tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Nung 29,4g Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao thu được chất rắn B. Cân nặng chắt rắn B có khối lượng 25,8g. Tính số nguyên tử oxi vào B


*

Cu(OH)2=> CuO + H2O nCuO=nCu(OH)2=0,3 mol =>mCuO=24 g=> Cu(OH)2 không phản ứng hết hotline x là số mol Cu(OH)2 phản ứng =>nCu(OH)2 dư=0,3-x => m Sau=80x+98*(0,3-x)=25,8 => x=0,2 mol => nO=nCuO+2nCu(OH)2 dư=0,2+0,1*2=0,4 mol => số nguyên tử O= 0,4*6,02*10^24=...

Bạn đang xem: Khi nung đồng (ii) hidroxit cu(oh)2, thu được hơi nước và chất rắn có màu?


*

Nung 29,4 gam Cu (OH)2 lần ở nhiệt độ cao nhận được 25,8 g hóa học rắn B. Hãy tính thành phần tỷ lệ của mỗi hóa học trong B.


(n_Culeft(OH ight)_2=dfrac29,498=0,3mol)

(n_B=dfrac25,880=0,3225mol)

(Culeft(OH ight)_2underrightarrowt^oCuO+H_2O)

0,3 0,3225

0,3 0,3

0 0,0225

(m_CuO=0,0225cdot80=1,8g)

(\%m_Cu=dfrac0,0225cdot641,8cdot100\%=80\%)

(\%m_O=100\%-80\%=20\%)


(n_Culeft(OH ight)_2=0,3left(mol ight)\ Culeft(OH ight)_2-^t^o ightarrow CuO+H_2O\ Tacó:n_CuO=n_Culeft(OH ight)_2=0,3left(mol ight)\ m_CuO=0,3.80=24left(g ight)


Nung 6,06g kali nitrat ở ánh nắng mặt trời cao để phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cân nặng lại chất rắn sau bội phản ứng thì thấy trọng lượng chất rắn thu được là 5,1g.PT pư chữ: Kali nitrat(rắn) --> Kali nitrat(rắn) + oxi (khí)Em hãy giải thích vì sao cân nặng chất rắn giảm. Tính thể tích khí Oxi xuất hiện (điều kiện thường) biết ở điều kiện thuwongfm 1 mol hóa học khí chiếm phần thể tích 24 lít.


Khối lượng rắn sau khi nung bớt do có khí O2 thoát ra

Theo ĐLBTKL: (m_KNO_3=m_KNO_2+m_O_2)

=> (m_O_2=6,06-5,1=0,96left(mol ight))

=> (n_O_2=dfrac0,9632=0,03left(mol ight))

=> VO2 = 0,03.24 = 0,72 (l)


(n_KNO_3=dfrac6,06101=0,06mol)

(n_KNO_2=dfrac5,185=0,06mol)

(2KNO_3underrightarrowt^o2KNO_2+O_2)

0,06 0,06 0,03

Ở điều kiện thường, cứ 1 mol chất khí chiếm phần 24l về thể tích.

(Rightarrow)0,03mol hóa học khí (O_2) có thể tích là:

(V_O_2=0,03cdot24=0,72l=720ml)


Hỗn thích hợp X gồm tía và Cu,khi nung X với khí oxi dư thì trọng lượng chất rắn tăng thêm 6,4g.Khi cho chất rắn chiếm được sau làm phản ứng công dụng với khí H2 dư ở ánh sáng cao thì trọng lượng chất rắn giảm xuống 3,2g.Tính % khối lượng từng chất trong X.


Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2

Ba2++ SO42- → BaSO4

nOH-= 2.nFe2++ 2.nCu2+=0,4 mol= (V.0,1.2+V.0,2)/1000 suy ra V= 1000 ml

Fe2O3: 0,05 mol; CuO: 0,1 mol; BaSO4: 0,1 mol gồm tổng khối lượng là 39,3 gam


nMg = 0,04. Thứ tự những phản ứng xảy ra:

Do đó dung dịch B bao gồm chứa 0,04 mol Mg(NO3)2 cùng Cu(NO3)2 dư.

Đem nung kết tủa thì được chất rắn là MgO. Có nMgO = n M g ( N O 3 ) 2 = 0,04  


giúp em bài xích này với ,em đang bắt buộc gấp ạ.

Xem thêm: Ảnh Máy Tính Casio 580 Vnx Giá Bao Nhiêu? Mua Ở Đâu Rẻ? Mua Ở Đâu Rẻ

Nung nóng trọn vẹn kalipemanganat ở nhiệt độ cao, sau bội nghịch ứng chiếm được 10,08 lít oxi(đktc).

a/ Tính trọng lượng kalipemanganat bị nung?

b/Tính cân nặng chất rắn xuất hiện sau phản ứng?

c/Nếu dùng oxi nói trên rất có thể đốt cháy từng nào gam sắt?


a)(n_O_2=dfrac10,0822,4=0,45mol)

(2KMnO_4underrightarrowt^oK_2MnO_4+MnO_2+O_2)

0,9 0,45

(m_KMnO_4=0,9cdot158=142,2g)

b)(m_K_2MnO_4=0,45cdot197=88,65g)

c)(2Fe+O_2underrightarrowt^o2FeO)

0,9 0,45

(m_Fe=0,9cdot56=50,4g)


(2KMnO_4underrightarrowt^oK_2MnO_4+MnO_2+O_2uparrow)

(nO_2=dfrac10,0822,4=0,45left(mol ight))

(nKMnO_4=0,45.2=0,9left(mol ight))

(mKMnO_4=0,9.left(39+55+16.4 ight)=142,2left(g ight))

(nK_2MnO_4=nO_2=0,45left(mol ight))

(mK_2MnO_4=0,45.left(39.2+55+16.4 ight)=88,65left(g ight))

(3Fe+2O_2underrightarrowt^oFe_3O_4)

3mol 2mol 1mol 

(nO_2=0,45left(mol ight))

=> (nFe=0,45.dfrac32=0,675left(mol ight))

=> (mFe=0,675.56=37,8left(g ight))


dẫn khí teo qua hỗn hợp rắn A gồm FeO, CuO ở ánh nắng mặt trời cao thu được chất rắn B và khí D cho khí D lội qua dung dịch Ba(OH>2 dư thì chiếm được m gam kết tủa BaCO3

a. tính m, biết sau khi cân lại B thì thấy trọng lượng bị sụt giảm 4,8 gam so với cân nặng B

c.tính cân nặng mỗi khí trong 1 nửa của D. Biết trong D, khí CO chiếm phần 20% về thể tích

lm hộ giúp em. Em đề xuất gấp sáng sủa chiều mai ạ

 


dẫn khí teo qua hỗn hợp rắn A gồm FeO, CuO ở nhiệt độ cao thu được chất rắn B với khí D cho khí D lội qua hỗn hợp Ba(OH>2 dư thì thu được m gam kết tủa BaCO3

a. tính m, biết sau thời điểm cân lại B thì thấy cân nặng bị giảm sút 4,8 gam so với trọng lượng B

c.tính khối lượng mỗi khí trong 1 nửa của D. Biết trong D, khí CO chiếm phần 20% về thể tích

 

 

 


đun nóng 22,12 gam kmno4 thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn a với v lít khí o2 (ở đktc). Mang lại lưỡng khí a thu được tính năng với 10,24 gam cu ở ánh sáng cao thu được các thành phần hỗn hợp chất b a, viết cấc pthh xảy ra ? tính v? b, tính trọng lượng chất rắn a và chất rắn b? biết những phản ứng xảy ra trọn vẹn 2. Xác định khối lượn