- Chọn bài xích -Bài 39 : Dẫn xuất halogen của hiđrocacbonBài 40 : AncolBài 41 : PhenolBài 42 : luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol, phenolBài 43 : Bài thực hành thực tế 5: tính chất của etanol, glixerol cùng phenol

Xem toàn cục tài liệu Lớp 11: trên đây

Giải bài bác Tập hóa học 11 – bài bác 42 : luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol, phenol giúp HS giải bài bác tập, cung ứng cho các em một khối hệ thống kiến thức và hiện ra thói quen học tập tập làm việc khoa học, làm nền tảng gốc rễ cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 195 SGK Hóa 11): Viết cách làm cấu tạo, gọi tên những dẫn xuất halogen bao gồm công thức phân tử C4H9Cl; những ancol mạch hở tất cả công thức phân tử C4H10O, C4H8O.

Bạn đang xem: Luyện tập dẫn xuất halogen ancol và phenol

Lời giải:

*
*
*

Bài 2 (trang 195 SGK Hóa 11):
Viết phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng thân etyl bromua với: dung dịch NaOH đun nóng ; đung dịch NaOH + C2H5OH đun nóng.

Lời giải:

CH3-CH2-Br + NaOH –to→ CH3-CH2-OH + NaBr

CH3-CH2-Br + NaOH –C2H5OH, to→ CH2=CH2 + NaBr + H2O

Bài 3 (trang 195 SGK Hóa 11): Viết phương trình hóa học của làm phản ứng (nếu xảy ra) thân ancol etylic, phenol với mỗi chất sau: natri, natri hiđroxit, nước brom, dung dịch HNO3.

Lời giải:

– Ancol cùng phenol đều tác dụng với mãng cầu

2CH3-CH2-OH + mãng cầu → 2CH3-CH2-ONa + H2

2C6H5-OH + 2Na → 2C6H5-ONa + H2

– Ancol etylic (C2H5OH) không phản ứng với bố chất còn lại, chỉ có phenol bội phản ứng:


*

Bài 4 (trang 195 SGK Hóa 11): Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông cạnh những câu sau:

a) Hợp chất C6H5– CH2-OH ko thuộc một số loại hợp hóa học phenol nhưng thuộc ancol thơm.

b) Ancol etylic rất có thể hòa tan giỏi phenol, nước.

c) Ancol và phenol đều phải có thể chức năng với natri hiện ra khí hidro.

d) Phenol tất cả tính axit yếu mà lại dung dịch phenol trong nước ko làm đổi màu quỳ tím.

e) Phenol chảy trong hỗn hợp NaOH là do đã bội phản ứng cùng với NaOH tạo ra thành muối tan.

g) Phenol tung trong hỗn hợp NaOH chỉ là sự hòa tan thông thường .

h) hỗn hợp phenol vào nước làm cho quỳ tím hóa đỏ.

Lời giải:

a) Đ

b) Đ

c) Đ

d) Đ

e) Đ

g) S

h) S

Bài 5 (trang 195 SGK Hóa 11): ngừng các dãy chuyển hóa sau bằng những phương trình hóa học:

*

Lời giải:

*

*

Bài 6 (trang 195 SGK Hóa 11):
mang đến hỗn hợp tất cả etanol cùng phenol chức năng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hidro nghỉ ngơi đktc. Ví như cho tất cả hổn hợp trên chức năng với dung dịch nước brom toàn diện thu được 19,86 gam kết tủa white của 2,4,6-tribromphenol

a. Viết phương trình hóa học của những phản ứng xảy ra.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Câu Lệnh Trong Pascal Lớp 8, Tổng Hợp Các Bài Tập Pascal Lớp 8 Có Lời Giải


b. Tính yếu tố phần trăm trọng lượng của mỗi chất trong tất cả hổn hợp đã dùng.

Lời giải:

a. Gọi số mol của etanol với phenol theo thứ tự là x và y (mol)

*
*

b. Theo đề bài xích ta tất cả hệ phương trình


*

Bài 7 (trang 195 SGK Hóa 11):
trong số chất sau, hóa học nào có ánh nắng mặt trời sôi cao nhất ?

A. Phenol ; B. Etanol