toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một thửa ruộng hình thang bao gồm trung bình cộng hai lòng là 36m. Diện tích thửa ruộng đó bằng diện tích s của một mảnh đất hình vuông vắn có chu vi 96m.

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 36m

(a) tính chiều cao của thửa ruộng hình thang.

(b)biết hiệu hai lòng là 10m, tính độ dài mỗi cạnh đáy của thửa ruộng hình thang.

mong các bạn giúp mình


*

Một thửa ruộng hình thang có trung bình cùng hai lòng là 36m. Diện tích thửa ruộng kia bằng diện tích một mảnh đất hình vuông có chu vi 96m. Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang.


*

Cạnh hình vuông dài:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích hình vuông vắn hay diện tích s hình thang là:

24 x 24 = 576 (m2)

Chiều cao hình thang là:

576 : 36 = 16 (m)


Một thửa ruộng hình thang tất cả trung bình cùng hai đáy là 36m. Diện tích thửa ruộng đó bằng diện tích s một mảnh đất hình vuông vắn có chu vi 96m.

a) Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang

b) Biết hiệu hai đáy là 10k, Tính độ nhiều năm mỗi cạnh lòng của thửa ruộng hình thang.


Bài giải:

a) Cạnh miếng đất hình vuông vắn là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất hình vuông là:

24 x 24 = 576 (m2)

576m2 cũng là diện tích s của thửa ruộng hình thang.

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)

Độ nhiều năm đáy bé nhỏ của thửa ruộng hình thang là:

(72 - 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ nhiều năm đáy béo của thửa ruộng hình thang là:

72 - 31 = 41 (m)

Đáp os: a) 16m ; b) 41m, 31m

 


một thửa ruộng hình thang tất cả trung bình cùng hai lòng là 36m. Diện tích s thửa ruộng kia bằng diện tích s một miếng đất hình vuông có chu vi 96m.

a) Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang

b) Biết hiệu hai lòng là 10m, tính độ lâu năm mỗi cạnh đáy của thửa ruộng hình thang


Độ dài Cạnh của hình vuông là:

96:4=24(m)

Diện tích hình vuông vắn là:

24x24=576(m2)

Độ dài hai đáy của hình thang là:

36x2=72(m)

Vì diện tích s hình chữ nhật bằng diện tích s hình vuông, nên:

Chiều cao hình thang là:

576x2:72=16(m)

Độ lâu năm đáy nhỏ nhắn là:

(72-10):2=31(m)

Độ nhiều năm đáy lơn là:

72-31=41(m)


a) Cạnh miếng đất hình vuông vắn là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích miếng đất hình vuông là:

24 x 24 = 576 (m2)

576m2 cũng là diện tích s của thửa ruộng hình thang.

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng độ lâu năm hai lòng của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)

Ta tất cả sơ đồ:

Độ nhiều năm đáy bé bỏng của thửa ruộng hình thang là:

(72 - 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ lâu năm đáy to của thửa ruộng hình thang là:

72 - 31 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ; b) 41m, 31m.

 


a) Cạnh miếng đất hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất hình vuông vắn là:

24 × 24 = 576 (m2)

Vậy diện tích của thửa ruộng hình thang là 576m2.

Tổng độ nhiều năm hai đáy của thửa ruộng hình thang là:

36 × 2 = 72 (m) 

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

576 × 2 : 72 = 16 (m)


Một thửa ruộng hình thang bao gồm trung bình cùng hai lòng là 36m. Diện tích s thửa ruộng đó bằng diện tích một miếng đất hình vuông vắn có chu vi 96m.

a, Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang

b, Biết hiệu hai lòng là 10m, tính độ dài mỗi cạnh đáy của thửa ruộng hình thang


 

Độ dài Cạnh của hình vuông vắn là:

96:4=24(m)

Diện tích hình vuông là:

24x24=576(m2)

Độ nhiều năm hai lòng của hình thang là:

36x2=72(m)

Vì diện tích hình chữ nhật bằng diện tích hình vuông, nên:

Chiều cao hình thang là:

576x2:72=16(m)

Độ dài đáy bé xíu là:

(72-10):2=31(m)

Độ nhiều năm đáy lơn là:

72-31=41(m)


Độ dài Cạnh của hình vuông là:

96:4=24(m)

Diện tích hình vuông là:

24x24=576(m2)

Độ dài hai lòng của hình thang là:

36x2=72(m)

Vì diện tích s hình chữ nhật bằng diện tích hình vuông, nên:

Chiều cao hình thang là:

576x2:72=16(m)

Độ dài đáy bé là:

(72-10):2=31(m)

Độ lâu năm đáy lơn là:

72-31=41(m)

Vô câu hỏi tg tự


Một thửa ruộng hình thang có trung bình cùng hai lòng là 36m. Diện tích s thửa ruộng đó bằng diện tích s một miếng đất hình vuông có chu vi 96m.

a. Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang

b. Biết hiệu hai lòng là 10m, tính độ lâu năm mỗi cạnh lòng của thửa ruộng hình thang?


a. Độ nhiều năm cạnh hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang (bằng diện tích hình vuông vắn có chu vi 96m) là:

24 x 24 = 576 (m2)

Tổng chiều lâu năm hai lòng thửa ruộng hình thang là:

36 x 2 = 72 (m)

Vậy chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

(576 x 2 ) : 72 = 16 (m)

b. Đáy nhỏ của thửa ruộng hình thang là:

(72 - 10) : 2 = 31 (m)

Đáy to của thửa ruộng hình thang là:

72 - 31 = 41 (m)

Đáp số: a. 16m

b. đáy nhỏ 31m, đáy bự 41m


Một thửa ruộng hình thang tất cả trung bình cộng hai đáy là 36m. Diện tích s thửa ruộng kia bằng diện tích s một mảnh đất hình vuông vắn có chu vi 96m.

a) Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang.

b) Biết hiệu hai đáy là 10m, tính độ lâu năm mỗi cạnh đáy của thửa ruộng hình thang


Một thửa ruộng hình thang có trung bình cùng hai lòng là 36m. Diện tích thửa ruộng kia bằng diện tích s một miếng đất hình vuông có chu vi 96m.

a)Tính độ cao của thửa ruộng hình thang.

b)Biết hiệu 2 đáy là 10m, tính độ nhiều năm mỗi cạnh đáy của thửa ruộng hình thang.


cạnh hình vuông là: 96:4=24(m)

diện tích thửa ruộng là: 24.24=576

a) độ cao của thửa ruộng là: 576:36=16

b) lòng lớp dài:(36+10):2=23(m)

đáy bé xíu dài:23-10=13(m)

 


a) Cạnh mảnh đất hình vuông vắn là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích miếng đất hình vuông vắn là:

24 x 24 = 576 (m2)

576m2 cũng là diện tích của thửa ruộng hình thang.

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng độ lâu năm hai lòng của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)

Ta gồm sơ đồ:

Độ dài đáy nhỏ xíu của thửa ruộng hình thang là:

(72 - 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ nhiều năm đáy khủng của thửa ruộng hình thang là:

72 - 31 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ; b) 41m, 31m.

 


Một thửa ruộng hình thang tất cả trung bình cùng hai lòng là 36m . Diện tích thửa ruộng đó bằng diện tích mảnh đất hình vuông vắn có chu vi 96m . 

a Tính độ cao của thửa ruộng hình thang 

b Biết hiệu hai đáy là 10m tính độ dài mỗi cạnh đáy thửa ruộng hình thang


a) tổng hai đáy là:

36 x 2 = 72 (m)

cạnh miếng đất hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

diện tích mảnh đất hình vuông là:

24 x 24 = 576 (m2)

diện tích thửa ruộng hình thang là:

576 (m2)

chiều cao thửa ruộng hình thang là:

(576 x 2) : 72 = 16 (m)

b) đáy nhỏ của thửa ruộng hình thang là:

(72 - 10) : 2 = 31 (m)

đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

31 + 10 = 41 (m)

 đáp số: a) chiều cao: 16m

b) đáy nhỏ: 31m

đáu lớn: 41m


a) Cạnh mảnh đất hình vuông vắn là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất hình vuông vắn là:

24 x 24 = 576 (m2)

576m2 cũng là diện tích của thửa ruộng hình thang.

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)

Ta gồm sơ đồ:

Độ nhiều năm đáy bé bỏng của thửa ruộng hình thang là:

(72 - 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ nhiều năm đáy béo của thửa ruộng hình thang là:

72 - 31 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ; b) 41m, 31m.

 


Một thửa ruộng hình thang tất cả trung bình cùng hai lòng là 36m. Diện tích s thửa ruộng kia bằng diện tích s một mảnh đất hình vuông có chu vi là 96m.

a, Tính độ cao của thửa ruộng hình thang .

b, Biết hiệu hai đáy là 10m, tính độ dài mỗi cạnh đáy của thửa ruộng hình thang.


Cạnh của mảnh đát hình vuông là

96:4=24 m

Diện tích mảnh đấtt hình vuông vắn là

24x24=576 m2

Diện tích hình thang bởi TBC 2 lòng nhân với chiều cao. Chiều cao hình thang là

576:36=16 m

Tổng hai đáy hình thang là

36x2=72 m

Đáy bé dại hình thang là

(72-10):2=31 m

Đáy béo hình thang là

31+10=41 m


a) Cạnh miếng đất hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất hình vuông vắn là:

24 x 24 = 576 (m2)

576m2 cũng là diện tích s của thửa ruộng hình thang.

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)

Ta tất cả sơ đồ:

Độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

(72 - 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ nhiều năm đáy khủng của thửa ruộng hình thang là:

72 - 31 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ; b) 41m, 31m.

 


Một thửa ruộng hình thang bao gồm trung bình cùng hai lòng là 36m. Diện tích s thửa ruộng đó bằng diện tích s một miếng đất hình vuông vắn có chu vi là 96m.

a, Tính độ cao của thửa ruộng hình thang .

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Tự Sự Có Yếu Tố Miêu Tả Và Biểu Cảm

b, Biết hiệu hai đáy là 10m, tính độ lâu năm mỗi cạnh đáy của thửa ruộng hình thang.