Nguồn điện có \(r = 0,2\Omega \), mắc với \(R = 2,4\Omega \) thành mạch kín, khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu R là 12 V. Suất điện động của nguồn là


Phương pháp giải:

Vận dụng biểu thức định luật ôm cho toàn mạch: \(I = \dfrac{E}{{R + r}}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(I = \dfrac{E}{{R + r}}\)

Hiệu điện thế giữa hai đầu R: \(U = I.R \Leftrightarrow U = \dfrac{E}{{R + r}}.R\)

\(\begin{array}{l} \Leftrightarrow 12 = \dfrac{E}{{2,4 + 0,2}}.2,4\\ \Rightarrow E = 13V\end{array}\)

Chọn C


Chọn đáp án C.Suất điện động của nguồn là

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một nguồn điện có suất điện động 6V và điện trở trong 1Ωthì có thể cung cấp cho mạch ngoài một công suất lớn nhất là

Một nguồn điện có suất điện động 15V, điện trở trong 0,5Ωmắc với mạch ngoài có hai điện trở R1=20Ω và R2=30Ω mắc song song. Công suất của mạch ngoài là

Để trang trí người ta dùng các bóng đèn 12V-6W mắc nối tiếp vào mạng điện có hiệu điện thế 240V. Để các bóng đèn sáng bình thường thì số bóng đèn phải sử dụng là

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch điện gồm 4 điện trở 6Ωmắc song song là 12V. Dòng điện chạy qua mỗi điện trở bằng

Một bếp điện có hiệu điện thế và công suất định mức là 220V và 1100W. Điện trở của bếp điện khi hoạt động bình thường là

Một acquy suất điện động 6V điện trở trong không đáng kể, mắc với bóng đèn 6V-12W thành mạch kín. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn là

Một acquy có suất điện động 2V, điện trở trong 1Ω. Nối hai cực của acquy với điện trở R=9Ωthì công suất tiêu thụ trên điện trở R là


Một nguồn điện có suất điện động 6V và điện trở trong 1Ωthì có thể tạo ra được một dòng điện có cường độ lớn nhất là

Một bóng đèn khi mắc vào mạng điện có hiệu điện thế 110V thì cường độ dòng điện qua đèn là 0,5A và đèn sáng bình thường. Nếu sử dụng trong mạng điện có hiệu điện thế 220V thì phải mắc với đèn một điện trở là bao nhiêu để bóng đèn sáng bình thường?

Tại hiệu điện thế 220V công suất của một bóng đèn bằng 100W. Khi hiệu điện thế của mạch giảm xuống còn 110V, lúc đó công suất của bóng đèn bằng

Hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn là 10V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là 2A. Hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn đó là 15V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn đó là

Công suất sản ra trên điện trở 10Ωbằng 90W. Hiệu điện thế trên hai đầu điện trở bằng

Một điện trở R1mắc song song với điện trở R2=12Ωrồi mắc vào một nguồn điện có suất điện động 24V điện trở trong không đáng kể. Cường độ dòng điện qua hệ là 3A Giá trị của R1là

Điện trở của hai điện trở 10Ωvà 30Ω ghép song song là

Người ta cắt một đoạn dây dẫn có điện trở R thành 2 nửa bằng nhau và ghép các đầu của chúng lại với nhau. Điện trở của đoạn dây đôi này bằng


Một nguồn điện có điện trở trong r = 0 , 2 Ω mắc với điện trở mạch ngoài R = 2 , 4 Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 6V. Suất điện động của nguồn điện là:

A.

Bạn đang xem: Nguồn điện có r 0 2

E = 2 , 5 V

B. E = 5 , 5 V

C. E = 6 , 5 V

D. E = 30 V

Các câu hỏi tương tự

Mắc một điện trở R = 5 Ω với một nguồn điện có điện trở trong bằng 0 , 1 Ω thành mạch điện kín thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 V. Suất điện động của nguồn điện bằng

A. 12,24 V


B. 12,48 V

C. 12

D. 12,8V

Một nguồn điện một chiều có điện trở trong r = 0 , 1 Ω ,được mắc với điện trở R = 4 , 8 Ω tạo thành một mạch kín. Bỏ qua điện trở của dây nối, khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 V. Suất điện động của nguồn là:

A. 12,25 V

B. 25,48 V

C. 24,96 V

D. 12 V

Một nguồn điện có suất điện và điện trở trong là E = 6 V, r = 1 Ω . Hai điện trở R 1 = 2 Ω , R 2 = 3 Ω mắc nối tiếp với nhau rồi mắc với nguồn điện trên thành mạch kín. Hiệu điện thế hai đầu R 1 bằng

A. 1 V

B. 2 V

C. 6 V

D. 3 V

Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 Ω được mắc với điện trở 4,8 Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 V. Suất điện động của nguồn điện là:

A. E = 12,00 V

B. E = 11,75 V

C. E = 14,50 V

D. E = 12,25 V

Một nguồn điện có điện trở trong r = 0 , 2 Ω mắc với điện trở mạch ngoài R = 2 , 4 Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 6 V .Suất điện động của nguồn điện là:

A. E = 2 , 5 V

B. E = 5 , 5 V

C. E = 6 , 5 V

D. E = 30 V


Một bộ nguồn gồm nguồn điện E 1 = 12 V , điện trở trong r 1 = 1 Ω , được mắc nối tiếp với nguồn điện E 2 = 4 V , r 2 = 2 Ω rồi mắc nối tiếp với điện trở R thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện E 2 bằng 0 V. Điện trở R có giá trị

A. 4 Ω

B. 8 Ω

C. 5 Ω

D. 2 Ω

Một nguồn điện có suất điện động E = 12 V và điện trở trong 2 Ω. Nối điện trở R vào hai cực của nguồn điện thành mạch kín thì công suất tiêu thụ điện trên điện trở R bằng 16 W. Biết R > 2 Ω, giá tri của điện trở R bằng

A. 3 Ω.

B. 6 Ω.

C. 5 Ω.

D. 4 Ω.

Nguồn điện có suất điện động E = 12 V và có điện trở trong r = 3 Ω. Mạch ngoài có 3 điện trở : R 1 = R 2 = 30 Ω , R 3 = 7 , 5 Ω . Biết các điện trở được mắc song song với nhau. Hiệu suất của nguồn là

A. 62,5%.

B.94,75%.

C.92,59%.

D.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 6, Top 10 Đề Thi Vào Lớp 6 Môn Tiếng Việt Năm 2021

82,5%.

Một nguồn điện có suất điện động e = 6V; điện trở trong r = 0,5W được mắc với một điện trở R = 2,5W tạo thành một mạch kín. Cường độ dòng điện qua điện trở R và hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện tương ứng là

Lịch thi đấu World Cup