§ 3. TOÁN VỀ TUỔI bài bác 1: Năm nay, tuổi cô gấp 8 lần tuổi cháu. Mười 2 năm sau, tuổi cô vội 2, 4 lần tuổi cháu. Tính tuổi của nhì cô con cháu hiện nay. Hd: Hiệu số tuổi của hai cô cháu bây chừ là: 8 – 1 = 7 (lần tuổi con cháu hiện nay) Hiệu số tuổi của hai cô con cháu khi tuổi cô vội vàng 2, 4 lần tuổi cháu là 2, 4 – 1 = 1, 4 (lần tuổi con cháu lúc đó) vày hiệu số tuổi của 2 cô cháu không đổi khác theo thời gian...
Bạn đang xem: Năm nay tuổi cô hơn 4 lần tuổi cháu là 2 tuổi


§ 3. TOÁN VỀ TUỔIBài 1: Năm nay, tuổi cô cấp 8 lần tuổi cháu. Mười 2 năm sau, tuổi cô vội 2, 4 lầntuổi cháu. Tính tuổi của nhì cô con cháu hiện nay. Hd: Hiệu số tuổi của hai cô cháu hiện nay là: 8 – 1 = 7 (lần tuổi cháu hiện nay) Hiệu số tuổi của nhì cô con cháu khi tuổi cô vội 2, 4 lần tuổi cháu là 2, 4 – 1 = 1,4 (lần tuổi con cháu lúc đó) vì chưng hiệu số tuổi của 2 cô con cháu không thay đổi theo thời gian nên: 7 lần tuổicháu bây chừ = 1, 4 lần tuổi con cháu lúc đó. Hay biện pháp khác: 1lần tuổi cháu hiện thời = 0, gấp đôi tuổi cháu lúc đó Ta có sơ đồ: Tuổi cháu hiện nay: Tuổi con cháu sau 12 năm: Tuổi cháu hiện giờ là 12 : (5 – 1) 1 = 3 (tuổi) Tuổi cô hiện nay là 3 8 = 24 (tuổi)Bài 2: bây giờ tuổi cha gấp 5 lần tuổi con. Trước đó 6 năm tuổi thân phụ gấp 17 lầntuổi con.Tính tuổi của thân phụ và của nhỏ hiện nay. Hd: Hiệu số tuổi của hai thân phụ con hiện giờ là: 5 – 1 = 4 (lần tuổi bé hiện nay) Hiệu số tuổi của hai thân phụ con khi tuổi thân phụ gấp 17 lần tuổi bé là 17 – 1 = 16(lần tuổi con lúc đó) vị hiệu số tuổi của 2 thân phụ con không đổi khác theo thời hạn nên: 4 lần tuổicon hiện thời = 16 lần tuổi bé khi đó. Hay bí quyết khác: 1lần tuổi con bây giờ = 4 lần tuổi con lúc đó Ta tất cả sơ đồ: Tuổi nhỏ trước 6 năm: Tuổi nhỏ hiện nay: Tuổi con bây chừ là: 6 : (4 – 1) 4 = 8 (tuổi) Tuổi cô hiện thời là : 8 5 = 40 (tuổi)Bài 3: trong năm này tuổi của 2 phụ thân con cộng lại bởi 36. Đến khi tuổi con bởi tuổi phụ thân 5hiện ni thì tuổi con bằng tuổi phụ thân lúc đó. Tìm kiếm tuổi 2 phụ vương con hiện nay. 9Hd: trường hợp coi tuổi con về sau là 5 phần thì tuổi phụ vương sau này là 9 phần như thế. Khi đó hiệu số tuổi của 2 phụ thân con là 9 – 5 = 4 (phần) Vì hiện nay tuổi phụ vương bằng tuổi con về sau nên hiện giờ tuổi cha chiếm 5phần cơ mà hiệu số tuổi của 2 phụ vương con không chuyển đổi theo thời gian (hiệu là 4 phần)nên số phần tuổi nhỏ là 5 – 4 = 1(phần). Vị đó hiện giờ số phần tuổi của 2 phụ vương conlà 5 + 1 = 6 (phần) Ta