*
*
*
*
*
*
*
*

Thủy phân trọn vẹn một lượng tristrearin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được một mol glyxerol và:


Đun glixerol với láo hợp các gồm n axit béo khác nhau (có xúc tác H2SO4) có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho tất cả hổn hợp X có 2 axit to RCOOH và R’COOH tính năng với glixerol. Số lượng chất phệ tối đa rất có thể thu được là bao nhiêu ?


Thủy phân 1 chất phệ X trong môi trường thiên nhiên axit, sau làm phản ứng chiếm được glixerol và 2 axit béo.

Xác định số đồng phân cấu tạo của X ?


Thủy phân trọn vẹn chất phệ X trong môi trường thiên nhiên axit, chiếm được axit oleic và axit stearic gồm tỉ lệ mol tương xứng 1 : 2. Cân nặng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 chức năng hoàn toàn với H2O dư, đun nóng, gồm xúc tác H2SO4 chiếm được m gam glixerol. Cực hiếm của m là


Xà chống hóa hoàn toàn trieste X bằng dd NaOH thu được 9,2g glixerol với 83,4g muối bột của một axit no. Axit đó là


Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo nên vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng thu được khối lượng xà chống là


Đun nóng chất béo phải vừa đủ 40 kg hỗn hợp NaOH 15%, mang sử làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Khối lượng (kg) glixerol chiếm được là


Một loại chất béo gồm M tb = 792,8. Từ 10 kg chất phệ trên đã điều chế được m kg xà phòng natri tất cả 28% hóa học phụ gia. M có mức giá trị


Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, nhận được CO2 với H2O hơn yếu nhau 7 mol. Mặt khác, a mol chất khủng trên tính năng tối nhiều với 800 ml dung dịch Br2 1M. Quý giá của a là


Cho những phát biểu sau:

(a) Chất mập được gọi bình thường là triglixerit giỏi triaxylglixerol.

Bạn đang xem: Khi xà phòng hóa triolein bằng dung dịch koh ta thu được sản phẩm là

(b) chất béo nhẹ hơn nước, ko tan vào nước nhưng mà tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

(c) phản ứng thủy phân chất mập trong môi trường xung quanh axit là bội phản ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein tất cả công thức theo thứ tự là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số tuyên bố đúng là


Cho dãy những chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong hàng khi thủy phân trong hỗn hợp NaOH (dư), đun nóng ra đời ancol là


Cho triolein lần lượt công dụng với Na, H2 (Ni, to), dung dịch NaOH (to), Cu(OH)2. Số ngôi trường hợp có phản ứng xảy ra là:


Thủy phân trọn vẹn triglixerit X trong dung dịch NaOH chiếm được glixerol, natri stearate và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X chiếm được H2O và 9,12 mol CO2. Còn mặt khác m gam X công dụng hoàn toàn với H2 dư(xúc tác Ni, nung nóng) thu được chất to Y. Đem cục bộ Y tính năng hoàn toàn với NaOH vừa đủ, thu lấy tổng thể muối sau bội phản ứng đốt cháy vào oxi dư thì thu được tối đa a gam H2O. Quý hiếm của a sát nhất với giá trị nào tiếp sau đây ?


Cho 1 mol triglixerit X chức năng với dung dịch NaOH dư, thu được một mol glixerol, 1 mol natri panmitin với 2 mol natri oleat. Phát biểu nào sau đây sai?


Hỗn thích hợp X gồm các triglixerit. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X, đề xuất dùng toàn vẹn 3,75 mol O2 thì nhận được H2O và 2,7 mol CO2. Mặt khác, xà chống hóa trọn vẹn 50,4 gam X bởi dung dịch NaOH, thu được glixerol cùng m gam muối. Giá trị của m là


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X nên vừa đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam nước. Còn mặt khác thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH đun nóng, chiếm được dung dịch cất b gam muối. Quý giá của b là


Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH, thu được glixerol, natri stearat với natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X bắt buộc vừa đủ 3,22 mol O2, thu được H2O cùng 2,28 mol CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng tối nhiều với a mol Br2 vào dung dịch. Quý giá của a là


Thủy phân trọn vẹn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, chiếm được glixerol cùng m gam các thành phần hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X cần vừa đủ 7,75 mol O2 với thu được 5,5 mol CO2. Khía cạnh khác, a mol X tính năng tối nhiều với 0,2 mol Br2 vào dung dịch. Cực hiếm của m là


Câu 40. Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: mang đến vào chén sứ khoảng chừng 3 gam mỡ lợn và 6 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp và liên tiếp khuấy bằng đũa thủy tinh khoảng chừng 30 phút, thỉnh phảng phất thêm vài ba giọt nước cho vào để giữ mang lại thể tích của hỗn hợp không đổi rồi để nguội.

Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 9 – 12 ml hỗn hợp NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên láo hợp.

Phát biểu nào sau đây sai?


Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất béo X đề xuất dùng toàn diện 3,24 mol O2. Khía cạnh khác, thủy phân trọn vẹn lượng chất lớn trên bằng NaOH chiếm được m gam tất cả hổn hợp hai muối hạt của axit oleic cùng axit stearic. Biết lượng X trên có thể làm mất màu dung dịch chứa về tối đa 0,04 mol Br2. Cực hiếm của m là


Xà phòng hóa hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp E gồm những triglixerit bằng dung dịch NaOH, nhận được glixerol và các thành phần hỗn hợp X gồm tía muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa tất cả tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa hoàn toàn m gam E, thu được 68,96 gam các thành phần hỗn hợp Y. Giả dụ đốt cháy trọn vẹn m gam E thì nên cần vừa đủ 6,14 mol O2. Giá trị của m là


Thủy phân chất mập triglixerit X trong hỗn hợp NaOH người ta thu được xà chống là hỗn hợp 2 muối hạt natri oleat, natri panmitat theo tỉ lệ thành phần mol theo thứ tự là 2 : 1. Lúc đốt cháy a mol X nhận được b mol CO2 và c mol H2O. Liên hệ giữa a, b, c là


Khi đun cho nóng 2,225 kilogam chất lớn Tristearin (có đựng 20% tạp chất trơ) với dung dịch NaOH dư. Mang sử hiệu suất của bội nghịch ứng 100%. Cân nặng glixerol nhận được là


Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X bắt buộc vừa đầy đủ 3,08 mol O2, nhận được CO2 cùng 2 mol H2O. Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol với 35,36 gam muối. Mặt khác, m gam X chức năng tối nhiều với a mol Br2 trong dung dịch. Quý hiếm của a là


Xà chống hóa trọn vẹn triglixerit X trong dung dịch NaOH dư, chiếm được glyxerol, natri oleat, natri stearat cùng natri panmitat. Phân tử khối của X là


Thủy phân trọn vẹn m gam triglixerit X nên dùng hoàn toản 300 ml hỗn hợp NaOH 1M, nhận được glixerol với 91,8 gam muối của một axit béo. Giá trị của m là


Khi thuỷ phân chất bự X trong dung dịch NaOH, thu được các thành phần hỗn hợp hai muối C17H35COONa, C15H31COONa có khối lượng hơn hèn nhau 1,817 lần cùng glixerol. Vào phân tử X có


Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam triglixerit X, thu được CO2 và 1,53 mol H2O. Mang lại 25,74 gam X chức năng với dung dịch NaOH vừa đủ, chiếm được glixerol cùng m gam muối. Mặt khác, 25,74 gam X tính năng được về tối đa cùng với 0,06 mol Br2 vào dung dịch. Giá trị của m là


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X yêu cầu vừa đủ 7,8 mol O2 chiếm được 5,5 mol CO2 và 5,2 mol H2O. Khía cạnh khác đến a gam X phản bội ứng với hoàn toản dung dịch Br2. Số mol Br2 tham gia phản ứng là:


Cho 28,96 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả chất to Y với axit Z (trong kia Y được sản xuất từ glixerol cùng axit Z) tác dụng vừa đủ với 0,1 mol NaOH thu được 1,84 gam glixerol. Phân tử khối của axit Z là:


Cho những sơ đồ phản ứng theo như đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 3H2O (undersett^ooversetH_2SO_4longleftrightarrow) X1 + X2 + X3 + X4

(b) X1 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) X2

Cho biết: X là triglixerit tất cả số liên kết π nhỏ dại hơn 6 và gồm 55 nguyên tử cacbon vào phân tử; X1, X2, X3, X4 là đều hợp hóa học hữu cơ không giống nhau, X2 nhiều hơn thế nữa X3 hai đội CH2. đánh giá và nhận định nào sau đây không đúng?


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X nên vừa đầy đủ 0,32 mol O2 nhận được 0,228 mol CO2 với 0,208 mol H2O. Mặt khác, mang lại a gam X vào 45 ml hỗn hợp hỗn hợp có NaOH 0,1M cùng KOH 0,1M sau làm phản ứng trọn vẹn cô cạn dung dịch thu được hóa học rắn chứa m gam muối bột khan. Quý giá của m là


Hỗn thích hợp E bao gồm axit panmitic, axit stearic cùng triglixerit X. Mang lại m gam E chức năng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, chiếm được 86,76 gam tất cả hổn hợp hai muối. Trường hợp đốt cháy không còn m gam E thì nên vừa đủ 7,47 mol O2, nhận được H2O với 5,22 mol CO2. Khối lượng của X trong m gam E là


Thực hiện xà phòng hóa m gam chất mập X bằng KOH thu được 96,2 gam hóa học rắn với 9,2 gam glixerol. Quý giá m là:


Hỗn phù hợp X gồm các triglixerit vào phân tử đầy đủ chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic.Đốt cháy trọn vẹn m gam X phải a mol O2 thu được 0,285 mol CO2. Xà chống hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH đầy đủ được m1 gam muối. Giá trị a và m1 thứu tự là


Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X yêu cầu vừa đầy đủ x mol O2, sau phản ứng thu được CO2 cùng y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu mang lại a mol X tác dụng với dung dịch Br2 dư thì lượng Br2 phản bội ứng tối đa là 0,45 mol. Quý hiếm của a là


 Tiến hành thử nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: cho vào chén sứ bé dại khoảng 2 ml dầu dừa cùng 6 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi dịu hỗn hợp, thường xuyên khuấy đều bởi đũa thủy tinh khoảng chừng 30 phút cùng thỉnh phảng phất thêm nước cất để giữ mang lại thể tích tất cả hổn hợp không đổi xong để nguội lếu láo hợp.

Bước 3: Rót thêm vào các thành phần hỗn hợp 7-10 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên láo hợp.

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau bước 3, thấy có lớp hóa học rắn màu trắng nổi lên là glixerol.

(b) Thêm dung dịch NaCl bão hòa nóng để triển khai tăng năng suất phản ứng.

(c) Ở cách 2 còn nếu như không thêm nước cất, các thành phần hỗn hợp bị cạn khô thì bội nghịch ứng thủy phân ko xảy ra.

(d) Trong thí nghiệm này, rất có thể thay dầu dừa bởi dầu nhờn bôi trơn máy.

Xem thêm: Chiêm Ngưỡng Những Hình Ảnh Vũ Trụ Đẹp Nhất Cho Máy Tính, Vũ Trụ: Hình Ảnh, Vector Và Ảnh Có Sẵn

Số phân phát biểu đúng là


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.