Lý thuyết Hóa 10 bài xích 13. Links cộng hóa trị

I. SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

1. Liên kết cộng hóa trị sinh ra giữa các nguyên tử tương đương nhau. Sự hình thành solo chất

a) Sự hiện ra phân tử hiđro (H2)

- Nguyên tử H (Z=1) : 1s1 , nhì nguyên tử H liên kết với nhau bằng cách mỗi nguyên tử H góp 1e tạo thành 1 cặp e chung trong phân tử H2.

Bạn đang xem: Liên kết cộng hóa trị lớp 10

⟹ Trong phân tử H2, từng nguyên tử H có 2e, giống thông số kỹ thuật electron bền chắc của khí thảng hoặc heli He : 1s2.

- Sự ra đời phân tử H2:

*

⟹ Quy ước:

- mỗi chấm (.) bên kí hiệu nguyên tố trình diễn 1 electron ở lớp bên ngoài cùng.

- Kí hiệu H:H được gọi là phương pháp electron, cầm cố 2 chấm (:) bằng 1 gạch (−), ta có H−H gọi là công thức cấu tạo.

- giữa 2 nguyên tử hiđro có 1 cặp electron liên kết biểu thị bằng (−), kia là liên kết đơn.

b) Sự hình thành phân tử nitơ (N2)

- thông số kỹ thuật electron của nitơ N (Z=7) : 1s2 2s2 2p3, có 5e ở phần ngoài cùng. Trong phân tử N2, để đạt được thông số kỹ thuật electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất neon Ne (Z=10) : 1s2 2s2 2p6 , mỗi nguyên tử nitơ buộc phải góp chung 3e.

 :N⋮ + ⋮N

⟶ Công thức electron: :N⋮⋮N

⟶ Công thức cấu tạo: N≡N

⟹ Hai nguyên tử N liên kết với nhau bằng 3 cặp electron liên kết biểu hiện bằng 3 gạch (≡), đó là links ba. Liên kết ba bền hơn link đôi.

c) Khái niệm liên kết cộng hóa trị

- Định nghĩa: link cộng hóa trị là links được tạo nên giữa hai nguyên tử bởi một hay nhiều cặp electron dùng chung.

- mỗi cặp electron chung làm cho 1 links cộng hóa trị, nên ta có liên kết đơn (trong phân tử H2), link ba (trong phân tử N2).

- Liên kết trong những phân tử H2, N2 tạo phải từ 2 nguyên tử của thuộc 1 nguyên tố (có độ âm năng lượng điện như nhau), do đó liên kết trong các phân tử kia không phân cực. Đó là links cộng hóa trị ko cực.

2. Sự có mặt phân tử phù hợp chất

a) Sự sinh ra phân tử HCl

- mỗi nguyên tử H và Cl góp 1e tạo thành 1 cặp electron chung ⟶ tạo thành 1 link cộng hóa trị.

*

⟶ Công thức electron: 

*

⟶ Công thức cấu tạo: H−Cl

⟹ Kết luận:

- Trong bí quyết electron của phân tử gồm cực, bạn ta đặt cặp electron bình thường lệch về phía kí hiệu của nguyên tử bao gồm độ âm điện khủng hơn (H:Cl)

- link cộng hóa trị trong các số đó cặp eletron thông thường bị lệch về phía 1 nguyên tử (có độ âm điện mập hơn) gọi là links cộng hóa trị có cực hay links cộng hóa trị phân cực.

b) Sự ra đời phân tử khí cacbon đioxit (CO2) (có cấu tạo thẳng)

*

Ta có:

*

⟶ Công thức electron: 

*

⟶ Công thức cấu tạo: O=C=O

⟹ Kết luận: Theo cách làm electron, từng nguyên tử C hay O đều có 8e ở phần ngoài cùng đạt cấu hình của khí hiếm cần phân tử CO2 bền vững.

3. Tính chất của các chất có link cộng hóa trị

- Trạng thái: các chất nhưng phân tử chỉ có link cộng hóa trị có thể là:

+ các chất rắn: đường, lưu huỳnh, iot…

+ những chất lỏng: nước, rượu, xăng, dầu…

+ những chất khí: khí cacbonic, khí clo, khí hiđro…

- Tính tan:

+ các chất bao gồm cực như rượu etylic, đường… tan những trong dung môi có cực như nước.

+ đa phần các chất không rất như lưu lại huỳnh, iot, các chất cơ học không rất tan vào dung môi không cực như benzen, cacbon tetraclorua…

- Nói chung, các chất có link cộng hóa trị không cực không dẫn điện ở đầy đủ trạng thái.

II. ĐỘ ÂM ĐIỆN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC

1. Quan hệ giới tính giữa liên kết cộng hóa trị không cực, link cộng hóa trị có cực và liên kết ion

- trong phân tử, trường hợp cặp electron bình thường ở thân 2 nguyên tử, ta có links cộng hóa trị ko cực.

Xem thêm: Online Math Lớp 5 - Cộng Hai Số Thập Phân

- ví như cặp electron phổ biến lệch về 1 nguyên tử (có giá trị độ âm điện lớn hơn) thì đó là liên kết cộng hóa trị tất cả cực.