gồm sơ đồ: Tuổi nhỏ hiện nay: 36 tuổi Tuổi cha hiện nay: Tuổi con sau này: Tuổi thân phụ sau này: Vậy tuổi con bây chừ là 36 : 6 = 6 (tuổi). Tuổi cha bây chừ là 36 – 6 = 30 (tuổi).Bài 4: Năm nay, tuổi cha gấp 2,2 lần tuổi con. Hai mươi lăm năm về trước, tuổi bốgấp 8,2 lần tuổi con. Hỏi khi tuổi cha gấp 3 lần tuổi con thì con bao nhiêu tuổi? Hd: Tuổi bố bây giờ hơn tuổi con số lần là: 2, 2 – 1 = 1,2 (lần tuổi con hiện nay). Tuổi bố từ thời điểm cách đây 25 năm hơn tuổi số lượng lần là 8, 2 – 1 = 7,2 (lần tuổi conlúc đó). Vậy ta suy ra: 1,2 lần tuổi con bây chừ = 7,2 lần tuổi nhỏ lúc đó. Tuổi con bây giờ gấp tuổi con 25 năm trước số lần là: 7,2 : 1,2 = 6 (lần). Ta tất cả sơ đồ: Tuổi con trước đây: 25 Tuổi bé hiện nay: Tuổi con hiện nay là: 25 : (6 – 1) 6 = 30 (tuổi). Tuổi bố hiện giờ là : 30 2,2 = 66 (tuổi). Hiệu số tuổi của 2 cha con hiên nay là: 66 – 30 = 36 (tuổi) Ta gồm hiệu số tuổi của 2 cha con lúc tuổ khi cha gấp 3 lần tuổi nhỏ là 2 lần tuổicon khi đó. Vì đó gấp đôi tuổi con sau này = 36 tuổi Vậy tuổi con khi ấy là: 36 : 2 = 18 (tuổi)Bài 5: bây giờ tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Trước đây 6 năm tuổi phụ thân gấp 13 lầntuổi con. Tính tuổi của phụ vương và của con bây chừ Hd: Ta có: Hiệu số tuổi của 2 phụ thân con hiên ni là 3 lần tuổi con hiện nay Hiệu số tuổi của 2 phụ thân con trước đây 6 năm là 12 lần tuổi con khi ấy Vậy: 3 lần tuổi con hiện nay = 12 lần tuổi nhỏ trước đây. Ta gồm sơ đồ: Tuổi nhỏ trước đây: Tuổi con hiện nay: 6 Tuổi nhỏ trước đây là 6 : (4 – 1) 1 = 2 (tuổi) Tuổi con bây chừ là: 2 + 6 = 8 (tuổi) Tuổi cha bây giờ là : 8 4 = 32 (tuổi).Bài 6: Tuổi bà trong năm này gấp 4,2 lần tuổi cháu. Mười năm về trước, tuổi bà vội vàng 10,6lần tuổi cháu. Tính tuổi bà cùng tuổi con cháu hiện nay. Hd: vì hiệu số tuổi của nhị bà cháu không chuyển đổi theo thời hạn nên 3,2 lần tuổicháu hiện thời = 9,6 lần tuổi con cháu 10 năm trước. Xuất xắc tuổi cháu bây giờ = 3 lần tuổi con cháu 10 năm trước. Vậy tuổi cháu hiện giờ là: (10 : 2) 3 = 15 (tuổi). Tuổi bà hiện thời là :15 4,2 = 63 (tuổi)Bài 7: Năm nay, tuổi bác bỏ gấp 3 lần tuổi cháu. Mười lăm năm về trước, tuổi bác bỏ gấp9 lần tuổi cháu. Hỏi lúc tuổi bác bỏ gấp gấp đôi tuổi con cháu thì cháu bao nhiêu tuổi? Hd: Tuổi bác bây giờ hơn tuổi con cháu số lần là: 3 – 1 = 2 (lần tuổi cháu hiện nay). Tuổi bác từ thời điểm cách đây 15 năm rộng tuổi cháu số lần là 9 – 1 = 8 (lần tuổi con cháu lúcđó). Vậy suy ra: gấp đôi tuổi cháu bây chừ = 8 