I. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC LÀ GÌ?

1. Định nghĩa

Nguyên tố hóa học là tập hợp mọi nguyên tử thuộc loại, bao gồm cùng số proton trong phân tử nhân.Các nguyên tử thuộc và một nguyên tố hóa học đều phải có tính hóa chất như nhau.

Như vậy, số p là số đặc trưng của một yếu tố hóa học. Những nguyên tử cùng một nguyên tố hóa học đều phải có tính hóa chất như nhau.

-->