Trong những dung dịch sau : Na2SO4, NaHSO4, H3PO4, Na2HPO3, CaCl2, FeCl3, Na2S, NH4NO3, có bao nhiêu hỗn hợp có môi trường xung quanh axit ?

Bạn đang xem: Nahso4 là hóa học điện li mạnh bạo hay yếu

Dung dịch có môi trường xung quanh axit gồm:

+ axit

+ muối tạo vì bazơ yếu đuối và cội axit mạnh

+ muối hạt axit có khả năng phân li trọn vẹn ra H+
Bạn đang xem: Nahso4 là chất điện li mạnh hay yếu

*

*

*

*

*

(ĐH B - 2008)Cho dãy những chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là

Cho những chất sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số chất điện li yếu ớt là

Trong hỗn hợp CH3COOH 4,3.10-2 M bạn ta xác minh được nồng độ ion H+ là 8,6.10-4 M. Tỷ lệ phân tử CH3COOH phân li ra ion là

Trong các muối sau : NaCl, Na2CO3, K2S, Na2SO4, KNO3, NH4Cl, ZnCl2, phần lớn muối có môi trường xung quanh trung tính là

Trong những dung dịch sau : Na2SO4, NaHSO4, H3PO4, Na2HPO3, CaCl2, FeCl3, Na2S, NH4NO3, bao gồm bao nhiêu dung dịch có môi trường axit ?

Cho dãy các chất Al, Al(OH)3, NaHCO3, Na2SO4, Zn(OH)2. Số hóa học trong dãy vừa làm phản ứng được với dung dịch HCl, vừa bội phản ứng được với dung dịch NaOH là

Cho các chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Số chất có tính lưỡng tính là

Khối lượng chất rắn khan lúc cô cạn dung dịch cất 0,01 mol K+, 0,025 mol Cu2+, 0,05 mol Cl- với a mol $SO_4^2 - $ là

Một dung dịch cất 0,2 mol Cu2+; 0,3 mol K+, a mol $NO_3^ - $ với b mol $SO_4^2 - $. Tổng khối lượng muối tan tất cả trong dung dịch là 62,3 gam. Giá trị của a cùng b theo lần lượt là

Dung dịch Y cất Ca2+ (0,1 mol), Mg2+ (0,3 mol), $Cl^ - $ (0,4 mol), $HCO_3^ - $ (y mol). Khi cô cạn hỗn hợp lượng muối bột khan chiếm được là

Khi cho 100 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml hỗn hợp HCl nhận được dung dịch bao gồm chứa 6,525 gam chất tan. Mật độ mol của HCl trong hỗn hợp đã cần sử dụng là

Cho m gam các thành phần hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml hỗn hợp X chứa hỗn hợp axit HCl 1M với axit H2SO4 0,5M chiếm được 5,32 lít H2 (ở đktc) với dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Hỗn hợp Y gồm pH là:

Trộn 100ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375 M cùng HCl 0,0125 M) thu đ­ược dung dịch X, quý giá pH của dung dịch X là:

Trộn 200 ml dd láo hợp tất cả HNO3 0,3M với HClO4 0,5M cùng với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/lit thu được dd gồm pH = 3. Vậy a có giá trị là:

Thể tích của n­ước đề nghị thêm vào 15 ml hỗn hợp axit HCl có pH = 1 để đ­ược dung dịch axit tất cả pH = 3 là:

Trộn V1 lít hỗn hợp HCl (pH = 5) cùng với V2 lít hỗn hợp NaOH (pH = 9) chiếm được dung dịch gồm pH = 8. Tỉ lệ thành phần V1/ V2 là:

Cho 40 ml hỗn hợp HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch cất đồng thời Ba(OH)2 0,08M với KOH 0,04M. PH của hỗn hợp thu được:

Có 4 dung dịch trong suốt, mỗi hỗn hợp chỉ cất 1 cation với 1 anion trong các các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Những dung dịch đó là:

Xét phương trình: $ extS^ ext2 - ext + 2 extH^ ext + o extH_ ext2 extS$. Đây là phương trình ion thu gọn gàng của làm phản ứng

Cho những phản ứng hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

Các phản bội ứng đều phải có cùng một phương trình ion thu gọn là

Tính pH của hỗn hợp thu được khi trộn 40 ml hỗn hợp HCl 2,5.10-2 M cùng với 60 ml hỗn hợp CH3COOH 1,67.10-4 M. Biết CH3COOH bao gồm Ka = 10-4,76.

Có 4 hỗn hợp riêng biệt: Na2CO3, Na2SO4, NaNO3, BaCl2. Chỉ sử dụng thêm quỳ tím thì có thể nhận biết được mấy chất?

Đối với dung dịch axit mạnh mẽ HNO3 0,1M nếu bỏ qua mất sự điện li của nước thì reviews nào sau đây là đúng?

Để được hỗn hợp chứa: 0,05 mol Al3+; 0,06 mol SO42- ; 0,03 mol Cl-. Buộc phải hòa tan vào nước phần lớn muối nào, bao nhiêu mol ?
Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Cấp Lại Bằng Tốt Nghiệp Trung Cấp, Đơn Xin Cấp Bản Sao Bằng Tn

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội


Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.