lần tuổi con cháu lúc đó. Hay: 1 lần tuổi cháu bây giờ = 4 lần tuổi cháu lúc đó. Tuổi cháu bây giờ là: 15 : (4 – 1) 4 = đôi mươi (tuổi). Tuổi bác bây chừ là: 3 = 60 (tuổi). đôi mươi Khi tuổi chưng gấp gấp đôi tuổi cháu thì tuổi cháu là: 40 : 2 1 = 40 (tuổi).Bài 8: Năm nay, tuổi bà mẹ gấp 2,5 lần tuổi con. Tuy thế 6 về trước, tuổi bà bầu gấp 4 lầntuổi con. Tính tuổi của 2 bà mẹ con hiện nay? Hd: Hiệu số tuổi của 2 bà bầu con hiện giờ là: 2,5 – 1, 5 = 1,5 (lần tuổi nhỏ hiện nay). Hiệu số tuổi của 2 mẹ con trước đây 6 năm là: 4 – 1 = 3 (lần tuổi nhỏ lúc đó). Vậy suy ra: 1, 5 lần tuổi con bây chừ = 3 lần tuổi bé trước đây. Hay: 1 lần tuổi cháu hiện giờ = gấp đôi tuổi cháu lúc đó. Ta tất cả sơ đồ: Tuổi nhỏ trước đây: Tuổi nhỏ hiện nay: 6 Tuổi con bây giờ là: 6 : (2 – 1) 2 = 12 (tuổi). Tuổi mẹ bây giờ là: 2,5 = 30 (tuổi). 12Bài 9: năm nay anh 27 tuổi. Hiểu được năm mà tuổi của anh bởi tuổi của em hiệnnay thì tuổi của anh chỉ bởi nửa tuổi của anh ấy khi đó. Tính tuổi của em hiện tại nay? Hd: Theo bài ra ta có: Tuổi của anh trước đây gấp 2 lần tuổi của em trước đó Tuổi của em hiện giờ gấp gấp đôi tuổi của em trước đây Hiệu số tuổi của 2 bạn bè trước đây tuổi bởi 1 lần tuổi của em trướcđây. Cơ mà hiệu số tuổi của 2 bạn không đổi phải suy ra: Tuổi của anh bây chừ gấp(2 + 1) lần tuổi của em trước đây. Cho nên vì thế có sơ đồ vật sau: Tuổi em trước đây: Tuổi anh trước đây: Tuổi em hiện tại nay: Tuổi anh hiện nay: 27 Tuổi của em hiện nay là: 27 : 3 2 = 18 (tuổi)Bài 10: hiện thời tổng số tuổi của 2 anh và em là đôi mươi tuổi. Hiểu được tuổi của em hiệnnay gấp gấp đôi tuổi của em khi anh bởi tuổi em hiện nay nay. Tính tuổi 2 bạn hiệnnay? Hd: Theo bài bác ra ta có: Tuổi của em bây giờ gấp gấp đôi tuổi của em trước đó Tuổi của anh trước đó gấp gấp đôi tuổi của em trước đây Hiệu số tuổi của 2 bằng hữu trước đây tuổi bởi 1 lần tuổi của em trướcđây. Cơ mà hiệu số tuổi của 2 fan không đổi cần suy ra: Tuổi của anh hiện giờ gấp(2 + 1) lần tuổi của em trước đây. Vì vậy có sơ thứ sau: Tuổi em trước đây: Tuổi anh trước đây: Tuổi em hiện nay: 20 Tuổi anh hiện nay nay: Tuổi của em hiện giờ là: đôi mươi : (3 + 2) 2 = 8 (tuổi) Tuổi của anh hiện nay là: 20 – 8 = 12 (tuổi)Bài 11: bây chừ tổng số tuổi của 2 anh cùng em là 15 tuổi. Biết rằng khi tuổi của embằng tuổi của anh hiện giờ thì tuổi của anh ấy gấp 1,5 lần tuổi của em lúc đó. Tínhtuổi 2 người hiện nay? Hd: Theo bài xích ra ta có: Tuổi của anh trong tương lai gấp 1,5 lần tuổi