Giải bài xích tập SGK Toán lớp 7 bài 6: Lũy thừa của một vài hữu tỉ (tiếp theo) với giải thuật chi tiết, ví dụ theo khung công tác sách giáo khoa Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Lũy thừa của một số hữu tỉ tiếp


Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài 6 trang 21: Tính cùng so sánh:

a) (2.5)2 với 22.52

*

Lời giải

Ta có: a)(2.5)2 = 102 = 100

và 22 .52 = 4.25 = 100

⇒(2.5)2 = 22 .52

*

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài 6 trang 21: Tính:

*

b) (1,5)3.8

Lời giải

Ta có:

*


b) (1,5)3.8 = (1,5)3.23 = (1,5.2)3 = 33 = 27

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài xích 6 trang 21: Tính với so sánh:

*

Lời giải

Ta có:

*

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài xích 6 trang 21: Tính

*

Lời giải

Ta có:

*

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài xích 6 trang 22: Tính

a) (0,125)3.83 b) (-39)4: 134

Lời giải

Ta có:

a) (0,125)3.83= (0,125.8)3= 13 = 1

b) (-39)4: 134= (-39/13)4= -34 = 81

Bài 34 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): trong vở bài xích tập của khách hàng Dũng có bài bác làm sau:

a) (-5)2. (-5)3= (-5)6

b) (0,75)3: 0,75= (0,75)2

c) (0,2)10: (0,2)5= (0,2)2

*

Hãy đánh giá lại các đáp số và sửa lại vị trí sai (nếu có)

Lời giải:

– các câu sai là a, c, d, f

– các câu và đúng là b, e

Sửa lại:

a) (-5)2 .(-5)3 = (-5)5

c) (0,2)10 : (0,2)5 = (0,2)5

*

Bài 35 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): Ta vượt nhận tính chất sau đây: cùng với a ≠0, a ≠±1 ví như am = an thì m = n. Dựa vào tính hóa học này hãy tìm những số tự nhiên và thoải mái m và n biết:

*

Lời giải:

*

Bài 36 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): Viết những biểu thức sau dưới dạng lũy quá của một vài hữu tỉ:

a) 108 . 28

b) 108 : 28

c) 254 . 28

d) 158 . 94

e) 272 : 253

Lời giải:

a) 108 . 28 = (10.2)8 = 208

b) 108 : 28 = (10:2)8 = 58

c) 254 . 28 = 58 . 28 = 108

d) 158 . 94 = 158 . 38 = 458

*

Bài 37 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): Tính quý giá của biếu thức sau:

*

Lời giải:

*

Bài 38 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1):

a) Viết những số 227 và 318 dưới dạng các lũy thừa gồm số mũ là 9.

b) Trong hai số 227và 318số nào béo hơn.

Lời giải:

a) Ta bao gồm 227= (23)9= 89

318 = (32)9 = 99

b) vì chưng 8

Bài 39 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): cho x ∈ Q với x ≠0. Viết x10 dưới dạng:

Tích của nhị lũy thừa trong các số ấy có một quá số là x7.

b) Lũy vượt của x2.

c) thương của hai lũy thừa trong các số ấy số bị chia là x12.

Lời giải:

a) x10= x3. X7

b) x10= (x2)5

c) x10= x12: x2

Bài 40 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

*

Lời giải:

*

Bài 41 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

*

Lời giải:

*

Bài 42 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): kiếm tìm số thoải mái và tự nhiên n, biết:

*

Lời giải:

*

=> (-3)n-4 = (-3)3

=> n – 4 = 3 => n = 7

c) 8n : 2n = 4

4n = 4.

Xem thêm: Phân Tích Nhân Vật Tấm Trong Truyện Tấm Cám Lớp 10, Phân Tích Nhân Vật Tấm Trong Truyện Tấm Cám

=> n = 1.

Bài 43 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1):Đố: biết rằng 12 + 22 + 32 + … + 102 = 385, đố em tính nhanh được tổng: