Đề cưng cửng ôn tập Hóa 11 thân học kì 1 Đề cương ôn tập giữa học kì 1 chất hóa học 11 Đề cương giữa HK1 chất hóa học lớp 11 Đề cương ôn thi Hóa 11 trường trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến chất điện li to gan Phương trình điện li


Bạn đang xem: Ôn tập hóa 11 giữa học kì 1

*
pdf

Đề thi demo THPT nước nhà môn chất hóa học lần hai năm 2018 - Sở GD&ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu - Mã đề 001


*
pdf

Đề thi thử THPT nước nhà môn hóa học năm 2018 lần 2 - thpt Đoàn Thượng, thành phố hải dương - Mã đề 357


*
pdf

Đề thi thử THPT tổ quốc môn hóa học năm 2018 - Trường nước ngoài Á Châu, tp hcm - Mã đề 016


*
pdf

Đề KS ôn thi THPT non sông môn hóa học lớp 11 năm 2018-2019 lần 1 - thpt Nguyễn Viết Xuân - Mã đề 202
Xem thêm: Bài Tập Xác Suất Của Biến Cố Lớp 11 Phần 12, Toán 11 Bài 5: Xác Suất Của Biến Cố

Nội dung

TRƯỜNG THPTLƯƠNG NGỌC QUYẾNÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2020- 2021Môn: HOÁ HỌC- LỚP 11A. PHẦN TRẮC NGHIỆMCHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LICâu 1: dung dịch nào sau đây có khả năng dẫn điện ?A. Hỗn hợp đường.C. Dung dịch rượu.B. Dung dịch muối ăn.D. Hỗn hợp benzen vào ancol.Câu 2: chất nào sau đây không phân li ra ion khi kết hợp trong nước ?A. MgCl2.B. HClO3.C. Ba(OH)2.D. C6H12O6 (glucozơ).Câu 3: Dãy hóa học nào dưới đây chỉ bao gồm những chất điện li mạnh mẽ ?A. HNO3, Cu(NO3)2, H3PO4, Ca(NO3)2.B. CaCl2, CuSO4, H2S, HNO3.C. H2SO4, NaCl, KNO3, Ba(NO3)2.D. KCl, H2SO4, H2O, MgCl2.Câu 4: cho những chất : H2O, HCl, NaOH, NaCl, CuSO4, HCOOH. Những chất điện li yếu đuối là :A. H2O, HCOOH, CuSO4.B. HCOOH, CuSO4.C. H2O, HCOOH.D. H2O, NaCl, HCOOH, CuSO4.Câu 5: Phương trình điện li nào dưới đây viết không nên ?A. HCl  H+ + ClB. CH3COOHCH3COO- + H+C. H3PO4  3H+ + 3PO43D. Na3PO4  3Na+ + PO43Câu 6: Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sao đây là đúng ?A. Một hợp hóa học trong yếu tắc phân tử tất cả hiđro là axit.B. Một hợp hóa học trong nhân tố phân tử có nhóm OH là bazơ.C. Một phù hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.D. Một bazơ không độc nhất thiết phải tất cả nhóm OH trong yếu tố phân tử.Câu 7: dãy gồm các axit 2 mức là :A. HCl, H2SO4, H2S, CH3COOH.B. H2CO3, H2SO3, H3PO4, HNO3.C. H2SO4, H2SO3, HF, HNO3.D. H2S, H2SO4, H2CO3, H2SO3.Câu 8: Muối như thế nào sau đó là muối axit ?A. NH4NO3.B. Na2HPO3.C. Ca(HCO3)2. D. CH3COOK.Câu 9: phản bội ứng hội đàm ion vào dung dịch các chất năng lượng điện li chỉ xảy ra khiA. Các chất bội phản ứng yêu cầu là đều chất dễ tan.B. Những chất phản nghịch ứng đề nghị là gần như chất năng lượng điện li mạnh.C. Một trong những ion vào dung dịch phối hợp được với nhau làm giảm nồng độ ion của chúng.D. Bội nghịch ứng không phải là thuận nghịch.Câu 10: Phương trình ion rút gọn của làm phản ứng đến biếtA. Phần đa ion nào tồn trên trong dung dịch.B. Nồng độ phần đông ion làm sao trong dung dịch mập nhất.C. Thực chất của phản ứng vào dung dịch những chất năng lượng điện li.D. Ko tồn trên phân tử vào dung dịch các chất năng lượng điện li.Câu 11: các ion hoàn toàn có thể tồn trên trong cùng một dung dịch là :A. Na+, NH4+, SO42-, Cl-.B. Mg2+, Al3+, NO3-, CO32-.+2+C. Ag , Mg , NO3 , Br .D. Fe2+, Ag+, NO3-, CH3COO-.Câu 12: Cặp chất nào dưới đây không thể xảy ra phản ứng trong dung dịch:A. HNO3 cùng K2CO3B. KCl cùng NaNO3C. HCl và Na2SD. FeCl3 với NaOHCâu 13: cho các phản ứng chất hóa học sau :(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 (3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3 (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 Dãy gồm các phản ứng gồm cùng một phương trình ion thu gọn gàng là :A. (1), (3), (5), (6).B. (3), (4), (5), (6).C. (2), (3), (4), (6). D. (1), (2), (3), (6).Câu 14: Phương trình ion : Ca2+ + CO32-  CaCO3 là của bội nghịch ứng xẩy ra giữa cặp hóa học nào sau đây ?1) CaCl2 + Na2CO32) Ca(OH)2 + CO23) Ca(HCO3)2 + NaOH4) Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3A. 1 và 2.B. 2 và 3.C. 1 và 4.D. 2 và 4.Câu 15: mật độ mol của anion trong dung dịch Ba(NO3)2 0,10M là :A. 0,10M.B. 0,20M.C. 0,30M.D. 0,40M.Câu 16: dung dịch NaOH 10-3M tất cả pH bằng?A. 12B. 13C. 3D. 111 Câu 17: dung dịch HNO3 10-2M có pH bằng?A. 2B. 13C. 3D. 11Câu 18: cho 200 ml hỗn hợp X cất axit HCl 1M cùng NaCl 1M. Số mol của các ion Na+, Cl-, H+ trong dungdịch X theo lần lượt là : A. 0,2 ; 0,2 ; 0,2.B. 0,1 ; 0,2 ; 0,1.C. 0,2 ; 0,4 ; 0,2.D. 0,1 ; 0,4 ; 0,1.Câu 19: xáo trộn V ml hỗn hợp NaOH 0,01M với V ml hỗn hợp HCl 0,03M được 2V ml hỗn hợp Y. Dungdịch Y tất cả pH là :A. 4.B. 3.C. 2.D. 1.Câu 20: Trộn 250 ml dung dịch chứa các thành phần hỗn hợp HCl 0,08M với H2SO4 0,01 M với 250 ml dung dịch NaOH aMthu được 500 ml dung dịch có pH = 12. Quý hiếm a là :A. 0,13M.B. 0,12M.C. 0,14M.D. 0.10M.Câu 21: Trộn 100 ml dung dịch bao gồm Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M cùng với 400 ml dung dịch tất cả H2SO4 0,0375Mvà HCl 0,0125M thu được dung dịch X. Quý giá pH của dung dịch X là :A.7.B. 2.C. 1.D. 6.Câu 22: Một dung dịch gồm chứa các ion : Mg2+ (0,05 mol), K+ (0,15 mol), NO3- (0,1 mol), và SO42- (x mol). Giátrị của x là :A. 0,05.B. 0,075.C. 0,1.D. 0,15.2+3+2Câu 23: dung dịch A