của em về sau Tuổi của anh hiện nay bằng tuổi của em trong tương lai Hiệu số tuổi của 2 bằng hữu sau này tuổi bằng 0,5 lần tuổi của em saunày. Cơ mà hiệu số tuổi của 2 fan không đổi yêu cầu suy ra: Tuổi của em hiện giờ bằng0,5 lần tuổi của em sau này. Cho nên có sơ trang bị sau: Tuổi em hiện nay: 15 Tuổi anh hiện tại nay: Tuổi em sau này: Tuổi anh sau này: Tuổi của em hiện thời là: 15 : (1 + 2) 2 = 6 (tuổi) Tuổi của anh hiện thời là: 15 – 6 = 9 (tuổi)Bài 12: bây chừ An nhiều hơn Bình 14 tuổi. Tính tuổi của 2 người hiện nay, biết rằng 5khi tuổi của Bình bằng tuổi của An hiện nay thì tuổi của An bằng lần tuổi của Bình 3khi đó. Hd: Theo bài bác ra ta có: 5 Tuổi của An sau này bằng lần tuổi của Bình sau đây 3 5 2 Hiệu số tuổi của 2 người về sau bằng lần tuổi của Bình sau đây -1= 3 3 Tuổi của An bây chừ bằng 1 lần tuổi của Bình trong tương lai Suy ta tuổi của Bình hiện giờ bằng 1 - 2 = 1 lần tuổi của Bình về sau 3 3 Vậy ta bao gồm sơ đồ gia dụng như sau: Tuổi Bình hiện tại nay: 14 Tuổi An hiện nay nay: Tuổi Bình sau này: Tuổi An sau này: Theo sơ vật dụng trên ta có: Tuổi của An hiện giờ là: 14 : (3 – 1) × 3 = 21 (tuổi) Tuổi của Bình hiện giờ là: 14 : (3 – 1) × 1 = 7 (tuổi)Bài 13: hiện nay Hùng nhiều hơn Minh 12 tuổi. Tính tuổi của 2 tín đồ hiện nay, biếtrằng khi tuổi của Minh bằng tuổi của Hùng bây chừ thì tuổi của Minh bởi 3 lần 5tuổi của Hùng khi đó. Hd: Theo bài bác ra ta có: 5 Tuổi của Hùng sau này bằng lần tuổi của Minh sau đây 3 Hiệu số tuổi của 2 người về sau bằng 5 - 1 = 2 lần tuổi của Minh sau 3 3này Tuổi của Hùng hiện nay bằng 1 lần tuổi của Minh sau đây Suy ta tuổi của Minh bây giờ bằng 1 - 2 = 1 lần tuổi của Minh sau này 3 3 Vậy ta gồm sơ thứ như sau: Tuổi Minh hiện tại nay: 12 Tuổi Hùng hiện nay: Tuổi Minh sau này: Tuổi Hùng sau này: Theo sơ đồ vật trên ta có: Tuổi của Hùng hiện thời là: 12 : (3 – 1) × 3 = 18 (tuổi) Tuổi của Minh bây chừ là: 12 : (3 – 1) × 1 = 6 (tuổi)Bài 14: bây chừ tuổi của tía gấp 4 lần tuổi của bé và tổng thể tuổi của 2 ba con là50 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa tuổi bố gấp 2 lần tuổi con? Hd: Theo bài bác ra ta có: Tuổi của bố bây giờ là: 50 : (4 + 1) × 4 = 40 (tuổi) Tuổi của con bây giờ là: 50 : (4 + 1) × 1 = 10 (tuổi) Hiệu số tuổi của 2 bố con hiện giờ là 40 – 10 = 30 (tuổi) Hiệu số tuổi của 2 cha con trong tương lai bằng 1 lần tuổi của con về sau Mà hiệu số tuổi của 2 fan không đổi theo thời gian nên suy ra: 1 lầntuổi của con về sau bằng 30 tuổi. Cho nên có sơ thiết bị về quan hệ giữa tuổi conhiện ni và sau này như sau: Tuổi của con bây chừ là: trăng tròn : (3 - 1) 1 = 10 (tuổi) Vậy số năm kế tiếp để tuổi ba gấp gấp đôi tuổi bé là: 30 – 10 = trăng tròn (năm)Bài 15: bây chừ tuổi của ba gấp 4 lần tuổi của con và sau hai mươi năm nữa tuổi của bốgấp 2 lần tuổi con. Tính tuổi của hai ba con hiện tại nay? Hd: Theo bài xích ra ta có: Hiệu số tuổi của 2 bố con bây giờ bằng 3 lần tuổi của con hiện thời Hiệu số tuổi của 2 cha con sau hai mươi năm bằng 1 lần tuổi của nhỏ khi đó mà hiệu số tuổi của 2 tín đồ không thay đổi theo thời hạn nên suy ra: 3 lầntuổi của con bây chừ bằng 1 lần tuổi của nhỏ sau 20 năm. Cho nên vì vậy có sơ đồ dùng về mốiquan hệ thân tuổi con bây giờ và sau đây như sau: Tuổi nhỏ hiện nay: hai mươi năm Tuổi bé sau trăng tròn năm: Tuổi của con hiện thời là: 20 : (3 - 1) 1 = 10 (tuổi) Tuổi của bố hiện thời là: 10 × 4 = 40 (tuổi)Bài 16: bây giờ tổng số tuổi của 2 bố con là 50 tuổi cấp và hiểu được sau trăng tròn nămnữa tuổi của tía gấp gấp đôi tuổi con. Tính tuổi của hai bố con hiện tại nay? Hd: Theo bài bác ra ta có: toàn bô tuổi của 2 ba con hiện nay bằng 50 tuổi Vậy toàn bô tuổi của 2 bố con sau hai mươi năm là: 2 × đôi mươi + 50 = 90 (tuổi) mà sau hai mươi năm tuổi cha gấp gấp đôi tuổi con. Bởi vậy ta sẽ đưa bài xích toánvề dạng toán tìm 2 số khi biết tổng bằng 90 với tỷ số là một trong . Cho nên vì vậy ta tính được tuổ i 2con sau 20 năm như sau: Tuổi của con sau hai mươi năm là: 90 tuổi : ( 2 + 1) × 1 = 30 (tuổi) Tuổi của con hiện thời là: 30 - 20 = 10 (tuổi) Tuổi của bố bây giờ là: 50 - 10 = 40 (tuổi)Bài 17: bây giờ chị rộng em 7 tuổi. Biết rằng khi tuổi của em bởi tuổi của chị ấy hiệnnay thì tuổi của chị ý gấp 1,5 lần tuổi của em lúc đó. Tính tuổi 2 tín đồ hiện nay? Hd: Theo bài ra ta có: Tuổi của chi trong tương lai gấp 1,5 lần tuổi của em sau đây Tuổi của chị bây chừ bằng tuổi của em sau đây Hiệu số tuổi của 2 chị e m về sau tuổi bằng 0,5 lần tuổi của em saunày. Mà hiệu số tuổi của 2 tín đồ không đổi, yêu cầu suy ra: Tuổi của em hiện nay bằng0,5 lần tuổi của em sau này. Cho nên có sơ đồ dùng sau: Tuổi em hiện nay nay: 7 Tuổi chị hiện nay: Tuổi em sau này: Tuổi chị sau này: Tuổi của em bây chừ là: 7 : (2 - 1) 1 = 7 (tuổi) Tuổi của anh bây chừ là: 7 + 7 = 14 (tuổi)Bài 18: năm nay chị 25 tuổi. Biết rằng năm mà tuổi của chị bởi tuổi của em hiệ n 1nay thì tuổi của em chỉ bằng tuổi của chị khi đó. Tính tuổi của em hiện nay? 3 Hd: Theo bài ra ta có: Tuổi của chị trước đây gấp 3 lần tuổi của em trước đó Tuổi của em bây giờ gấp 3 lần tuổi của em trước đây Hiệu số tuổi của 2 chị em trước đó tuổi bằng gấp đôi tuổi của em trướcđây. Mà lại hiệu số tuổi của 2 người không đổi cần suy ra: Tuổi của chị bây chừ gấp(3 + 2) lần tuổi của em trước đây. Vì thế có sơ đồ dùng sau: Tuổi em trước đây: Tuổi chị trước đây: Tuổi em hiện nay nay: Tuổi chị hiện nay nay: 25 Tuổi của em hiện thời là: 25 : 5 3 = 15 (tuổi)Bài 19: năm nay em 4 tuổi. Hiểu được năm nhưng tuổi của em bằng tuổi của chị ấy hiện 3nay thì tuổi của em chỉ bằng tuổi của chị ý khi đó. Tính tuổi của chị ấy hiện nay? 5 Hd: Theo bài ra ta có: 5 Tuổi của chị sau này bằng lần tuổi của em sau đây 3 Tuổi của chị hiện nay bằng 1 lần tuổi của em sau đây 5 2 Hiệu số tuổi của 2 chị em sau đây tuổi bởi - 1 = lần tuổi của em 3 3sau này. Mà hiệu số tuổi của 2 fan không đổi cần suy ra: Tuổi của em hiện thời 4 21bằng 1 - = lần uổi em ủaệem sau này. Cho nên có sơ vật sau: T tuổi c hi n nay: 3 3 Tuổi chị hiện nay nay: Tuổi em sau này: Tuổi chị sau này: Tuổi của chị hiện thời là: 4 : 1 3 = 12 (tuổi)Bài 20: hiện giờ chị rộng em 6 tuổi. Biết rằng khi tuổi của em bởi tuổi của chị hiệnnay thì tuổi của chị ý gấp 3 lần tuổi của em hiện tại nay. Tính tuổi 2 người hiện nay? Hd: Theo bài xích ra ta có: Tuổi chị hiện giờ bằng tuổi em sau này. Hiệu số tuổi của 2 chị em hiện nay và về sau đều bằng 6 tuổi. Vì vậy suy ra: Tuổi của em hiện thời + 6 tuổi = Tuổi của em trong tương lai Tuổi của em về sau + 6 tuổi = Tuổi của chị sau đây Suy ra: Tuổi của em bây chừ + 12 tuổi = Tuổi của chị về sau Mà ta biết rằng: Tuổi của chị sau đây gấp 3 lần tuổi em hiện nay nay.

Xem thêm: Nghiên Cứu Khoa Học Sư Phạm Ứng Dụng Cấp Tiểu Học, Nghiên Cứu Khoa Học Sư Phạm Ứng Dụng

Vậy suy ra: Tuổi của em hiện giờ + 12 tuổi = 3 × Tuổi của em hiện giờ  2 × Tuổi của em hiện nay = 12 (tuổi)  Tuổi của em hiện thời là: 12 : 2 = 6 (tuổi) Tuổi của chị hiện thời là: 6 + 6 = 12 (tuổi)Bài 21: Tính tuổi của hai bằng hữu hiện nay. Biết rằng 62,5% tuổi anh rộng 75% tuổiem là 2 tuổi và một nửa tuổi anh hơn 37,5% tuổi em là 7 tuổi Hd: Theo bài ra ta có: 50% tuổi anh hơn 37,5% tuổi em là 7 tuổi  100% tuổi anh hơn 75% tuổi em là 14 tuổi nhưng 62,5% tuổi anh hơn 75% tuổi em là 2 tuổi  100% - 62,5% = 37,5% tuổi anh là 14- 2 = 12 tuổi Vậy tuổi anh là: 12 : 37,5 × 100 = 32 (tuổi) 75% tuổi em bây chừ là: 32 - 14 = 18 (tuổi) Tuổi em bây giờ là: 18 : 75 × 100 = 24 (tuổi)