Đề cương ôn tập Hóa 11 giữa học kì 1 Đề cương ôn tập giữa học kì 1 Hóa học 11 Đề cương giữa HK1 Hóa học lớp 11 Đề cương ôn thi Hóa 11 trường THPT Lương Ngọc Quyến Chất điện li mạnh Phương trình điện li


Bạn đang xem: Ôn tập hóa 11 giữa học kì 1

*
pdf

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 2 năm 2018 - Sở GD&ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu - Mã đề 001


*
pdf

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2018 lần 2 - THPT Đoàn Thượng, Hải Dương - Mã đề 357


*
pdf

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2018 - Trường Quốc tế Á Châu, TP HCM - Mã đề 016


*
pdf

Đề KS ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học lớp 11 năm 2018-2019 lần 1 - THPT Nguyễn Viết Xuân - Mã đề 202
Xem thêm: Bài Tập Xác Suất Của Biến Cố Lớp 11 Phần 12, Toán 11 Bài 5: Xác Suất Của Biến Cố

Nội dung

TRƯỜNG THPTLƯƠNG NGỌC QUYẾNÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2020- 2021Môn: HOÁ HỌC- LỚP 11A. PHẦN TRẮC NGHIỆMCHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LICâu 1: Dung dịch nào sau đây có khả năng dẫn điện ?A. Dung dịch đường.C. Dung dịch rượu.B. Dung dịch muối ăn.D. Dung dịch benzen trong ancol.Câu 2: Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước ?A. MgCl2.B. HClO3.C. Ba(OH)2.D. C6H12O6 (glucozơ).Câu 3: Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất điện li mạnh ?A. HNO3, Cu(NO3)2, H3PO4, Ca(NO3)2.B. CaCl2, CuSO4, H2S, HNO3.C. H2SO4, NaCl, KNO3, Ba(NO3)2.D. KCl, H2SO4, H2O, MgCl2.Câu 4: Cho các chất : H2O, HCl, NaOH, NaCl, CuSO4, HCOOH. Các chất điện li yếu là :A. H2O, HCOOH, CuSO4.B. HCOOH, CuSO4.C. H2O, HCOOH.D. H2O, NaCl, HCOOH, CuSO4.Câu 5: Phương trình điện li nào dưới đây viết không đúng ?A. HCl  H+ + ClB. CH3COOHCH3COO- + H+C. H3PO4  3H+ + 3PO43D. Na3PO4  3Na+ + PO43Câu 6: Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sao đây là đúng ?A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axit.B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.C. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.Câu 7: Dãy gồm các axit 2 nấc là :A. HCl, H2SO4, H2S, CH3COOH.B. H2CO3, H2SO3, H3PO4, HNO3.C. H2SO4, H2SO3, HF, HNO3.D. H2S, H2SO4, H2CO3, H2SO3.Câu 8: Muối nào sau đây là muối axit ?A. NH4NO3.B. Na2HPO3.C. Ca(HCO3)2. D. CH3COOK.Câu 9: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khiA. các chất phản ứng phải là những chất dễ tan.B. các chất phản ứng phải là những chất điện li mạnh.C. một số ion trong dung dịch kết hợp được với nhau làm giảm nồng độ ion của chúng.D. Phản ứng không phải là thuận nghịch.Câu 10: Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biếtA. Những ion nào tồn tại trong dung dịch.B. Nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất.C. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.D. Không tồn tại phân tử trong dung dịch các chất điện li.Câu 11: Các ion có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là :A. Na+, NH4+, SO42-, Cl-.B. Mg2+, Al3+, NO3-, CO32-.