Câu hỏi :

Nguyên tử của yếu tắc X tất cả electron ở tầm mức năng lượng tối đa là 3p. Nguyên tử của nhân tố Y cũng có thể có electron làm việc mức tích điện 3p và có một electron ở phần ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn nhát nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là


*