*

*

*

I. ĐIỀU KIỆN XẢY RA PHẢN ỨNG TRAOĐỔI ION trong DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI

1.Phản ứng chế tác thành chất kết tủa

- Thí nghiệm:

*

 - Giải thích: Na2SO4 và BaCl2 đều dễ dàng tan và phân li dũng mạnh trong nước:

*

Trong số bốn ion được phân li ra chỉ có những ion

*
phối hợp được cùng với nhau sản xuất thành chất kết tủa là BaSO4 (hình trên), nên thực chất phản ứng trong dung dịch là:

*

Phương trình (2) được hotline là phương trình ion rút gọn của làm phản ứng (1).

Bạn đang xem: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi

Phương trình ion rút gọn mang đến biết bản chất của phản ứng vào dung dịch những chất năng lượng điện li.

2.Phản ứng sinh sản thành hóa học điện li yếu

a) làm phản ứng chế tạo thành nước

- Thí nghiệm:

*

Phản ứng như sau:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

- Giải thích: NaOH và HCl hầu như dễ tan với phân li khỏe khoắn trong nước:

*

Các ion OH−trong dung dịch làm cho phenolphtalein chuyển sang màu sắc hồng. Khi mang đến dung dịch HCl vào, những ion H+ của HCl đang phản ứng với các ion OH− của NaOH sinh sản thành hóa học điện li khôn cùng yếu là H2O. Phương trình ion rút gọn:

*

Khi màu sắc của hỗn hợp trong cốc mất, đó là lúc những ion H+ của HCl đang phản ứng hết với các ion OH− của NaOH.

Phản ứng giữa dung dịch axit cùng hiđroxit gồm tính bazơ rất dễ xảy ra vày tạo thành chất điện li rất yếu là H2O. Mg(OH)2 ít tung trong nước, nhưng thuận lợi tan trong dung dịch axit mạnh:

*

b)Phản ứng chế tạo ra thành axit yếu

- Thí nghiệm: Nhỏ dung dịch HCl vào ống nghiệm đựng dung dịch CH3COONa , axit yếu CH3COOH sẽ tạo thành thành:

*

- Giải thích: HCl và CH3COONa là những chất dễ dàng tan cùng phân li mạnh:

*

Trong dung dịch, những ion H+ sẽ kết hợp với các ion CH3COO- chế tác thành chất điện li yếu là CH3COOH (mùi giấm). Phương trình ion rút gọn:

*

3. Phản nghịch ứng tạo thành thành chất khí

Thí nghiệm:

*

Phương trình ion rút gọn:

*

Phản ứng thân muối cacbonat và dung dịch axit rất dễ xảy ra vì vừa tạo thành hóa học điện li siêu yếu là H2O, vừa tạo nên chất khí CO2 tách khỏi môi trường thiên nhiên phản ứng. Chẳng hạn, các muối cacbonat không nhiều tan trong nước cơ mà tan dễ dãi trong các dung dịch axit. Đá vôi (CaCO3) tan rất dễ trong dung dịch HCl:

*

II. KẾT LUẬN

1.Phản ứng xảy ra trong dung dịch những chất điện li là phản ứng giữa các ion.

2.Phản ứng hội đàm ion vào dung dịch những chất điện li chỉ xảy ra khi các ion phối hợp được cùng với nhau sinh sản thành ít nhất một trong số chất sau:

_ hóa học kết tủa.

_ chất điện li yếu.

Xem thêm: Top 20 Ký Hiệu C32 Trên Aptomat La Gì ? Cách Đọc Hiểu Thông Số Và Ký Hiệu

_ chất khí.