chứa các ion: sắt (0,1 mol), Al (0,2 mol), Cl (x mol), SO4 (y mol). Cô cạn hỗn hợp Athu được 46,9 gam muối bột rắn. Giá trị của x với y theo thứ tự là :A. 0,1 cùng 0,35. B. 0,3 với 0,2.C. 0,2 và 0,3.D. 0,4 cùng 0,2.2++–Câu 24: Một dung dịch cất 0,02 mol Cu , 0,03 mol K , x mol Cl và y mol SO42–. Tổng trọng lượng các muốitan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là :A. 0,01 và 0,03.B. 0,02 cùng 0,05.C. 0,05 và 0,01.D. 0,03 cùng 0,02.2+2+Câu 25: hỗn hợp E chứa các ion Mg , SO4 , NH4 , Cl . Phân tách dung dịch E ra 2 phần bằng nhau: dồn phần I tácdụng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, được 0,58 gam kết tủa với 0,672 lít khí (đktc). Phần II tính năng với dungdịch BaCl2 dư, được 4,66 gam kết tủa. Tổng trọng lượng các hóa học tan trong dung dịch E bằngA. 6,11gam.B. 3,055 gam.C. 5,35 gam.D. 9,165 gam.3+2+Câu 26: dung dịch X chứa những ion: fe , SO4 , NH4 , Cl . Phân chia dung dịch X thành nhì phần đều bằng nhau : Phầnmột chức năng với lượng dư hỗn hợp NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (đktc) cùng 1,07 gam kết tủa ; Phầnhai tính năng với lượng dư hỗn hợp BaCl2, nhận được 4,66 gam kết tủa. Tổng cân nặng các muối bột khan thu đượckhi cô cạn hỗn hợp X là (quá trình cô cạn chỉ bao gồm nước cất cánh hơi) :A. 3,73 gam.B. 7,04 gam.C. 7,46 gam.D. 3,52 gam.Câu 27 (TN – trung học phổ thông 2020): chất nào sau đây tính năng với hỗn hợp NaHCO3 có mặt khí CO2?A. HCl.B. Na2SO4.C. K2SO4.D. KNO3.Câu 28 (TN – trung học phổ thông 2020):Dung dịch nào dưới đây có pH > 7?A. CH3COOH.B. NaOH.C. H2SO4.D. NaCl.Câu 29 (TN – trung học phổ thông 2020): chất nào sau đây công dụng với dung dịch HCl hình thành khí H2?A. BaO.B. Mg.C. Ca(OH)2.D. Mg(OH)2.Câu 30 (TN – thpt 2020): Nung lạnh m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al cùng Cu vào O2 dư chiếm được 16,2 gamhỗn thích hợp Y gồm các oxit. Tổng hợp hết Y bằng lượng vùa dùng dung dịch tất cả HCl 1M cùng H2SO4 0,5M, thu đượcdung dịch cất 43,2 gam tất cả hổn hợp muối trung hòa. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m làA. 9,8.B. 9,4.C. 13,0.D. 10,3.Câu 31 (TN – thpt 2020): dung dịch nào sau đây có pH > 7?A. HCl.B. NaCl.C. Ca(OH)2.D. H2SO4.Câu 32: mang đến m gam tất cả hổn hợp Fe, Zn, Mg chức năng với O2 ở nhiệt độ cao, sau một thời gian thu được 14,25 gamhỗn thích hợp rắn X. Lượng hóa học rắn X làm phản ứng vừa đủ với 300 ml hỗn hợp HCl 1,5M, nhận được 0,84 lít khí cất cánh ra.Giá trị của m làA. 8,85.B. 11,85.C. 10,05.D. 11,25.