Tổng hợp lý thuyết chương Amin, amino axit với protein đầy đủ, cụ thể nhất

Tài liệu Tổng hợp triết lý chương Amin, amino axit cùng protein đầy đủ, cụ thể nhất Hoá học lớp 12 đã tóm tắt kỹ năng trọng trọng điểm về chương Amin, amino axit với protein từ kia giúp học viên ôn tập để cố vứng kiến thức và kỹ năng môn Hoá học tập lớp 12.

Bạn đang xem: Lý thuyết về amin

*

Tính chất của Amin: đặc điểm hóa học, đồ gia dụng lí, Cấu tạo, Điều chế, Ứng dụng

I. Khái niệm, phân loại

1. Khái niệm

- Khi sửa chữa thay thế một hay những nguyên tử hiđro vào phân tử NH3 bởi một hay những gốc hiđrocacbon ta được amin.

Ví dụ:

*

2. Phân loại

a. Theo cội hiđrocacbon:

– Amin ko thơm: CH3NH2, C2H5NH2, ...

– Amin thơm: C6H5NH2, CH3C6H4NH2, ...

– Amin dị vòng:

*

b. Theo bậc amin: là số nguyên tử H vào phân tử NH3 bị thay thế bởi nơi bắt đầu hiđrocacbon. Theo đó, các amin được phân các loại thành:

Amin bậc I Amin bậc II Amin bậc III
R–NH2 R–NH–R’
*
R, R’ và R’’ là gốc hiđrocacbon

Ví dụ:

*

II. Đồng phân, danh pháp

1. Đồng phân

– Đồng phân về mạch cacbon.

– Đồng phân vị trí nhóm chức.

– Đồng phân về bậc của amin.

Ví dụ: các đồng phân của C4H11N.

*

2. Danh pháp

a. Cách gọi thương hiệu theo danh pháp cội – chức: Tên cội hiđrocacbon + amin

Ví dụ: CH3NH2 (Metylamin), C2H5–NH2 (Etylamin), CH3CH(NH2)CH3 (Isopropylamin), …

b. Biện pháp gọi thương hiệu theo danh pháp cố thế: thương hiệu hiđrocacbon + địa điểm + amin

Ví dụ: CH3NH2 (Metanamin), C2H5–NH2 (Etanamin), CH3CH(NH2)CH3 (Propan - 2 - amin), ...

c. Tên thông thường chỉ vận dụng với một số trong những amin:

Tên điện thoại tư vấn của một vài amin

*

- Lưu ý:

– Tên những nhóm ankyl hiểu theo trang bị tự vần âm a, b, c, … + amin.

– Với các amin bậc 2 cùng 3, chọn mạch lâu năm nhất cất N làm mạch chính:

+ gồm 2 đội ankyl → thêm một chữ N sống đầu.

Ví dụ: CH3–NH–C2H5: N–etyl metyl amin.

+ tất cả 3 đội ankyl → thêm 2 chữ N sinh sống đầu (nếu trong 3 team thế bao gồm 2 team giống nhau).

Ví dụ: CH3–N(CH3)–C2H5: N, N–etyl đimetyl amin.

+ tất cả 3 đội ankyl khác nhau → 2 chữ N giải pháp nhau 1 thương hiệu ankyl.

Ví dụ: CH3–N(C2H5)–C3H7: N–etyl–N–metyl propyl amin.

– Khi đội –NH2 đóng vai trò nhóm vậy thì gọi là nhóm amino.

Ví dụ: CH3CH(NH2)COOH (axit 2–aminopropanoic).

III. Tính chất vật lý

- hóa học rắn, dạng tinh thể, không màu, vị hơi ngọt.

- ánh nắng mặt trời nóng tung cao, dễ dàng tan trong nước bởi vì amino axit tồn tại ở dạng ion lưỡng cực:

*

– Metyl–, đimetyl–, trimetyl– cùng etylamin là hầu hết chất khí nặng mùi khai cực nhọc chịu, độc, dễ dàng tan vào nước, các amin đồng đẳng cao hơn nữa là hóa học lỏng hoặc rắn.

- Anilin là hóa học lỏng, ánh sáng sôi là 184oC, không màu, siêu độc, không nhiều tan vào nước, chảy trong ancol với benzen.

IV. Cấu tạo phân tử và tính chất hóa học

1. Kết cấu phân tử

- trong phân tử amin đều sở hữu nguyên tử nitơ còn một cặp electron tự do thoải mái chưa liên kết hoàn toàn có thể tạo mang lại – dấn giống NH3.

