*
*
*
*
*
*
*
*

Nguyên tử nguyên tố A có 3 phân tử proton trong phân tử nhân. Vậy số hạt electron trong nguyên tử yếu tố A là


Cho hình mẫu vẽ về sơ trang bị nguyên tử sắt như sau:

-->