(Thi demo TNTHPT lần 1 – Sở GD và ĐT Thái Nguyên năm 2020)Câu 33: Trong dung dịch H3PO4 (bỏ qua sự phân li của H2O) chứa từng nào loại ion ?A. 2.B. 3.C. 4.D. 5.Câu 34 (THPTQG-2019): Cặp hóa học nào sau đây không thuộc tồn tại trong một dung dịch?A. NaOH với Na2CO3.B. Cu(NO3)2 với H2SO4. C. CuSO4 với NaOH. D. FeCl3 với NaNO3.Câu 35: pha trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M và HCl 0,3M với hầu như thể tích đều nhau thu đượcdung dịch A. Mang 300 ml dung dịch A cho phản ứng cùng với V lít dung dịch B bao gồm NaOH 0,2M với KOH 0,29M thuđược dung dịch C có pH = 2. Cực hiếm V là :A. 0,134 lít.B. 0,214 lít.C. 0,414 lít.D. 0,424 lít.Câu 36: mang đến 200 ml hỗn hợp X chứa các thành phần hỗn hợp H2SO4 aM và HCl 0,1M chức năng với 300 ml dungdịch Y chứa tất cả hổn hợp Ba(OH)2 bM và KOH 0,05M thu được 2,33 gam kết tủa cùng dung dịch Z tất cả pH = 12. Giá chỉ trịcủa a với b lần lượt là :A. 0,01 M với 0,01 M.B. 0,02 M cùng 0,04 C. 0,04 M với 0,02 MD. 0,05 M cùng 0,05 M.2 Câu 37: Một dung dịch gồm a mol NH4+, b mol Mg2+, c mol SO42- cùng d mol HCO3-. Biểu thức nào thể hiện sự liênquan thân a, b, c, d sau đó là đúng ?A. A + 2b = c + d.B. A + 2b = 2c + d.C. A + b = 2c + d.D. A + b = c + d.Câu 38: Câu 38(B-2014). Hỗn hợp X có 0,1 mol K+, 0,2 mol Mg2+, 0,1 mol Na+, 0,2 mol Cl– với a mol Y2–.Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Ion Y2– và giá trị của m làA. SO42– cùng 56,5.B. CO32– và 30,1.C. SO42– cùng 37,3.D. B. CO32– và 42,1.Câu 39: những dung dịch NaCl, HCl, CH3COOH, H2SO4 tất cả cùng nồng độ mol, dung dịch bao gồm pH nhỏ nhất làA. HCl.B. CH3COOH.C. NaCl.D. H2SO4.Câu 40: những dung dịch NaCl, NaOH, NH3, Ba(OH)2 bao gồm cùng mật độ mol, dung dịch bao gồm pH lớn nhất là :A. NaOH.B. Ba(OH)2.C. NH3.D. NaCl.II. CHƯƠNG 2: NITO – PHOTPHO.Câu 1: Ở ánh sáng thường, nitơ khá trơ về mặt chuyển động hóa học là doA. Nitơ có nửa đường kính nguyên tử nhỏ.B. Nitơ tất cả độ âm điện lớn nhất trong nhóm.C. Phân tử nitơ có liên kết ba hơi bền. D. Phân tử nitơ ko phân cực.Câu 2: Khi gồm sấm chớp khí quyển sinh ra chất :A. Oxit cacbonB. Oxit nitơ.C. Nước.D. Không có khí gì sinh raCâu 3: cho những phản ứng sau : (1) N2 + O2  2NO(2) N2 + 3H2  2NH3Trong nhị phản ứng bên trên thì nitơA. Chỉ miêu tả tính oxi hóa.B. Chỉ thể hiện tính khử.C. Biểu thị cả tính khử và tính oxi hóa. D. Không bộc lộ tính khử cùng tính oxi hóa.Câu 4: thông số kỹ thuật electron nguyên tử Nito là :A. 1s22s22p5 B. 1s22s22p3.C. 1s22s22p2..D. 1s22s22p4.Câu 5: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta làm cho nóng dung dịch amoninitrit bão hoà. Khí X là :A. NO.B. N2.C. N2O.D. NO2.Câu 6: Trong chống thí nghiệm hoàn toàn có thể điều chế N2 bằng cáchA. Nhiệt