

=

*
 ≥ 0.

Khi m ≠ 2/7 phương trình (*) tất cả 2 nghiệm phân biệt

C. BÀI TẬP

3.13. Giải với biện luận theo tham số m những phương trình sau:

⇒ Xem câu trả lời tại đây.

3.14. Cho phương trình

(m + 2)

*
+ (2m + 1)x + 2 = 0.

a) xác minh m nhằm phương trình bao gồm hai nghiệm trái dấu cùng tổng hai nghiệm bằng -3.

b) với cái giá trị nào của m thì phương trình gồm nghiệm kép? tìm kiếm nghiệm kép đó.

⇒ Xem đáp án tại đây.

3.15. Cho phương trình

9

*
+ (2m + 1)x + 2 = 0

a) chứng tỏ rằng với m > 2 phương trình có hai nghiệm rõ ràng âm.

b) xác định m nhằm phương trình gồm hai nghiệm x1, x2

⇒ Xem giải đáp tại đây.

3.16. Giải phương trình.

⇒ Xem lời giải tại đây.

3.17

Giải với biện luận theo thông số m các phương trình sau:

⇒ Xem câu trả lời tại đây.

Bài tập trắc nghiệm

3.18 Nghiệm của phương trình:

A. X = -2/3 B. X = 1

C. X = 1 và x = -2/3 D. X = -1/3

⇒ Xem giải đáp tại đây.

3.19 Trong các giá trị như thế nào sau đây, quý giá nào là nghiệm của phương trình

|3x – 4| =

*
+ x – 7

A. X = 0 cùng x = -2 B. X = 0

C. X = 3 D. X = -2

⇒ Xem giải đáp tại đây.

3.20 tìm kiếm nghiệm của phương trình:

A. X = 50% B. X = 1

C. X = 0 D. Phương trình vô trình.

⇒ Xem câu trả lời tại đây.

3.21 Nghiệm của phương trình:

A. X = 0 và x = 1 B. X = 1 với x = 2

C. X = 0 cùng x = 2 D. X = 0 cùng x = 1

⇒ Xem lời giải tại đây.

3.22 Nghiệm của phương trình |

*
– 3x – 4| = |4 – 5x| là:

A. X = 0, x = 2, x = 8 và x = – 4

B. X = 0 và x = 4

C. X= – 2 và x = 4

D. X = 1 cùng x = -4

⇒ Xem đáp án tại đây.

3.23 Phương trình

(m + 1)

*
– 3(m – 1)x + 2 = 0

có một nghiệm gấp rất nhiều lần nghiệm cơ khi giá trị của thông số m là:

A. M = 1 B. M = -1

C. M = 0 hoặc m = 3 D. M = 2

⇒ Xem đáp án tại đây.

3.24.

Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Và Hệ Quả Lớp 8

Phương trình 

3

*
+ 5x + 2(m + 1) = 0

Có nhị nghiệm âm riêng biệt khi thông số m nằm trong vòng nào sau đây?

A. 0

B. -1

C. -2

D. -1

⇒ Xem lời giải tại đây.

3.25 search m để phương trình

*
+ 2(m + 1)x + 2(m + 6) = 0 gồm hai nghiệm x1, x2 mà lại x1 + x2 = 4