STTTên người nộp lệ phí hoặc tên địa điểm kinh doanhĐịa chỉ(Ghi rõ địa chỉ quận/huyện, tỉnh/thành phố)Mã số thuế người nộp lệ phí hoặc mã số địa điểm kinh doanhVốn điều lệ hoặc vốn đầu tưMức lệ phí môn bàiSố tiền lệ phí môn bài phải nộpSố tiền lệ phí môn bài được miễnTrường hợp miễn lệ phí môn bài(Ghi trường hợp được miễn theo quy định)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)=(6)-(8)(8)(9)
1Người nộp lệ phí môn bài
2Địa điểm kinh doanh(ghi rõ tên)
.........

Bạn đang xem: Mức đóng thuế môn bài

Tổng cộng các địa điểm kinh doanh:
Tổng cộng
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

..., ngày....... tháng....... năm.......NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

Chỉ tiêu <01>: Kê khai năm tính lệ phí môn bài.Chỉ tiêu <02>: Chỉ tích chọn đối với lần đầu kê khai.Chỉ tiêu <03>: Chỉ tích chọn đối với trường hợp người nộp lệ phí (sau đây gọi chung là NNT và viết tắt là NNT) đã nộp tờ khai nhưng sau đó phát hiện có thay đổi thông tin về nghĩa vụ kê khai và thực hiện kê khai lại thông tin thuộc kỳ tính lệ phí đã kê khai. Lưu ý, NNT chỉ thực hiện chọn một trong hai chỉ tiêu <02> và <03>, không chọn đồng thời cả hai chỉ tiêu.Chỉ tiêu <04> đến chỉ tiêu <05>: Kê khai thông tin theo đăng ký thuế của NNT.Chỉ tiêu <06> đến chỉ tiêu <08>: Kê khai thông tin đại lý thuế (nếu có).Chỉ tiêu <09>: Chỉ tích chọn trong trường hợp NNT đã kê khai LPMB, sau đó thành lập mới địa điểm kinh doanh.
Các bạn muốn lấy mẫu tờ khai lệ phí môn bài năm 2022 trên đây thì có thể để lại mail ở cuối bài viết hoặc gửi mail vào địa chỉ mail: hoangtrungthat
*

*

Hướng dẫn Cách lập giấy nộp tiền thuế điện tử qua mạng cho các loại thuế: Thuế TNDN, Thuế GTGT, Thuế TNCN và l...
*

Hệ thống mục lục nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất 2021: danh mục mã chương, mã ngành, khoản mục và mã ...

Xem thêm: Các Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Giữ Chữ Tín Câu Hỏi 20002, Câu Ca Dao, Tục Ngữ Về Giữ Chữ Tín


*

Mẫu giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước mới nhất 2021 là Mẫu số C1- 02/NS theo Thông tư 84/2016/TT-BTC hướng ...
*