- Đếm xem vào phần thập phân của tất cả hai vượt số bao gồm bao nhiêu chữ số rồi sử dụng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số tính từ lúc phải quý phái trái.

Bạn đang xem: Nhân hai số thập phân

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính:

a) (13,5 imes 2,4) b) (2,56 imes 4,8)

Bài giải

a) Ta để tính rồi làm như sau:


*

*

+) tính chất giao hoán: khi đổi khu vực hai vượt số của một tích thì tích không gắng đổi.

(a imes b = b imes a)

+) tính chất kết hợp: khi nhân một tích nhì số với số thứ cha ta hoàn toàn có thể nhân số trước tiên với tích của nhì số còn lại.

((a imes b) imes c = a imes (b imes c))


Quy tắc: Khi nhân một số thập phân cùng với (0,1;,,0,01;,,0,001;,,...) ta chỉ câu hỏi chuyển vết phẩy của số kia lần lượt sang phía bên trái một, hai, ba, … chữ số.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Công Ng Hệ Thống Làm Mát Bằng Nước Có Chi Tiết Đặc Trưng Nào ?


Ví dụ 2: Nhân nhẩm:

$eginarrayl12,8 imes 0,1 quad quad quad quad quad quad quad quad quad quad724,6 imes 0,01\4774 imes 0,001 quad quad quad quad quad quad quad quad quad 59632,7 imes 0,0001 endarray$

Cách giải:

$eginarrayl12,8 imes 0,1 = 1,28 \ 724,6 imes 0,01 = 7,246\4774 imes 0,001 = 4774,0 imes 0,001 = 4,774 \ 59632,7 imes 0,0001 = 5,96327 endarray$

Chú ý: ví như số chữ số tại đoạn nguyên của một trong những ít hơn số chữ số (0) của những số (0,1;,,0,01;,,0,001;,,...) thì khi nhân nhì số ta rất có thể viết thêm một trong những thích hợp chữ số (0) vào phía bên trái phần nguyên của số đó rồi nhân như bình thường.

Ví dụ 3: Nhân nhẩm:

$eginarrayl6,5 imes 0,1 quad quad quad quad quad quad quad quad và 35 imes 0,01\71,4 imes 0,001 quad quad quad quad quad quad &42,8 imes 0,0001 endarray$

Cách giải:

Ta có:

$eginarrayl6,5 imes 0,1 = 06,5 imes 0,1 = 0,65 \ 35 imes 0,01 = 35,0 imes 0,01 = 035,0 imes 0,01 = 0,35\71,4 imes 0,001 = 0071,4 imes 0,001 = 0,0714 \ 42,8 imes 0,0001 = 00042,8 imes 0,0001 = 0,00428 endarray $

Vậy: 

$eginarrayl6,5 imes 0,1 = 0,65 quad quad quad quad quad quad quad quad quad & 35 imes 0,01 = 0,35\71,4 imes 0,001 = 0,0714 quad quad quad quad quad quad &42,8 imes 0,0001 = 0,00428 endarray$