" class="title-header">Mạch rây được cấu tạo từ những thành phần nào sau đây? A. Các quản bào và ống rây. B. Mạch gỗ và tế bào kèm.
*

Trần Anh


Mạch rây được cấu tạo từ những thành phần nào sau đây?A. Các quản bào và ống rây. B. Mạch gỗ và tế bào kèm.C. Ống rây và mạch gỗ. D. Ống rây và tế bào kèm.
*

Chọn đáp án DGiải thích:Cấu tạo mạch rây: gồm các tế bào sống, còn nguyên chất nguyên sinh, gồm 2 loại là ống rây và tế bào kèm.