Câu hỏi :

Phương trình contact giữa con đường đi, vận tốc, và vận tốc của hoạt động chậm dần những (a ngược dấu với v0 với v) là:


*