Chất dẫnđiện:axit, bazơ, muối ở dạng hỗn hợp hoặc nóng chảy là phần nhiều chất có tác dụng dẫn điện.

Bạn đang xem: Mgoh2 điện li

Chất ko dẫn điện:

+ hóa học rắn khan (NaCl, NaOH,.. Rắn)

+ hỗn hợp rượu,đường, nước cất,…

* Nguyên nhân: Axit, bazơ, muốikhi chảy trong nước phân li ra các ion yêu cầu dung dịch của bọn chúng dẫn điện.

Sự năng lượng điện li: quy trình phân li những chất trongnước ra ion

+Chất điện li:Những chất tan trongnước phân li thành các ion.

Vậy axit, bazơ, muối hạt là các chất năng lượng điện li.

2. Phương trình điện li:

– cùng với axit: phân li ra cation H+ và anion nơi bắt đầu axit

VD: HCl→H++ Cl-

– với bazơ: phân li ra cation kim loại và anion OH-

VD: NaOH→Na++ OH–

– cùng với muối: phân li ra cation kim loại và anion nơi bắt đầu axit

VD: NaCl→Na++ Cl-

Na2SO4→2Na++ SO42-

Lưu ý: Phương trình năng lượng điện li phải đảm bảo cân bằng điện tích giữa 2 vế

II. Phân loại các chất điện li:

1. Chất điện li mạnh:

– Khái niệm:Chất năng lượng điện li mạnhlà chất khi rã trong nước, những phân tử hoà tan gần như phân li ra ion.(Quá trình điện li là không thuận nghịch)

– các chất năng lượng điện li mạnh:

+ những axít mạnh bạo HCl, HNO3, H2SO4…

+ những bazơ mạnh: NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2,...

+ phần nhiều các muối.

- Phương trình năng lượng điện li: H2SO4→2H++ SO42-

Al2(SO4)3→2Al3++ 3SO42-

2. Chất điện li yếu:

– Khái niệm:Chất điện li yếulà chất khi tung trong nước, chỉ có một trong những phần số phân tử hoà tung phân li ra ion, phần sót lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử trong dung dịch. (Quá trình phân li là thuận nghịch – tuân theo nguyên tắc Lơ Sa-tơ-li-ê)

– những chất năng lượng điện li yếu:

+ những axít yếu: H2S , HClO, CH3COOH, HF, H2SO3, HNO2, H3PO4, H2CO3, …

+ Bazơ yếu: Mg(OH)2, Bi(OH)3…

– Phương trình năng lượng điện li: CH3COOH⇔CH3COO–+ H+

Mg(OH)2⇔Mg2++ 2OH–

Lưu ý:Các chất AgCl, BaSO4, Fe(OH)2,… thường được coi là không rã trong nước. Mặc dù thực tế vẫn có sự tổ hợp một lượng khôn cùng nhỏ, và phần bị hòa tan có thể phân li đề nghị chúng vẫn được xếp vào các chât điện li.

B. Bài tập:

1. Dạng 1:Xác định chất điện li và chất không điện li, hóa học điện li mạnh và chất điện li yếu.

VD:Nhóm chất nào dưới đây chỉ gồm những chất điện li mạnh?

A. HBr, Ba(OH)­2, CH3COOH B. HNO3, MgCO3, HF

C. HCl, H2SO4, KNO3 D. NaCl, H2S, (NH4)2SO4

Lời giải:

A. Sai vị CH3COOH là axit yếu, năng lượng điện li yếu.

B. Sai bởi vì HFlà axit yếu, năng lượng điện li yếu.

D. Sai vày H2Slà axit yếu, năng lượng điện li yếu.

Đáp án C.

2. Dạng 2: Viết phương trình điện li.

VD:Phương trình năng lượng điện li nào tiếp sau đây viết đúng?

A.

*
B.
*

C.

*
D.
*

Lời giải:

A và D sai vìH2SO4và Na2S là chất điện li mạnh, dùng mũi tên→

C sai vị H2SO3 điện li yếu,dùng mũi tên⇔

Đáp án B.

3. Dạng 3:Tính độ đậm đặc ion vào dung dịch

a. Dung dịch chất điện li mạnh:

AxBy → xAy+ + yBx-

1 mol → x mol y mol

1 M → x M y M

b. Độ điện li α:


α = Số phân tử điện li/ Số phân tử chất tan

= Số mol chất điện li/ Số mol chất hòa tan

= CMđiện li/ CMchất tan

* α = 1 : hóa học điện li mạnh

* 0


AB ⇔A++ B–

Ban đầu: a (M) 0 0

Điện li: x x x

Cân bằng: a – x x x (M)

Độ điện li:

*

c. Những công thức vào dung dịch:

* Khối lượng dung dịch: mdd= mct+ mnước= Vdd.D

* Nồng độ % của dung dịch:

*

* Nồng độ mol:

*

VD:Hòa chảy 14,2 gam Na2SO4 trong nước thu được dung dịch A chứa số mol ion SO42- là

A. 0,1 mol B. 0,2 mol C. 0,3 mol D. 0,05 mol.

Lời giải:

Na2SO4→2Na++ SO42-

*

*

Đáp án A.

VD:Trộn 50 ml hỗn hợp NaCl 2M cùng với 150 ml dung dịch BaCl2x M thu đươc hỗn hợp mới có nồng độ ion Cl-

*
là 1,1M. Quý giá của x là

A. 0,2 B. 0,3 C. 0,4 D. 0,5

Lời giải:

NaCl→Na++ Cl-

BaCl2→ Ba2+ + 2Cl-

*

*
= frac0,1+0,3x0,05+0,15 = 1,1 Rightarrow x = 0,4" />. Đáp án C.

4. Dạng 4:Định luậtbảo toàn điện tích

Nội dung định luật:Trong hỗn hợp chứa những chất năng lượng điện li, tổng cộng mol điện tích dương luôn luôn bằng tổng số mol điện tích âm.

nđiệntích dương= nđiện tích âm

VD:Một dung dịch đựng a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl, d mol HCO3. Hệ thức contact giữa a, b, c, d là

A.2a+2b = c-d. B.a+b = c+d. C.2a+2b = c+d. D.a+b = 2c+2d.

Lời giải:

Theo định hình thức bảo toàn năng lượng điện ta có

*

⇒ Đáp án C.

5. Dạng 5:Định quy định bảo toàn khối lượng

Theo ĐLBTKL:tổng khối lượng các chất tung = tổng khối lượng các ion vào dung dịch.

VD:Dung dịch A chứa các ion Al3+= 0,6 mol, Fe2+= 0,3 mol , Cl–= a mol, SO42-= b mol . Cô cạn hỗn hợp A nhận được 140,7 gam . Quý giá của a cùng b theo thứ tự là

A.0,6 ; 0,9B.0.9 ; 0,6C.

Xem thêm: Đoàn Trường Lê Quý Đôn Nha Trang 153 Tỉ Khi Nào Hoàn Thành? Trường Thpt Chuyên Lê Quý Đôn

0,5 ; 0,3D.0,2 ; 0,3

Lời giải:

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích:3.0,6 + 2.0,3 = a + 2b (1)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:27.0,6 + 56.0,3 + 35,5.a + 96.b = 140,7 (2)