" class="title-header">Oxi được giải phóng trong quá trình quang hợp ở thực vật có xuất phát từ phân tử như thế nào sau đây? A. H2O.
*

Trần Anh


Oxi được giải hòa trong quá trình quang đúng theo ở thực vật có xuất phát từ phân tử nào sau đây?A. H2O. B. C6H12O6 C. CO2 D. C5H12O5
*

Chọn đáp án AGiải thích: Oxi được giải hòa trong quá trình quang hợp ở thực trang bị có nguồn gốc từ phân tử H2O.