I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ vào BẢNG TUẦN HOÀN

Các yếu tắc trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng đột biến của điện tích hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Ô 8 chu kì 2

II. CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN

1. Ô nguyên tố

- Ô nguyên tố đến biết: Số hiệu nguyên tử, kí hiệu hóa học, thương hiệu nguyên tố, nguyên tử khối của yếu tố đó.

*

- Số hiệu nguyên tử có số trị bằng số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân và bằng số electron vào nguyên tử. Số hiệu nguyên tử trùng với số máy tự ô vào bảng tuần hoàn.


Ví dụ: Ô sản phẩm 11, xếp thành phần natri (Na).

Ta có:

+ Số hiệu nguyên tử = số proton = số electron = 11

+ Kí hiệu hóa học: Na

+ tên nguyên tố: natri

+ Nguyên tử khối: 23


2. Chu kì

- Chu kỳ là dãy các nguyên tố mà lại nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron với được xếp theo chiều năng lượng điện hạt nhân tăng dần.

- Số thứ tự chu kì bằng số lớp electron.

- Bảng tuần trả gồm gồm 7 chu kỳ: chu kỳ 1, 2, 3 là những chu kỳ nhỏ. Chu kỳ 4, 5, 6, 7 là những chu kỳ lớn.


*


- Nhóm gồm các nguyên tố nhưng mà nguyên tử của chúng có số electron phần bên ngoài cùng bằng nhau, do đó có tính chất giống như nhau được xếp thành một cột theo hướng tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

- Số đồ vật tự của những nhóm A thông qua số electron ở phần ngoài cùng của nguyên tử trong nhóm đó.

Ví dụ:

+ đội IA: Gồm những nguyên tố kim loại chuyển động mạnh. Nguyên tử của chúng đều có một electron ở lớp bên ngoài cùng. Điện tích phân tử nhân tăng từ Li (3+), … đến Fr (87+).

+ tế bào phỏng cấu tạo nguyên tử Kali ở team IA, có 1 electron ở lớp bên ngoài cùng:

*

III. SỰ BIỂN ĐỔI TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ trong BẢNG TUẦN HOÀN


1. Trong một chu kì

- trong một chu kỳ, lúc đi từ trên đầu đến cuối chu kỳ luân hồi theo chiều tăng của điện tích hạt nhân:

+ Số e phần ngoài cùng của nguyên tử tăng dần từ là 1 đến 8 electron.

+ Tính kim loại của các nguyên tố giảm dầnđồng thời tính phi kim của những nguyên tố tăng dần.

Ví dụ:

Chu kì 2 có 8 nguyên tố:

*

+ Số e lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong chu kỳ luân hồi 2 tăng dần từ một đến 8

+ Đẩu chu kỳ luân hồi 2 là 1 trong kim loại mạnh mẽ (Li), cuối chu kỳ là một trong những phi kim khỏe khoắn (F), kết thúc chu kỳ là 1 trong những khí thảng hoặc (Ne).

2. Trong một nhóm

Trong một nhóm, khi đi từ bên trên xuống dưới theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

- Số lớp electron của nguyên tử tăng dần.

- Tính kim loại của các nguyên tố tăng dầnđồng thời tính phi kim của những nguyên tố bớt dần.

Ví dụ: Nhóm IA bao gồm 6 nguyên tố từ Li đến Fr

+ Số lớp electron tăng cao từ 2 mang lại 7. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử đều bằng 1.


+ Tính kim loại của những nguyên tố tăng dần. Đầu đội IA, Li là kim loại hoạt động hóa học dạn dĩ cuối nhóm là sắt kẽm kim loại Fr vận động hóa học rất mạnh

IV. Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Biết vị trí của nhân tố ta có thể suy đoán cấu tạo nguyên tử và đặc thù của nguyên tố.

Ví dụ:

Biết: Nguyên tố A tất cả số hiệu nguyên tử là 17, chu kì 3, nhóm VIIA.

Xác định được:

+ yếu tố A gồm số hiệu nguyên tử là 17, suy ra năng lượng điện hạt nhân của nguyên tử A là 17+, nguyên tử A có 17 electron.

+ A nghỉ ngơi chu kì 3, suy ra nguyên tử A gồm 3 lớp electron. Vì chưng ở ngay gần cuối chu kì 3 đề xuất A là 1 trong phi kim mạnh, tính phi kim của A bạo phổi hơn của yếu tố trước nó trong cùng chu kì (là S bao gồm số hiệu là 16).

+ A ở nhóm VIIA nên phần ngoài cùng tất cả 7 electron, tính phi kim của A yếu rộng của nguyên tố phía bên trên nó trong cùng nhóm (là F có số hiệu nguyên tử là 9) nhưng bạo dạn hơn yếu tố đứng dưới nó trong cùng nhóm (là Br tất cả số hiệu nguyên tử là 35).

2. Biết cấu trúc nguyên tử của nguyên tố có thể suy đoán vị trí và đặc thù nguyên tố đó.

Xem thêm: Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 1 : Nice To See You Again

Ví dụ:

Biết: Nguyên tố X có điện tích hạt nhân là 11+, nguyên tử X gồm 3 lớp electron, lớp bên ngoài cùng có một electron.