Vì vậy các amin bao gồm tính bazơ tương đương NH3 (tức tính bazơ của amin = tính bazơ của NH3).

*

2. đặc thù hoá học

a. Tính bazơ

vị nguyên tử N trong phân tử amin còn cặp e chưa sử dụng có khả năng nhận proton.

* so sánh tính bazơ của các amin:

+ ví như nguyên tử N vào phân tử amin được gắn với nơi bắt đầu đẩy e (gốc no: ankyl) thì tính bazơ của amin táo bạo hơn so với tính bazơ của NH3. Mọi amin này tạo cho quỳ tím đưa thành color xanh.

+ giả dụ nguyên tử N trong phân tử amin đính với những gốc hút e (gốc không no, nơi bắt đầu thơm) thì tính bazơ của amin yếu rộng so với tính bazơ của NH3. Phần lớn amin này không làm xanh quỳ tím.

+ Amin có càng nhiều gốc đẩy e thì tính bazơ càng mạnh, amin tất cả càng nhiều gốc hút e thì tính bazơ càng yếu.

⇒ Lực bazơ: CnH2n + 1–NH2 > H–NH2 > C6H5–NH2

- hỗn hợp metylamin và những đồng đẳng của nó có công dụng làm xanh giấy quỳ tím hoặc làm hồng phenolphtalein.

*

– Amin bậc III nhưng mà gốc hiđrocacbon R, R’ và R’’ bao gồm số C ≥ 2 thì các gốc R, R’ với R’’ cản trở amin dìm proton H+ ⇒ tính bazơ yếu ⇒ hỗn hợp không làm chuyển màu quỳ tím cùng phenolphtalein.

- Anilin và những amin thơm khôn cùng ít chảy trong nước. Hỗn hợp của chúng không làm đổ màu sắc quỳ tím và phenolphtalein.

- chức năng với axit: R–NH2 + HCl → R–NH3Cl

Ví dụ:

*

- công dụng dung dịch muối của những kim loại tất cả hiđroxit kết tủa:

Ví dụ: 3CH3NH2 + FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3↓ + 3CH3NH3Cl

- giữ ý: Khi mang đến muối của Cu2+, Zn2+, … vào hỗn hợp amin (dư) → hiđroxit kết tủa → kết tủa rã (tạo phức chất).

b. Phản ứng cùng với axit nitrơ HNO2

- Amin bậc một tác dụng với axit nitrơ ở ánh nắng mặt trời thường đến ancol hoặc phenol với giải phóng nitơ.

C2H5NH2 + HONO → C2H5OH + N2↑ + H2O

- Anilin và các amin thơm bậc một tác dụng với axit nitrơ ở ánh sáng thấp (0 - 5oC) đến muối điazoni:

*

c. Bội nghịch ứng ankyl hóa

Amin bậc một hoặc bậc hai chức năng với ankyl halogenua (CH3I, …) , nguyên tử H của group amin rất có thể bị sửa chữa bởi nơi bắt đầu ankyl:

Ví dụ: C2H5NH2 + CH3I → C2H5NHCH3 + HI

– phản ứng này dùng để điều chế amin bậc cao từ bỏ amin bậc thấp hơn.

d. Bội phản ứng vắt ở nhân thơm của anilin

Do ảnh hưởng của nhóm NH2 (tương tự đội –OH ở phenol), tía nguyên tử H ở các vị trí ortho cùng para so với nhóm –NH2 trong nhân thơm của anilin bị sửa chữa bởi ba nguyên tử brom:

*

Lưu ý: phản ứng tạo ra kết tủa trắng 2, 4, 6 tribromanilin dùng nhận ra anilin.

Xem thêm: #1 Đánh Giá Trường Thpt Xuân Giang Ở Xuân Giang Bằng Xe Buýt?

e) phản bội ứng cháy của amin no đối kháng chức mạch hở:

*

V. Ứng dụng và điều chế

1. Ứng dụng

những ankylamin được dùng trong tổng đúng theo hữu cơ, nhất là các điamin được dùng làm tổng đúng theo polime.

Anilin là nguyên liệu quan trọng đặc biệt trong công nghiệp phẩm nhuộm (phẩm azo, black anilin,...), polime (nhựa anilin - fomanđehit,...), chế tác sinh học (streptoxit, suafaguaniđin,...)