+2+C. Ag , Mg , NO3 , Br .D. Fe2+, Ag+, NO3-, CH3COO-.Câu 12: Cặp chất nào sau đây không thể xảy ra phản ứng trong dung dịch:A. HNO3 và K2CO3B. KCl và NaNO3C. HCl và Na2SD. FeCl3 và NaOHCâu 13: Cho các phản ứng hóa học sau :(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 (3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3 (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 Dãy gồm các phản ứng có cùng một phương trình ion thu gọn là :A. (1), (3), (5), (6).B. (3), (4), (5), (6).C. (2), (3), (4), (6). D. (1), (2), (3), (6).Câu 14: Phương trình ion : Ca2+ + CO32-  CaCO3 là của phản ứng xảy ra giữa cặp chất nào sau đây ?1) CaCl2 + Na2CO32) Ca(OH)2 + CO23) Ca(HCO3)2 + NaOH4) Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3A. 1 và 2.B. 2 và 3.C. 1 và 4.D. 2 và 4.Câu 15: Nồng độ mol của anion trong dung dịch Ba(NO3)2 0,10M là :A. 0,10M.B. 0,20M.C. 0,30M.D. 0,40M.Câu 16: Dung dịch NaOH 10-3M có pH bằng?A. 12B. 13C. 3D. 111 Câu 17: Dung dịch HNO3 10-2M có pH bằng?A. 2B. 13C. 3D. 11Câu 18: Cho 200 ml dung dịch X chứa axit HCl 1M và NaCl 1M. Số mol của các ion Na+, Cl-, H+ trong dungdịch X lần lượt là : A. 0,2 ; 0,2 ; 0,2.B. 0,1 ; 0,2 ; 0,1.C. 0,2 ; 0,4 ; 0,2.D. 0,1 ; 0,4 ; 0,1.Câu 19: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M được 2V ml dung dịch Y. Dungdịch Y có pH là :A. 4.B. 3.C. 2.D. 1.Câu 20: Trộn 250 ml dung dịch chứa hỗn hợp HCl 0,08M và H2SO4 0,01 M với 250 ml dung dịch NaOH aMthu được 500 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị a là :A. 0,13M.B. 0,12M.C. 0,14M.D. 0.10M.Câu 21: Trộn 100 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch gồm H2SO4 0,0375Mvà HCl 0,0125M thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là :A.7.B. 2.C. 1.D. 6.Câu 22: Một dung dịch có chứa các ion : Mg2+ (0,05 mol), K+ (0,15 mol), NO3- (0,1 mol), và SO42- (x mol). Giátrị của x là :A. 0,05.B. 0,075.C. 0,1.D. 0,15.2+3+2Câu 23: Dung dịch A chứa các ion: Fe (0,1 mol), Al (0,2 mol), Cl (x mol), SO4 (y mol). Cô cạn dung dịch Athu được 46,9 gam muối rắn. Giá trị của x và y lần lượt là :A. 0,1 và 0,35. B. 0,3 và 0,2.C. 0,2 và 0,3.D. 0,4 và 0,2.2++–Câu 24: Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu , 0,03 mol K , x mol Cl và y mol SO42–. Tổng khối lượng các muốitan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là :A. 0,01 và 0,03.B. 0,02 và 0,05.C. 0,05 và 0,01.D. 0,03 và 0,02.2+2+Câu 25: Dung dịch E chứa các ion Mg , SO4 , NH4 , Cl . Chia dung dịch E ra 2 phần bằng nhau: Cho phần I tácdụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, được 0,58 gam kết tủa và 0,672 lít khí (đktc). Phần II tác dụng với dungdịch BaCl2 dư, được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các chất tan trong dung dịch E bằngA. 6,11gam.B. 3,055 gam.C. 5,35 gam.D. 9,165 gam.3+2+Câu 26: Dung dịch X chứa các ion: Fe , SO4 , NH4 , Cl . Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau : Phầnmột tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (đktc) và 1,07 gam kết tủa ; Phầnhai tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các muối khan thu đượckhi cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi) :A. 3,73 gam.B. 7,04 gam.C. 7,46 gam.D. 3,52 gam.Câu 27 (TN – THPT 2020): Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaHCO3 sinh ra khí CO2?A. HCl.B. Na2SO4.C. K2SO4.D. KNO3.Câu 28 (TN – THPT 2020):Dung dịch nào sau đây có pH > 7?A. CH3COOH.B. NaOH.C. H2SO4.D. NaCl.Câu 29 (TN – THPT 2020): Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl sinh ra khí H2?A. BaO.B. Mg.C. Ca(OH)2.D. Mg(OH)2.Câu 30 (TN – THPT 2020): Nung nóng m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Cu trong O2 dư thu được 16,2 gamhỗn hợp Y gồm các oxit. Hòa tan hết Y bằng lượng vừa đủ dung dịch gồm HCl 1M và H2SO4 0,5M, thu đượcdung dịch chứa 43,2 gam hỗn hợp muối trung hòa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m làA. 9,8.B. 9,4.C. 13,0.D. 10,3.Câu 31 (TN – THPT 2020): Dung dịch nào sau đây có pH > 7?A. HCl.B. NaCl.C. Ca(OH)2.D. H2SO4.Câu 32: Cho m gam hỗn hợp Fe, Zn, Mg tác dụng với O2 ở nhiệt độ cao, sau một thời gian thu được 14,25 gamhỗn hợp rắn X. Lượng chất rắn X phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl 1,5M, thu được 0,84 lít khí bay ra.Giá trị của m làA. 8,85.B. 11,85.C. 10,05.D. 11,25.(Thi thử TNTHPT lần 1 – Sở GD & ĐT Thái Nguyên năm 2020)Câu 33: Trong dung dịch H3PO4 (bỏ qua sự phân li của H2O) chứa bao nhiêu loại ion ?A. 2.B. 3.C. 4.D. 5.Câu 34 (THPTQG-2019): Cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch?A. NaOH và Na2CO3.B. Cu(NO3)2 và H2SO4. C. CuSO4 và NaOH. D. FeCl3 và NaNO3.Câu 35: Trộn lẫn 3 dung dịch H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M và HCl 0,3M với những thể tích bằng nhau thu đượcdung dịch A. Lấy 300 ml dung dịch A cho phản ứng với V lít dung dịch B gồm NaOH 0,2M và KOH 0,29M thuđược dung dịch C có pH = 2. Giá trị V là :A. 0,134 lít.B. 0,214 lít.C. 0,414 lít.D. 0,424 lít.Câu 36: Cho 200 ml dung dịch X chứa hỗn hợp H2SO4 aM và HCl 0,1M tác dụng với 300 ml dungdịch Y chứa hỗn hợp Ba(OH)2 bM và KOH 0,05M thu được 2,33 gam kết tủa và dung dịch Z có pH = 12. Giá trịcủa a và b lần lượt là :A. 0,01 M và 0,01 M.B. 0,02 M và 0,04 C. 0,04 M và 0,02 MD. 0,05 M và 0,05 M.2 Câu 37: Một dung dịch có a mol NH4+, b mol Mg2+, c mol SO42- và d mol HCO3-. Biểu thức nào biểu thị sự liênquan giữa a, b, c, d sau đây là đúng ?A. a + 2b = c + d.B. a + 2b = 2c + d.C. a + b = 2c + d.D. a + b = c + d.Câu 38: Câu 38(B-2014). Dung dịch X gồm 0,1 mol K+, 0,2 mol Mg2+, 0,1 mol Na+, 0,2 mol Cl– và a mol Y2–.Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Ion Y2– và giá trị của m làA. SO42– và 56,5.B. CO32– và 30,1.C. SO42– và 37,3.D. B. CO32– và 42,1.Câu 39: Các dung dịch NaCl, HCl, CH3COOH, H2SO4 có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH nhỏ nhất làA. HCl.B. CH3COOH.C. NaCl.D. H2SO4.Câu 40: Các dung dịch NaCl, NaOH, NH3, Ba(OH)2 có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH lớn nhất là :A. NaOH.B. Ba(OH)2.C. NH3.D. NaCl.II. CHƯƠNG 2: NITO – PHOTPHO.Câu 