phân NaNO2.B. Đun tất cả hổn hợp NaNO2 cùng NH4Cl.C. Thủy phân Mg3N2.D. Phân diệt khí NH3.Câu 7: Trong chống thí nghiệm bạn ta thu khí nitơ bằng phương pháp dời nước vì:A. N2 khối lượng nhẹ hơn không khí.B. N2 cực kỳ ít chảy trong nước.C. N2 không duy trì sự sống, sự cháy.D. N2 hoá lỏng, hóa rắn ở nhiệt độ rất thấp.Câu 8: vào công nghiệp, tín đồ ta thường pha chế N2 từA. NH4NO2.B. HNO3.C. Ko khí.D. NH4NO3.Câu 9: phát biểu không và đúng là :A.Trong đk thường, NH3 là khí ko màu, hương thơm khai. B. Khí NH3 nặng hơn không khí.C. Khí NH3 dễ dàng hoá lỏng, tan những trong nước.D. Link giữa N cùng 3 nguyên tử H là link cộng hoá trị tất cả cực.Câu 10: Khí amoniac có tác dụng giấy quỳ tím ẩmA. Gửi thành màu đỏ.B. Chuyển thành màu xanh.C. Không thay đổi màu.D. Mất màu.Câu 11: dung dịch amoniac vào nước gồm chứaA. NH4+, NH3.B. NH4+, NH3, H+.C. NH4+, OH-.D. NH4+, NH3, OH-.Câu 12: (CĐ-2008) mang lại dãy những chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3. Số hóa học trong hàng tácdụng với lượng dư hỗn hợp Ba(OH)2 tạo thành thành kết tủa làA. 5B. 4C. 1D. 3Câu 13: Trong phòng thí nghiệm, fan ta có thể điều chế khí NH3 bởi cáchA. Cho N2 chức năng với H2 (450oC, xúc tác bột sắt).B. đến muối amoni loãng chức năng với kiềm loãng và đun nóng.C. Mang đến muối amoni đặc tính năng với kiềm đặc cùng đun nóng.D. Nhiệt phân muối (NH4)2CO3.Câu 14: Trong chống thí nghiệm, bạn ta hoàn toàn có thể thu khí NH3 bởi phương phápA. đẩy nước.B. Chưng cất.C. đẩy không khí với miệng bình ngửa.D. đẩy bầu không khí với mồm bình úp ngược.ABCâu 15: đến sơ đồ: (NH4)2SO4  NH4Cl  NH4NO3. Vào sơ đồ dùng A,B lần lượt làA. HCl, HNO3.B. CaCl2, HNO3.C. BaCl2, AgNO3 .D. HCl, AgNO33 Câu 16: dấn xét nào sau đây không đúng về muối amoni ?A. Muối amoni bền với nhiệt.C. Những muối amoni phần đông là hóa học điện li mạnh.B. Toàn bộ các muối amoni tung trong nước. D. Những muối amoni đều bị thủy phân trong nước.Câu 17: Để chế tác độ xốp cho một vài loại bánh, hoàn toàn có thể dùng muối hạt nào sau đây làm bột nở ?A. (NH4)2SO4.B. NH4HCO3.C. CaCO3.D. NH4NO2.Câu 18: Điều chế NH3 từ láo lếu hợp gồm N2 với H2 (tỉ lệ mol 1 : 3). Tỉ khối tất cả hổn hợp trước so với hỗn hợp sau phảnứng là 0,6. Công suất phản ứng là :A. 75%.B. 60%.C. 70%.D. 80%.Câu 19: mang đến hỗn hợp bao gồm N2, H2 cùng NH3 có tỉ khối so với hiđro là 8. Dẫn lếu láo hợp đi qua dung dịch H2SO4 đặc, dư thì thểtích khí sót lại một nửa. Thành phần phần trăm (%) theo thể tích của từng khí trong tất cả hổn hợp lần lượt là :A. 25% N2, 25% H2 và 50% NH3.B. 25% NH3, 25% H2 và 50% N2.C. 25% N2, 25% NH3 và một nửa