1: Ở nhiệt độ thường, nitơ khá trơ về mặt hoạt động hóa học là doA. nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ.B. nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm.C. phân tử nitơ có liên kết ba khá bền. D. phân tử nitơ không phân cực.Câu 2: Khi có sấm chớp khí quyển sinh ra chất :A. Oxit cacbonB. Oxit nitơ.C. Nước.D. Không có khí gì sinh raCâu 3: Cho các phản ứng sau : (1) N2 + O2  2NO(2) N2 + 3H2  2NH3Trong hai phản ứng trên thì nitơA. chỉ thể hiện tính oxi hóa.B. chỉ thể hiện tính khử.C. thể hiện cả tính khử và tính oxi hóa. D. không thể hiện tính khử và tính oxi hóa.Câu 4: Cấu hình electron nguyên tử Nito là :A. 1s22s22p5 B. 1s22s22p3.C. 1s22s22p2..D. 1s22s22p4.Câu 5: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoninitrit bão hoà. Khí X là :A. NO.B. N2.C. N2O.D. NO2.Câu 6: Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế N2 bằng cáchA. nhiệt phân NaNO2.B. Đun hỗn hợp NaNO2 và NH4Cl.C. thủy phân Mg3N2.D. phân hủy khí NH3.Câu 7: Trong phòng thí nghiệm người ta thu khí nitơ bằng phương pháp dời nước vì:A. N2 nhẹ hơn không khí.B. N2 rất ít tan trong nước.C. N2 không duy trì sự sống, sự cháy.D. N2 hoá lỏng, hóa rắn ở nhiệt độ rất thấp.Câu 8: Trong công nghiệp, người ta thường điều chế N2 từA. NH4NO2.B. HNO3.C. không khí.D. NH4NO3.Câu 9: Phát biểu không đúng là :A.Trong điều kiện thường, NH3 là khí không màu, mùi khai. B. Khí NH3 nặng hơn không khí.C. Khí NH3 dễ hoá lỏng, tan nhiều trong nước.D. Liên kết giữa N và 3 nguyên tử H là liên kết cộng hoá trị có cực.Câu 10: Khí amoniac làm giấy quỳ tím ẩmA. chuyển thành màu đỏ.B. chuyển thành màu xanh.C. không đổi màu.D. mất màu.Câu 11: Dung dịch amoniac trong nước có chứaA. NH4+, NH3.B. NH4+, NH3, H+.C. NH4+, OH-.D. NH4+, NH3, OH-.Câu 12: (CĐ-2008) Cho dãy các chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3. Số chất trong dãy tácdụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa làA. 5B. 4C. 1D. 3Câu 13: Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể điều chế khí NH3 bằng cáchA. cho N2 tác dụng với H2 (450oC, xúc tác bột sắt).B. cho muối amoni loãng tác dụng với kiềm loãng và đun nóng.C. cho muối amoni đặc tác dụng với kiềm đặc và đun nóng.D. nhiệt phân muối (NH4)2CO3.Câu 14: Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể thu khí NH3 bằng phương phápA. đẩy nước.B. chưng cất.C. đẩy không khí với miệng bình ngửa.D. đẩy không khí với miệng bình úp ngược.ABCâu 15: Cho sơ đồ: (NH4)2SO4  NH4Cl  NH4NO3. Trong sơ đồ A,B lần lượt làA. HCl, HNO3.B. CaCl2, HNO3.C. BaCl2, AgNO3 .D. HCl, AgNO33 Câu 16: Nhận xét nào sau đây không đúng về muối amoni ?A. Muối amoni bền với nhiệt.C. Các muối amoni đều là chất điện li mạnh.B. Tất cả các muối amoni tan trong nước. D. Các muối amoni đều bị thủy phân trong nước.Câu 17: Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng muối nào sau đây làm bột nở ?A. (NH4)2SO4.B. NH4HCO3.C. CaCO3.D. NH4NO2.Câu 18: Điều chế NH3 từ hỗn hợp gồm N2 và H2 (tỉ lệ mol 1 : 3). Tỉ khối hỗn hợp trước so với hỗn hợp sau phảnứng là 0,6. Hiệu suất phản ứng là :A. 75%.B. 60%.C. 70%.D. 80%.Câu 19: Cho hỗn hợp gồm N2, H2 và NH3 có tỉ khối so với hiđro là 8. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch H2SO4 đặc, dư thì thểtích khí còn lại một nửa. Thành phần phần trăm (%) theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là :A. 25% N2, 25% H2 và 50% NH3.B. 25% NH3, 25% H2 và 50% N2.C. 25% N2, 25% NH3 và 50% H2.D. 15% N2, 35% H2 và 50% NH3.Câu 20: Cho dung dịch NaOH dư vào 150 ml dung dịch (NH4)2SO4 1M. Đun nóng nhẹ, thể tích khí thu được(đktc) là bao nhiêu ?A. 3,36 lít.B. 33,60 lít.C. 7,62 lít.D. 6,72 lít.B. PHẦN TỰ LUẬNCâu 1: Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa cáccặp chất sau:a. Fe2(SO4)3 + Ba(OH)2b. NH4Cl + KOHc. NaHCO3 + KOHd. K2CO3 + Ba(NO3)2e. FeS + HClf. Ba(OH)2 + KNO3g. Ca(HCO3)2 + HClCâu 2. Hoàn thành các phương trình ion rút gọn dưới đây và viết phương trình phân tử của các phản ứngtương ứng dưới đây.a. CaCl2+ ?  CaCO3 +?e. FeS + ?  ? + FeCl2.b.Ca3(PO4)2 + ? ?+ Ca(NO3)2g. FeSO4 + ?  K2SO4 + ?c. ? + KOH?+ Fe(OH)3h. CaCO3 + ?  Ca(NO3)2 + ?d. ? + H2SO4 ? + CO2 + H2Oi. K3PO4 + ?  Ag3PO4 + ?Câu 3:Một dung dịch A chứa HCl và H2SO4 theo tỉ lệ mol 3 : 1. Để trung hoà 100 ml dung dịch A cần 50 mldung dịch NaOH 0,5 M.a, Tính nồng độ mol của mỗi axit.b, 200 ml dung dịch A trung hoà hết bao nhiêu ml dung dịch bazơ B chứa NaOH 0,2 M và Ba(OH)2 0,1 M ?c, Tính tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng giữa dung dịch A và B ?Câu 4. Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,08 mol/l và H2SO4 0,01 mol/l với 250 ml dung dịch Ba(OH)2có nồng độ x mol/l thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 12. Hãy tính m và x. Coi Ba(OH)2điện li hoàn toàn cả hai nấc.Câu 5. Trộn 300 ml dung dịch có chứa NaOH 0,1 mol/l và Ba(OH)2 0,025 mol/l với 200 ml dung dịchH2SO4 nồng độ x mol/l, thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 2 . Hãy tính m và x. CoiBa(OH)2 và H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc.Câu 6. Cho 40 ml dung dịch H2SO4 0,375M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời NaOH 0,16M và KOH0,04M. Tính pH của dung dịch thu được. Coi H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc.Câu 7. Dành cho HS ban A, B.A là dung dịch H2SO4, B là dung dịch NaOH . Tiến hành các thí nghiệm sau :- Trộn 0,2 lít A và 0,3 lít B thu được 0,5 lít dung dịch C . Để trung hoà 20 ml dung dịch C cần 40 mldung dịch HCl 0,5M.- Trộn 0,3 lít A với 0,2 lít B thu được 0,5 lít dung dịch D. Để trung hoà 20 ml dung dịch D cần 80 mldung dịch NaOH 0,1M.Tính nồng độ mol của H2SO4 và NaOH trong dung dịch A, B . Coi H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc.Câu 8. Dành cho HS ban A, B. Một dung dịch A chứa AlCl3 và FeCl3. Thêm dd NaOH vào 100ml dd Acho đến dư. Lọc lấy kết tủa, rửa sạch, sấy khô rồi nung đến khối lượng không đổi thu được 2g chất rắn. Mặtkhác người ta phải dùng 40 ml dd AgNO3 2M để làm kết tủa hết ion Cl- có trong 50ml dd A. Tính nồng độmol/l của dd A?4