H2.D. 15% N2, 35% H2 và 50% NH3.Câu 20: đến dung dịch NaOH dư vào 150 ml dung dịch (NH4)2SO4 1M. Đun lạnh nhẹ, thể tích khí thu được(đktc) là bao nhiêu ?A. 3,36 lít.B. 33,60 lít.C. 7,62 lít.D. 6,72 lít.B. PHẦN TỰ LUẬNCâu 1: Viết phương trình phân tử với ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa cáccặp hóa học sau:a. Fe2(SO4)3 + Ba(OH)2b. NH4Cl + KOHc. NaHCO3 + KOHd. K2CO3 + Ba(NO3)2e. FeS + HClf. Ba(OH)2 + KNO3g. Ca(HCO3)2 + HClCâu 2. Dứt các phương trình ion rút gọn dưới đây và viết phương trình phân tử của những phản ứngtương ứng bên dưới đây.a. CaCl2+ ?  CaCO3 +?e. FeS + ?  ? + FeCl2.b.Ca3(PO4)2 + ? ?+ Ca(NO3)2g. FeSO4 + ?  K2SO4 + ?c. ? + KOH?+ Fe(OH)3h. CaCO3 + ?  Ca(NO3)2 + ?d. ? + H2SO4 ? + CO2 + H2Oi. K3PO4 + ?  Ag3PO4 + ?Câu 3:Một dung dịch A chứa HCl và H2SO4 theo tỉ trọng mol 3 : 1. Để trung hoà 100 ml dung dịch A nên 50 mldung dịch NaOH 0,5 M.a, Tính nồng độ mol của mỗi axit.b, 200 ml dung dịch A trung hoà hết bao nhiêu ml dung dịch bazơ B đựng NaOH 0,2 M và Ba(OH)2 0,1 M ?c, Tính tổng trọng lượng muối thu được sau bội phản ứng giữa hỗn hợp A cùng B ?Câu 4. Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,08 mol/l với H2SO4 0,01 mol/l với 250 ml hỗn hợp Ba(OH)2có độ đậm đặc x mol/l chiếm được m gam kết tủa với 500 ml dung dịch có pH = 12. Hãy tính m và x. Coi Ba(OH)2điện li hoàn toàn cả nhị nấc.Câu 5. Trộn 300 ml dung dịch bao gồm chứa NaOH 0,1 mol/l cùng Ba(OH)2 0,025 mol/l với 200 ml dung dịchH2SO4 độ đậm đặc x mol/l, chiếm được m gam kết tủa với 500 ml dung dịch có pH = 2 . Hãy tính m với x. CoiBa(OH)2 cùng H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc.Câu 6. Cho 40 ml dung dịch H2SO4 0,375M vào 160 ml dung dịch đựng đồng thời NaOH 0,16M cùng KOH0,04M. Tính pH của hỗn hợp thu được. Coi H2SO4 phân li trọn vẹn ở 2 nấc.Câu 7. Giành riêng cho HS ban A, B.A là hỗn hợp H2SO4, B là dung dịch NaOH . Triển khai các phân tách sau :- Trộn 0,2 lít A cùng 0,3 lít B thu được 0,5 lít dung dịch C . Để trung hoà trăng tròn ml hỗn hợp C bắt buộc 40 mldung dịch HCl 0,5M.- Trộn 0,3 lít A cùng với 0,2 lít B nhận được 0,5 lít dung dịch D. Để trung hoà 20 ml hỗn hợp D nên 80 mldung dịch NaOH 0,1M.Tính độ đậm đặc mol của H2SO4 với NaOH trong hỗn hợp A, B . Coi H2SO4 phân li trọn vẹn ở 2 nấc.Câu 8. Giành cho HS ban A, B. Một hỗn hợp A chứa AlCl3 với FeCl3. Thêm dd NaOH vào 100ml dd Acho đến dư. Lọc lấy kết tủa, cọ sạch, sấy thô rồi nung đến trọng lượng không đổi thu được 2g chất rắn. Mặtkhác bạn ta phải dùng 40 ml dd AgNO3 2M để gia công kết tủa hết ion Cl- tất cả trong 50ml dd A. Tính nồng độmol/l của dd A?4